0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av sterile planter til hage- og parkanlegg ved hjelp av CRISPR teknologi

Hagebusker er populære planter i norske hager fordi de har vakre blomster eller frukter, og fordi de skjermer for innsyn fra veier og naboer. Buskene bringer dessuten en liten bit av skogen inn i boligområdene - noe både mennesker og fugler setter pris på. Mange av disse populære hagebuskene hø...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Immune responses and survival in Salmon Gill Pox virus disease: IMMUNOPOX

Forskere ved Veterinærinstituttet og National Institute of Health (NIH) USA har nylig gjort et banebrytende arbeid på det første poxvirus genomet fra fisk. Viruset, som rammer gjellene, er i samme familie som det beryktede koppeviruset og ser ut til å øke i forekomst i norsk oppdrettsnæring. Laks...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New platform technologies for development of a vaccine against CMS – NoVATion (New Vaccine Technology Platform)

Smittsomme sykdommer er en viktig trussel for fremtidig bærekraftig vekst innen akvakultur. Innovasjoner som forebygger sykdom er derfor essensielt. Effektive vaksiner har vært avgjørende for utviklingen av norsk havbruk og har redusert bruken av antibiotika dramatisk og fremmet god fiskehelse. F...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produkt

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt gru...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rett pollinering for auka fruktsetjing , større avling og betre fruktkvalitet i eple

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Mengda konsumeple levert gjennom engros-systemet har dei 17 siste åra variert frå om lag 12 000 tonn i 2002 til 5 300 tonn i 2015. Den norske produksjonen har minka i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Dyrking av søtkirsebær i potter - Ny dyrkingsmetode for tunnelproduksjon

Førefallet med dette prosjektet er å skaffa fram ny kunnskap slik at dyrkingsteknikken med intensiv søtkirsebærproduksjon i potter skal gje ein framtidsretta, effektiv og lønsam produksjon av søtkirsebær i tunnel. All kommersiell produksjon vert i dag dyrka under plastdekte tak eller tunnelar, h...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Wood fibre substrates as an alternative to peat for a future more sustainable technology-based horticulture industry

SUBTECH fokuserer på utvikling og evaluering av nye alternativer til torvbaserte vekstmedier basert på trefiber fra norsk gran. I tidligere prosjekter er ulike vekstmedier screenet, og trefiber fra lokal gran har vist lovende resultater som erstatning for, eller i blanding med torv og kokos. Fle...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From waste to food - sustainable exploitation of farmed lumpfish

Bærekraftig etterbruk av rognkjeks er målet for dette prosjektet. Drømmen er at rognkjeks skal gå til humant konsum etter at den er ferdig som lusespiser. Forskning gjort på næringsinnhold viser at fisken er en god kilde til vitamin B og D, har gode fettsyresammensetninger og inneholder lave verd...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Rational design of vaccination strategies for Atlantic cod (VACSACOD)

Immunologisk hukommelse beskriver det fenomen at immunsystemet husker en inntrengende bakterie eller virus og svarer med et sterkt og effektivt forsvar andre gang samme mikrobe angriper. B- og T-lymfocytter som blir aktivert av en sykdomsfremkallende bakterie vil danne hukommelsesceller, som gjen...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forest fertilization using nutrient-enriched biochar for climate change mitigation effects

Gjødsling av skog skjer i form av mineralgjødsel der den viktigste gjødsel-komponenten er nitrogen. Dette er et tiltak som øker tilveksten for trær, noe som også har en gunstig klima-effekt siden det øker skogens karboninnbinding. Samtidig er det en viss risiko for at noe av mineralgjødselen løse...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: The transition from winter-feeding to spring pasture - Metabolic responses related to diet and health in horses H-19-47-484

Overgangen fra vinterfôring til beite innebærer en betydelig diettendring som kan skade hestens helse. Sykdommer som kolikk samt insulin-dysregulering og beiteassosiert laminitt er relatert til diettendringer og beiteinntak. Det finnes imidlertid lite informasjon om de metabolske responsene fra h...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Recycling crustaceans shell wastes for developing biodegradable wastewater cleaning composites (BIOSHELL)

Denne periodiske prosjektvitenskapelige rapporten omhandler arbeidsfremdriften levert av NIBIO-teamet (norsk partner av BioShell-prosjektet) siden 01.10.2020. Under fortsettelsen av den globale pandemien i 2021, har antall oppgaver som prøvetakingskampanjer for avløpsvann (AV) og laboratorieekspe...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Seaweeds and seaweed-ingredients to reduce enteric methane emissions from pasture-based sheep, cattle and dairy cows

SEASOLUSIONS vil frembringe ny kunnskap om hvordan utvalgte tang- og tarearter, og konservering og prosessering av disse, påvirker metanutslipp fra sau, storfe og melkekyr, samt effekter på helse, fôreffektivitet og diettpreferanser. SEASOLUTIONS vil også kartlegge effekten av en diett som inklud...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge skal se på kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjonseffekter og risiko på en helhetlig måte, samtidig s...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaMatBordet

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Life Science Cluster Seminar: Unleashing the potential - Life Science from Norway

The Life Science Clusters (TLSC) første årsseminar skal arrangeres 24. november 2020, fra 08:30 til 13:30. Programmet vil inkludere innlegg fra daglig leder for TLSC, representanter fra Oslo kommune, selskaper fra livsvitenskapssektoren, private investorer, og bransjeorganisasjonen for livsvitens...

Awarded: NOK 11,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water disinfection strategies to improve Atlantic salmon parr production in freshwater recirculating aquaculture systems

Prosjektaktivitetene i 2020?2021 ble gjennomført på en god måte ved at det ble gjennomført en rekke eksperimentelle tester og laboratorieanalyser ved Nofima, DTU Aqua og NTNU. Perioden var preget av at mange studenter ble tatt opp i prosjektet, og 7 MSc-studenter, 1 doktorgradsstudent og 1 postdo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodu...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke(r) Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og ofte snø i fjellet når de høster i september. På tross av det kjølige klima nord for Polarsirkelen, bidrar midnatt...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and microplastics: Do they impact fish health and welfare?

Plastprodukter blir nedbrutt via miljøpåvirkning til små mikroskopiske partikler - ned til nanometer størrelser. Overveldende dokumentasjon viser at de minste partiklene (nanopartikler) kan påvirke organismer negativt - mer negativt enn partikler i mikro- og millimeter størrelser. I dette prosjek...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns for en bærekraftig verdiskapning i norsk eggproduksjon - Velferdshøna

I en sulten verden med stadig knappere ressurser, er det viktig å sikre en bærekraftig matproduksjon. Friske dyr med god velferd sørger for en effektiv og etisk produksjon, og god utnyttelse av innsatsfaktorer som areal, strøm, fôr og vann. Dyrevelferd handler om hvor godt enkeltindividet mestrer...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomic selection in Picea abies

There is a long tradition of genetic improvement of this species in Sweden, Finland and Norway, with the selection of trees for management and propagation (plus-trees) starting since the 1940s. Since the selection of this material from the natural populations, improvement of the stock of this mat...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Preparing for disease control by gene editing for a more sustainable livestock production

En av de vanskeligste egenskapene å forbedre med tradisjonell avl er sykdomsresistens. Ny teknologi innen genredigering gjør det mulig med high-throughput genomisk CRISPR screening for å finne hvilke gener som er viktige for resistens mot ulike patogener hos husdyr. Ideen med et genomisk CRISPR s...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMPLEMENT - How farmers and agricultural actors can implement effective climate solutions

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene. I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019, om betydelig reduksjon av utslipp og økt opptak av karbon fra jordbru...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Plasmabehandlet husdyrgjødsel - gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp

Husdyrgjødsel anses som en verdifull ressurs i landbruket fordi viktige næringsstoffer gjenvinnes til gevinst både for den enkelte bonde og for miljøet. Men håndtering og bruk av husdyrgjødsel er også forbundet med tap av ammoniakk og metan, som hver fører med seg egne utfordringer. Tap av ammoni...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICE BREAKER Reducing the agronomic and economic impact of ice damage on golf courses and other grasslands

Dekking med tett plast før vinteren gir mindre isskader på golfgreener. Ved inntil 120 dagers dekkeperiode er det liten fare for at gress på sandbaserte greener skal ta skade av for lite oksygen (O2) eller for mye CO2 under plasten. O2-konsentrasjonen er høyere og CO2-konsentrasjonen lavere med p...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased valorisation of domestic timber by a novel wood modification system

ValorWood-prosjektet skal utvikle holdbare og bærekraftige treprodukter med lavt klimaavtrykk til lave kostnader ved bruk av norsk tømmer og fornybare kjemikalier. Prosjektet har funnet fram til nå kjemikaliekombinasjoner og prosessparametere som fører til soppresistente produkter. Tremodifi...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken