0 projects

PROFORSK-Skole og samfunn

Stormwater research - get young people engaged!

Forskning på overvann handler om vann - men ikke bare vann! Det handler også om mennesker. For å få til gode overvannsløsninger kreves tverrfaglig samarbeid mellom hydrologer, vannforvaltere, byplanleggere og samfunnsvitere. Overvann er en samfunnsmessig utfordring i nesten alle større byer, der ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment

Situasjonen med covid-19 som forhindret fremdrift av prosjektet i 2020, har dessverre fortsatt i 2021, i Norge og i India. Vi har dermed ikke kunne gjennomføre store deler av våre planer. Dessverre er det slik at flere av midlertidige medarbeidere i prosjektet (studenter; master/PhD, pdocs) også ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

"Hvorfor det?" for ungdomstrinnet

"Science fair" er et mye brukt konsept i USA, hvor skolebarn får i oppgave å gjennomføre et vitenskapsprosjekt på fritiden for deretter å presentere dette på en utstilling hvor de beste innslagene premieres. Et norsk prosjekt; «Hvorfor det?» har tatt utgangspunkt i slike science fairs og har utv...

Awarded: NOK 56,627

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS stipend, Yuki Kanno: Lagrangian and Eulerian analyses of cold air outbreaks in East Asia and North America

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Grønn konkurransekraft: Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting?

Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting? Norge må redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Redusert verdiskapning og sysselsetting i olje og gass gir samtidig behov for ...

Awarded: NOK 97,849

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

7th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS2018): Towards a solution for pollution in a warming Arctic

Pollution is a significant threat to the Arctic environment and Norways geographical location in the Arctic imparts a certain onus on Norway to contribute towards the management of pollution in northern areas. Therefore, the 7th NETS will be held, for the first time, at Svalbard, to highlight th...

Awarded: NOK 39,616

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

A Norwegian Argo Infrastructure - a contribution to the European and global Argo infrastructure

NorArgo2 er et havobservasjonssystem for de nordiske havområdene som består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo bøyer. Argo bøyene holder seg for det meste nede i havdypet hvor de driver fritt med strømmene der. Bøyen har en oppdrift tilsvarende vannmassene den settes ut i. Opp- og nedsti...

Awarded: NOK 59.8 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Marine Tourist Activity Assessment, RSID 10938

There are many examples of incidents involving with vessels operating in the waters around Svalbard (Kystverket Beredskap, Hendelser Håndtert I 2016). There have currently been very few assessments considering the risk associated with activities taking place in relatively remote harbors without a...

Awarded: NOK 49,038

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

PROFORSK-Skole og samfunn

Ny teknologi for en bærekraftig framtid

Prosjektet skal formidle til barn og unge hvordan vi i framtiden kan forvalte naturressursene bedre gjennom bruk av robot- og droneteknologi. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kjelle videregående skole og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Vårt konsept vil være å vise hvordan realfagene ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

What is your cat up to and what else is in your garden?

Kjæledyr og annet dyreliv som finnes i hager animerer og fascinerer ofte huseiere og barn som bor disse hjemmene. I dette prosjektet vil vi ta tak i denne fascinasjonen og nysgjerrigheten for å stimulere interessen for forskning og vitenskap blant barn og unge ved å engasjere dem i vitenskapelig ...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Møte om "Possibilities with neutrons at the European Spallation Source (ESS) and NcNeutron national research infrastructure at IFE"

Det skal avholdes møte/workshop om bruk av nøytronspredning og avbildning med mål å øke norsk bruk og interesse for disse metodene tirsdag 23. januar 2018 i Lillestrøm. Mulighetene ved kommende European Spallation Source (ESS) og den nasjonale forskningsinfrastrukturen Norwegian Center for Neutro...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Global Component Separation Network

I løpet av de siste par tiårene har kosmologiske observasjoner blitt så nøyaktige at vi kan bestemme alderen og sammensetninga av universet med usikkerheter på prosentnivå. Men samme hvor nøyaktige måleinstrumenter som blir bygd, er det en ting vi ikke slipper unna når vi prøver å måle noe langt ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting hands-on-PRactice and Innovative MArine ecological sampling methods and analysis tools for enhancing student LEARNING

PRIMA LÆRING har som mål å utdanne høgt kvalifiserte kandidatar innan marinbiologi og havforsking og å styrke fagleg nettverk mellom etablerte forskarar i Norge og Sør Afrika. Prosjektet vektlegg utdanning gjennom forsking og at unge forskarar får internasjonal erfaring knytt til eit etablert fag...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advanced Climate Education and Research

Klimaendringene blir i økende grad referert til som den største utfordringen menneskeheten står overfor. Den tidligere presidenten i USA, Barack Obama uttalt at "ingen utfordring utgjør en større trussel mot vår fremtid og fremtidige generasjoner enn klimaendringer". Informert beslutninger som be...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced X-ray and neutron imaging of fractured and porous rocks

Underoverflaten kan sprekker i grunnen fungere som raske veier for væsketransport, hvor geometrien til sprekken (spesielt ruhet og størrelsen) bestemmer transportegenskapene. Prosjektet ARGUS har utviklet metoder for tidsoppløst røntgen- og nøytronavbilding for å studere geologiske prosesser rela...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Øke den norske deltakelsen til EU H2020 Blue-Action

Den Arktiske oppvarmingen er forventet å påvirke ekstremvær og klima på den nordlige halvkule. Nylige studier foreslår imidlertid at virkningene av den Arktiske oppvarmingen varier regionalt og med sesong, og individuelle modellstudier kan til og med vise det motsatte. Den simulerte Arktiske oppv...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

SUstainable URban Flood management- modelling, mitigating and predicting urban and semi-urban flooding

Intens nedbør og påfølgende oversvømmelser i byer og tettbygde strøk påfører skader på viktig infrastruktur og kan utgjøre en helserisiko. Skader som følge av urbanflom er estimert til å koste mellom 1.6-3.6 milliarder NOK per år og flere steder i Skandinavia har i de senere år opplevd ekstreme n...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Elever fra videregående skole som medforskere på Senter for eHelse

Forskning er ofte betraktet som vanskelig, slik at bare forskere forstår det. Det kan føre til at forskere har dårlig kontakt til virkeligheten. Senter for e-helse jobber med moderne helse- og omsorgstjenester, og her trenger vi god kontakt med brukere. Hvordan kan denne kontakten etableres? Jo, ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

PROFORSK-Skole og samfunn

AstroMaria – en populærvitenskapelig blogg om astronomi

Bloggen AstroMaria (www.astromaria.no) er en populærvitenskapelig astronomiblogg. Der publiseres det innlegg om verdensrommet flere ganger i uken om astronomiske fenomener, astronomer, vitenskapshistorie, teleskoper, romfart, forskningsnyheter og fremtidsvisjoner, utdannelse og karriere, bøker, f...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Infrastructure development of the Norwegian node (SIOS InfraNOR) - revised

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Globale klimamodeller viser at polarområdene spiller en viktig rolle i jordas klimasystem. Det er i Arktis at klimaendringene skjer fortest, og det er anslått at temperaturene her vil øke med mellom 4 og 8 grader i snitt inne...

Awarded: NOK 94.3 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Svalbard

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Computational X-ray Microscopy of Functional Materials and Devices

Prosjektet CompMic er et samarbeid mellom NTNU (Institutt for fysikk) og USN (Institutt for mikrosystemer). Prosjektet har som mål å bruke datamaskiner med sofistikerte fase-algoritmer som en integrert del av avbildningsprosessen i lys- og røntgenmikroskopi. Vi har en ambisjon om å bidra til den ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education Partnership in Climate Change Impacts on Terrestrial Ecosystems

Klimaendringene og deres innvirkning på natur og mennesker stiller vitenskapen og samfunnet overfor helt nye og presserende utfordringer. Klimakrisen og naturkrisen - og løsningene på dem - krysser tradisjonelle disiplinære, sektorielle og nasjonale grenser. Dette betyr at vi trenger samarbeid p...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

NANSEN-Arven etter Nansen

The Nansen Legacy

Utbredelsen av arktisk havis minker. Dette åpner for nye isfrie havområder. I sentrum av denne endringen står det nordlige Barentshavet. Målet for Arven etter Nansen (2018-2024) er å forstå konsekvensen av isens tilbaketrekking for økosystemet i det nordlige Barentshavet og tilgrensende dype Polh...

Awarded: NOK 362.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PIRE: Advancing global strategies and understanding on the origin of ciguatera fish poisoning in tropical oceans: The Norwegian contribution

Ciguatera er navnet på en sykdom hos mennesker, som er forbundet med inntak av tropisk fisk som har akkumulert en bestemt type giftstoffer fra mikroskopiske alger, kalt ciguatoksiner (CTX). De mikroskopiske algene tilhører slekten Gambierdiscus eller Fukuyoa og lever på andre makroskopiske alger,...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

Forskning.no UNG - en nyhetstjeneste og kunnskapsbank om forskning for barn og unge.

Målet var å etablere en nyhetstjeneste og kunnskapsbank om forskning for barn og unge med nye artikler og videoer, samt omarbeidet voksenstoff fra forskning.no. Prosjektet besto av fire deler: MÅL: Etablering av selve nyhetstjenesten på eget domene. RESULTAT: UNG.forskning.no ble lansert 26....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Useful Arctic Knowledge: Partnership for research and education.

Hovedmålet i UAK-prosjektet har vært å etablere langsiktig samarbeid mellom undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada innenfor utvalgte temaer i Arktis som er: (1) Studier av naturlige og menneskeskapte faresituasjoner, hvordan disse kan overvåkes og hva som må gjøres for å...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

ExndMinnow - The Minnesota - Norway Collaboration for excellence in education and research on adaptation to climate change

ExndMinnow -prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF, University of Minnesota (UMN) og Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet (NTNU). Bakgrunnen for dette prosjektet var Klima2050, som er et Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) mellom SINTEF og NTNU. SFI Klima 2050 vil redusere ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2022 MEERC er nå inne i sin avsluttende fase. Prosjektet blir videreført i flere nye initiativer, og det er i enkelte sammenhenger vanskelig å skille avsluttende arbeider i MEERC fra oppstartende arbeider i de nye initiativene. NFRs støtte til MEERC er finansiert gjennom ordning...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer i Arktis - internasjonal workshop

Hovedmålsettingen med CHASE-prosjektet er å rekonstruere klima og miljøendringene i Russisk Arktis gjennom siste istid og frem til i dag, en periode på 120 000 år. Dette innbefatter fremveksten og tilbakesmeltingen av store isbredekker som i perioder bygget seg opp over Barents- og Karahavet, men...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Advanced models and weather prediction in the Arctic: Enhanced capacity from observations and polar process representations (ALERTNESS)

Bedre værvarsling i Arktis Klimaendringene fører til økt næringsaktivitet i Arktis, men med røffe værforhold kan det være risikofylt å ferdes i området. Alertness-prosjektet har ambisjoner om å utvikle verdensledende kompetanse innen produksjon av pålitelige og nøyaktige værvarsler, til nytte for...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo