0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES - Prosjektetableringsstøtte Uni Research AS

Det vises til prosjektsøknad i vedlegg

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad fra UiA om rammebevillig av PES-midler 2014

PES midler til generering av EU midler på UiA

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

EU-STRA-Strålevern

Cooperation in Education and Training in Nuclear Chemistry (CINCH) - UiO contribution

Europa, og verden for øvrig, trenger radiokjemikere. Flere rapporter peker imidlertid på at det er et stort og bekymringsfullt gap mellom antall kandidater som utdannes sammenlignet med industriens og samfunnets behov. EU har derfor kjørt et treårig prosjekt - CINCH - for å planlegge hvordan utda...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land: Man and forests - an evaluation of management strategies for reduced deforestation and forest degradation

REDD+-piloter er etablert for å skaffe erfaring om hvordan reduserte utslipp fra avskoging kan implementeres lokalt. Prosjektet har fulgt 6 piloter - i Brasil, Den demokratiske republikken Kongo, Tanzania og Uganda. Prosjektet har fokusert på fire aspekter. Først dokumenterer vi de institusjonel...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Ostinato - Acceleration of Parkinson pathogenesis by chronic low-dose rate gamma exposure

Health risks of radiation exposure are of particular concern to the public, as highlighted by the challenges from the Fukushima accident. Although it is well established that ionising radiation can increase the risk of cancer, in recent years there has been an increased focus on the potential for...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adaptive goose management beyond borders

I forhold til framdriftsrapport innlevert 1. oktober 2016 fremkommer nye resultater i listen over oppdaterte resultatindikatorer og i vedlegg. Det har vært gjennomført en mini-workshop i Danmark ved Aarhus Universitet der spesifiseringer og databehov for de siste modelleringene (scenarier for ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adaptive management: Is there a golden toolbox hidden behind a buzz word and a utopian panacea?

Hovedmålet med ADMAN har vært å rette oppmerksomheten mot adaptiv forvaltning i villreinfjellet. Trender internasjonalt og i Norge går i retning av maktoverføring fra sentrale til lokale myndigheter, det skal være økt satsning på lokal næringsutvikling, forvaltningen skal være kunnskapsbasert og ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I løpet av arbeidet med prosjektet, utviklet de mer generelle problemstillingene i innledningen seg til tre mer presise hovedspørsmål: 1. Hva er viktig kunnskap om bærekraftige byer og hvem bestemmer dette? Vi fant at å lage visjoner er en måte å lage og forhandle kunnskap om miljøvennlige ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Long-range memory in Earths climate response and its implications for future global warming

Atmosfærisk CO2 fanger noe av varmen som stråles ut fra jordas overflate, og rask tilførsel av denne drivhusgassen fører til en midlertidig ubalanse der Jorden tilføres mer energi fra solstrålingen enn den taper til verdensrommet i form av utstrålt varme. Jorden unngår ubegrenset oppvarming fordi...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Societal conditions for language change. The Nordic experiment.

The purpose of the project Societal conditions for language change is to build on the possibilities that real time studies offer, with a particular focus on how different macro-level societal conditions influence language change differently. In historical linguistics it has always been common to...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS PREWO. A LONGITUDINAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE ON PRECARIOUS JOBS AND IN-WORK POVERTY

Researchers from Denmark, Norway, Sweden and Germany suggest organizing a number of workshop on the themes precarious work (PW) and in-work poverty (IPW) in order to reflect on the optimal ways to conduct research on these phenomena in a Nordic and Europe an perspective. While a working poor pe...

Awarded: NOK 75,334

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Female Empowerment in Eastern DRC: A PRIO-ICART Partnership

Den demokratiske republikken Kongo (DRC) har blitt kalt et av de farligste stedene i verden å være kvinne. Dette prosjektet har fokusert på å forstå hvordan man kan forbedre situasjonen for kvinner i Øst-Kongo, et område med massive nivåer av seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV). Prosjektet er ba...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Halocarbon metric workshop: Scientific updates and reduction of uncertainties

While some of the halocarbon gases present in the atmosphere (e.g., chlorofluorocarbons - CFCs) lead to depletion of stratospheric ozone, many of them are strong greenhouse gases that have substantial impacts on radiative forcing of climate change. Their impact on climate varies considerably, de...

Awarded: NOK 40,153

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag, 2014 - 2016

VRI Trøndelag 2014 - 2016 er den regionale satsingen innenfor Norges forskningsråds program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Trøndelags største fortrinn i kunnskapsøkonomien er de store utdannings- og f orskningsmiljøene ved NTNU og SINTEF me...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Approaches for integrated assessment of forest ecosystem services under large scale bioenergy utilization

Forests provide a wide array of ecosystem services that are directly affected by forest management decision, and an increased utilization of forest bioenergy is not without risk. There are concerns that extraction of biomass from boreal forest may be too costly while having adverse effects on bi...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder

Prosjekttittel: Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder Prosjektnummer: 233650 Innledning: Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing p...

Awarded: NOK 17.1 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Agder

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Telemark 2014-2016

VRI Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. VRI-satsingen i Telemark tilbyr et proaktivt forskerkorps som gjennom ulike VRI-virkemidler søker å hjelpe bedrifter ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kommersiell norsk mikroalgeproduksjon i regulert klima

Mikroalger er en fornybar ressurs med et stort potensial som ingrediens i fôr til fisk, kosttilskudd og i farmasøytisk industri. Målet med prosjektet MikroalgeKom er at Kristiansen Gartneri skal utvikle en miljøvennlig produksjon av mikroalger i veksthus i samarbeide med UMB, EWOS og Salsnes. Ma...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Agder

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Nordland 2014-2017 Smartere samarbeid i Nordland

VRI Nordland 2014-2017, Smartere samhandling i Nordland, viderefører fylkeskommunens langsiktige satsing for økt forskningsbasert næringsutvikling. VRI skal bidra til å realisere FoU-strategien og innovasjonsstrategien til Nfk, gjennom å styrke samhandlin gen mellom sektorene i næring, FoU/utdann...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Simulering av den vestafrikanske monsunen og klimaet i det tropiske Atlanterhavet

Nylig opplevde man et klimatisk skifte i det tropiske Atlanterhavet som hadde stor sosioøkonomisk betydning. Dessverre er det tropiske Atlanterhavet et nøkkelområde i klimasystemet med store usikkerheter. Dagens fremste klimamodeller viser store systematiske feil i dette området, klimaframskrivin...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Hverdagsprodukter av spesialkorn med smaksfortrinn og helseriktig sammensetning

«Smakskorn» er et innovasjonsprosjekt der målet er å produsere en serie nye økologisk produsert hverdagsprodukter, «Smakskorn», av hele korn fra tradisjonelle kornarter som svedjerug, spelt, nakenhavre og nakenbygg. «Smakskorn» vil være velegnet for rask tilberedning og vil kunne brukes som alte...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Riktig tilførsel av nitrogen og svovel om høsten for bedre vinteroverlevelse av flerårig gras, med vekt på gras til grøntanlegg

Vinterskader på gress gir store kostnader for fôrdyrkere og i park og idrettsanlegg med naturgress. Skadene kan ha mange årsaker, men grovt sett er der snømuggsopp og isbrann (anaerobe forhold under isdekke) som gir de største problemene. Dette prosjektet har vist at høstgjødsling med nitrogen ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pollinering med norske humler for økt fruktsetting og avling hos søtkirsebær under tunneldekke

Dyrkingen av søtkirsebær (Prunus avium) skjer i økende grad under tunneldekke, siden tunneldekke innebærer fordeler som mindre frostskader, plantesykdommer og mindre sprekking av frukt. Men i tillegg til optimal dyrkingsteknikk er det også avgjørende å oppnå optimal pollinering via insekter. I No...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Rogaland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development

VRI er et innovasjonsprogram drevet av Norges Forskningsråd for å stimulere til økt innovasjon og verdiskaping i norske regioner. Dette skal oppnås ved å støtte oppbyggingen av regionale innovasjonssystem og fremme bred samhandling i form av regionale par tnerskap. VRI programmet ble startet I ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

The Past, Present and the Future: Sales Forecasts, Consumer Attitudes, Demographics and Economics

En viktig del av landbrukspolitikken er å sikre at norsk produksjon dekker forbruket av kjøtt, egg og meieriprodukter, og prosjektet har konsentrert seg om disse produktene. Både for høy og for lav produksjon er lite lønnsomt, og prognoser for forbruket er derfor viktige. Prosjektet har utvikle...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Engineering gender equality: The effects of aid on womens political representation in Malawi, Sudan, Uganda and Zambia

Prosjektet ser på hvilken effekt bistand har på kvinners substansielle representasjon i Malawi, Sudan, Uganda og Zambia. Nærmere bestemt undersøker vi om bistand basert på kjønn er mest effektiv i land der det allerede er mange kvinner i lovgivende forsamlinger og en sterk kvinnebevegelse som kan...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre

RESIFUS-prosjektets hovedmål er å framskaffe nye havresorter med forbedret resistens mot Fusarium graminearum. Kunstig fusariumsmitting i felt for å påvise sikre og store nok forskjeller i resistens er nødvendig, og dette krever et stort apparat. Søking etter resistens henger sammen med dette, o...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

NORGLOBAL-Norge - Global partner

The Political Economy of Governance in Malawi

This inter-disciplinary project at the interface of political science and social anthropology has contributed to a better understanding of how politics is conducted in Malawi today, at national and local levels alike. Three elements of the political system and the interaction between them were un...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Samhandlingsprosjektet i Møre og Romsdal 2014-2016

VRI Møre og Romsdal er geografisk avgrenset til Møre og Romsdal fylke. Her er næringslivet dominert av noen sterke industriklynger som i hovedsak er utviklet med grunnlag i nærheten til og bruken av havet. VRI 3 skal være med å løfte regionen der den har spesielle nærings- og kunnskapsmessige fo...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Møre og Romsdal

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ras og jordtap som følge av flom

Jord kan ses som en ikke-fornybar ressurs fordi jordsmonndannelse er en ytterst langsom prosess. Globalt er imidlertid jordfunksjonene allerede kritisk truet av en rekke prosesser. Et europeisk konsortium har utført RECARE prosjektet. Hovedformålet med RECARE er å utvikle og validere forebygging,...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken