0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved potato seed tuber quality through better disease control methods

Bakterie- og soppsykdommer er et stort problem i potetproduksjonen og fører til en betydelig reduksjon i avling og kvalitet. Settepoteter er den viktigste smittekilde for mange sykdommer og skadegjørerne kan være vanskelige å oppdage fordi de ligger latent i settepotetene uten å gi synlige sympto...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Utvidet evaluering av skjeletthelse hos gris ved hjelp av computer tomografi (CT)

Norsvin var i 2008 det første avlslaget i verden til å ta i bruk avansert billeddiagnostisk computer tomografi (CT, CAT-skanning) i utvalget av råner til avl. Bildene ble først brukt til automatisk kvantifisering av kjøtt- og fettprosent, og senere validert for manuell scoring av osteochondrose i...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rearing broiler chickens without in-feed anticoccidials

Globalt er det aller meste av slaktekyllingoppdrettet basert på rutinemessig bruk av koksidiostatika (i fôret) med effekt mot eincella tarmparasittar (koksidiar/koksidiose) og overvekst av Clostridium perfringens i tynntarmen (inkludert nekrotiserande enteritt). Norge er det einaste landet der he...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans

Antibiotikaresistens har blitt anerkjent av WHO som en global trussel mot folkehelsen. Fluorokinoloner er regnet som en av de kritisk viktige antimikrobielle midler som skal reserveres for behandling av bakterielle infeksjoner hos mennesker. Mat forurenset med resistente bakterier kan spille en v...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bacterial flora and dynamics in Norwegian milk and dairy products: Potential for spoilage and disease

Norsk melk og melkeprodukter har jevnt over god mikrobiologisk kvalitet. Det er likevel viktig å ha kontinuerlig fokus på kvalitet i verdikjeden og øke kompetansen på mikrober i melk for å kunne oppnå optimal produktkvalitet. Nedsatt kvalitet gir redusert holdbarhet og kan medføre store økonomisk...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Postprandiale effekter av eksisterende og nye innovative meieriprodukter

Livsstilssykdommer som metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, overvekt/fedme og kreft påfører samfunnet betydelige kostnader hvert år. Disse sykdommene har muligens felles årsakssammenheng og kan forebygges ved hjelp av kostholdet. I eksperimentelle studier har smør blitt vist ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Pakketeknologi for økt ferskhetspreg hos oppskåret spekemat og kjøttpålegg

Hovedmålet med prosjektet er å sikre at kvalitet på slicet, pakket kjøttpålegg bevares best mulig fra produksjon fram til forbruker. Arbeidet er konkretisert i fem delprosjekter på hhv. slicing, pakking, omsetning i butikk, analyser og formidling, alle med sine delmål. Oppstartsmøte i prosjektet ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smartfrys - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny fryseteknologi

I praktiske og industrirettede forsøk og sammenlignende studier av frysemetoder er det nødvendig å inkludere alle trinn i fryseprosessen, som nedkjøling, innfrysing, lagring, tining og videreforedling til et sluttprodukt. De store utfordringene med å gjennomføre slike fryse-/tineforsøk både i lab...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Reduksjon av fett og salt i norske næringsmidler

Høyt saltinntak kan føre til høyt blodtrykk som igjen er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for utvikling av hjerte- og karsykdom. Ut fra et helseperspektiv er det derfor ønskelig å redusere mengde salt og mettet fett i norske matvarer. Brød, ost og kjøttprodukter står for ca. 55 % av sal...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Mycotoxins in cereal based food products of wheat and oats - effect of processing on free and masked mycotoxins and human risk assessment.

Hovedmålet med MycoProcess er å sikre god kvalitet på norske kornprodukter når det gjelder mykotoksiner; sikre at norske kornprodukter er trygge å spise, og jobbe for at en større andel av norskprodusert korn skal kunne brukes til mat. Kornslaget prosjektet konsentrerer seg om er havre. En LC-MS...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Selenium requirement in Norwegian pig production

Prosjektet med tittel ?Selenbehov i norsk svineproduksjon» er et såkalt kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og private bidragsytere. I de senere år har det kommet flere rapporter fra svineprodusenter og deres veterinærer om økt for...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mitigation of greenhouse gas emission from cropped soils by mafic mineral applications

MIGMIN-prosjektets mål er å utforske muligheten for å redusere utslipp av lystgass (N2O) fra landbruket ved å heve pH i jorden (motvirke forsuring). Dette vil senke klima-pådrivet fra matproduksjon fordi N2O er en kraftig klimagass som svarer for en stor andel av landbrukets totale klima-pådriv. ...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrated weed management to increase yield and profitability in forage production

Ugras i grasmark kan redusere grovfôravlinga og redusere eller øke fôrkvaliteten avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer. Når enga blir eldre blir det mer ugras og behov for å brakke enga med kjemiske ugrasmidler (herbicider) og jordarbeiding (harving og pløying). Det er et mål i Norge a...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Increased sustainability in Norwegian cereal production using inter-row hoeing by means of high precision auto steering

Traktor med autostyring er på plass, og utstyr for redskapsstyring montert. Videre er det utviklet et redskap for test av styringsnøyaktighet, bestående av en 3 m tverrbjelke påmontert tre stive tinder med hvert sitt dybdehjul. Referanselinjer i form av stålwire ble lagt ut i felt ved hjelp av la...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bærekraftig sjukdomshåndtering hos bier for å sikre pollinering og økt produksjon av honning og andre bieprodukter

1. Gjennom prøveuttak hos næringsutøvere og påfølgende analyser ved NMBU, veterinærhøgskolen og Norges Birøkterlag har man forbedret kunnskapen om forekomst av bisjukdommer og parasitter slik som åpen og lukket yngelråte, ulike bivirus og parasitter som Varroa destructor (varroamidd) og Acarapis...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ewe nutrition for lamb viability and growth

Prosjektet utforsker hvordan ernæringa av søyer kan optimaliseres gjennom årets syklus, for å sikre søyer med optimal vekt og hold ved paring, og optimal fôring gjennom drektighet og tidlig laktasjon, med hensyn på å redusere perinatal lammedød, øke lammas livskraft og tidlige tilvekst. I prosje...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The potential of quality milk from native endangered dairy cattle breeds - genetic and phenotypic characterization

Dette prosjektet har gått ut på genotypisk og fenotypisk kartlegging av individuelle dyr fra 6 gamle norske fe-raser for å undersøke den genetiske sammenhengen mellom hoved komponentene i melka og melkas teknologiske egenskaper. Hovedhensikten har vært å undersøke kvaliteten til melka fra de 6 ul...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Styring av melkas fettinnhold gjennom fôrsammensetningen

De resultater som framkommet i prosjektet har blitt dokumentert. Vi har arbeidet med å implementere den nye modellen som et verktøy i produktutviklingen av kraftfôr. Det innebærer at vi kan utnytte de samband mellom fôrsammensetning og fettprosent i melka, som vi funnet mest relevante i prosjekte...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A multidisciplinary approach to the control of pathogen-specific mastitis

Hos norske melkekyr var jurbetennelse forårsaket av bakterien Streptococcus agalactiae så godt som utryddet, men forekomsten begynte å øke igjen parallelt med endringer i driftsforhold som større besetninger, økt bruk av løsdrift og introduksjon av automatiske melkings-systemer. Nyere studier fra...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Emerging antimicrobial resistance in the poultry production - implications for human health?

Antimicrobial resistance is recognized as one of the most important global health challenges and has been put forward as one of the main issues for the World Health Organization. Special emphasis has been put on Gram-negative bacteria producing extended-s pectrum beta-lactamase (ESBL) enzymes. Th...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optibeef - Increased meat production from beef cattle herds

Produksjon-reproduksjon Data fra Storfekjøttkontrollen (SFK) ble analysert for faktorer som påvirker kalvens fødselsvekt samt livstidsproduksjon hos ammekyr. Begge egenskaper påvirkes av besetning, rase, region og rase x regionsamspill. Automatisk brunstdeteksjon ble sammenlignet med visuell be...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Safe food and reduced waste: Optimal use of sanitizers against biofilm in food production premises

Noen bakterier, som pseudomonas og stafylokokker er ganske vanlige i matproduksjonsmiljøer etter renhold og den sykdomsfremkallende bakterien Listeria monocytogenes kan etablere seg i miljøet i flere år. Dette prosjektet viste at bakterier fra produksjonsmiljøet kan danne en biofilm som delvis ut...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

H2O Monitor - Monitoring water holding capacity mechanisms of meat

Vannbindingsevne (VBE) er en viktig kvalitetsegenskap for kjøtt, som sier noe om evnen kjøttet har til å holde på vann. Dårlig VBE kan føre til høyt væsketap fra kjøtt under lagring og videre produksjon, og vil påvirke både kjøttets produksjonsegenskaper som f.eks. saftighet og mørhet, og økonomi...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Children and food preferences in the light of the Norwegian taste

Det er stort potensial for bedre helse i befolkningen ved å forbedre kostholdsvaner (Horizon 2020, Meld.St.16, Meld.St. 34). Det er spesielt viktig å legge til rette for et sunt og variert kosthold for barn og ungdom, ettersom matvaner og atferd etableres i en tidlig alder. Ved å undersøke utvikl...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Utilisation of by-products of food industry for development of a liquid biodegradable mulch film to control weeds in row crop production

En sirkulær bio-økonomi har vært et mål for nasjonale og internasjonale myndigheter de senere år. Utnytting av restfraksjoner fra norsk næringsmiddelindustri gjennom verdiskapning og innovativ produktutvikling bidrar til den norske bio-økonomien. Prosjektets forskningsmål var å utvikle utstpøytb...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smartere bringebærproduksjon: Hvordan få til vellykket annethvertårs-bæring i Norge?

Prosjektet skal bidra til mindre risiko i bringebærdyrkingen gjennom økt kompetanse blant rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving og hos dyrkerne om tre temaer: -Optimal skudd-tetthet i bringebærhekken -Fordeler og ulemper med å dyrke nye (ettårige) og bærende (toårige) skudd adskilt i hver s...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Kjemikalier i matvareemballasje - Trygg emballering gjennom økt kompetanse og nye analysemetoder.

Populærvitenskapelig framstilling I prosjektet Kjemikalier i matvareemballasje, (KIM) har målet vært å etablere ny kompetanse og utvikle nye analysemetoder for kjemikalier i matvareemballasje. Dette vil danne grunnlag for sikker emballering og økt mattrygghet. For Norske bedrifter i matverdikje...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality

Norsk hvete har ofte stor variasjon i glutenkvalitet og lavere proteininnhold enn det som ønskes fra mølle- og bakeindustrien. Dette er kvalitetsutfordringer som har blitt mer fremtredende i senere år under endrede og mer varierende værforhold, og er begrensende for bruken av norsk hvete til mat....

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskapspleier. ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The two most costly infections in Norwegian cattle. Is it possible to control bovine respiratory syncytial virus and bovine coronavirus?

Hovedmålet med prosjektet var å generere den nødvendige kunnskapen for å kunne redusere forekomsten av bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV) hos storfe i Norge. Delmål : 1. Få detaljert kunnskap om forekomst av begge infeksjonene i hele landet 2. Avde...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus