41,709 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Diagnosis, virus cleaning and cryopreservation of raspberry, blackberry and shallot

I Norge er bringebær blitt en viktig bærkultur, mens bjørnebær og sjalottløk har et stort potensial stort potensial for økt produksjon og forbruk. Alle tre er vegetativt formerte og er ofte infisert med flere plantevirus som kan gi betydelige tap av avling og kvalitet. En stabil produksjon med hø...

Awarded: NOK 26,217

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Anticoccidial resistance, development of immunity and alternative control strategy in Norwegian lambs

Koksidiose hos norske lam. Parasitter i genus Eimeria forårsaker sykdommen koksidiose og kan gi store problemer hos lam i Norge på vårbeite, særlig 2-3 uker etter utslepp. Dette prosjektet omhandler undersøkelser vedrørende bruken av koksidiemidler på sau her i landet, etablering av både in vi...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat

I 2013 måtte 200 tonn pinnekjøtt trekkes fra markedet grunnet muggvekst på produktet. For å øke kunnskapen om problemmugg i produksjonen av pinnekjøtt og spekemat og å identifisere smittekilder og problemområder samt å finne effektive og gjennomførbare tiltak for å redusere risikoen for muggvekst...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Whole Crop Wheat and Barley Silage in Dairy Production

Hovudformålet med prosjektet har vore å etablere eit kunnskapsgrunnlag for produksjon av høge avlingar av heilgrøde med næringsinnhald som høver til høgtytande mjølkekyr under norske forhold. Heilgrøde er korn og/eller belgvekstar som vert hausta som sams vare med halm, blad og aks etter skyti...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking

For å kunne øke avlingene og oppnå en mer lønnsom husdyrproduksjon, må potensialet til grovfôrressursene utnyttes mer optimalt. Fjernmålingsteknologi (med sensorer montert på traktor, droner og satellitt eller bærbare) er verktøy som kan bidra med rask kartlegging av avlingsmengde og kvalitet, og...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bekjempelse av virus i mat

Tarmvirus som kan forurense bær kan være en årsak til sykdom hos mennesker. De aller fleste, kjente sykdomstilfellene skyldes norovirus og hepatitt A virus. Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om smitteveier og muligheter for kontroll av virus ved håndtering og produksjon av bær s...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving farmers competence by more efficient interaction between farmer, advisory services and research (COMPETENT FARMER)

Hovedmålet for prosjektet Kompetent bonde var å bidra til forbedring av rådgiving til jordbruket for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. Det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet for jordbruket har de siste tiårene gjennomgått en sterk endring fra et omfattende offentlig rådgivingsappara...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving the profitability of spring oilseed Brassica production - a key to improving quality and yield of cereal crops in Norway

Gode agronomiske tiltak er viktige for å gi en stabil og robust norsk kornproduksjon. Vekstskifte med oljevekster, som raps og rybs, er nettopp et slikt tiltak fordi det bidrar til å sanere kornsjukdommer og kan gi en positiv effekt på jordstruktur og næringsforsyning. Når det likevel har vært dy...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New approaches for management and breeding of dairy cows, in automatic milking systems (AMS)

AMS-prosjektet omfatter tre prosjekter som har blitt administrert og medfinansiert fra Norges forskningsråd, i tillegg til prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I disse prosjektene har forskere fra samfunnsvitenskap, dyre- og veterinærvitenskap, matematikk, fysikk og k...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable intensification of Norwegian cereal production by means of technology-driven adjustments of applied nitrogen and fungicides

Bakgrunn I tråd med det nasjonale mål om en bærekraftig intensivering av produksjonen er det behov for å øke kornavlinger samt utnyttingsgraden av både N-gjødsel og soppmidler. Innenfor samme skifte (jordstykke) er det ofte stor variasjon i topografi, jordkvalitet og tilgjengelighet av vann. ...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved potato seed tuber quality through better disease control methods

Bakterie- og soppsykdommer er et stort problem i potetproduksjonen og fører til en betydelig reduksjon i avling og kvalitet. Settepoteter er den viktigste smittekilde for mange sykdommer og skadegjørerne kan være vanskelige å oppdage fordi de ligger latent i settepotetene uten å gi synlige sympto...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Utvidet evaluering av skjeletthelse hos gris ved hjelp av computer tomografi (CT)

Norsvin var i 2008 det første avlslaget i verden til å ta i bruk avansert billeddiagnostisk computer tomografi (CT, CAT-skanning) i utvalget av råner til avl. Bildene ble først brukt til automatisk kvantifisering av kjøtt- og fettprosent, og senere validert for manuell scoring av osteochondrose i...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rearing broiler chickens without in-feed anticoccidials

Globalt er det aller meste av slaktekyllingoppdrettet basert på rutinemessig bruk av koksidiostatika (i fôret) med effekt mot eincella tarmparasittar (koksidiar/koksidiose) og overvekst av Clostridium perfringens i tynntarmen (inkludert nekrotiserande enteritt). Norge er det einaste landet der he...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smartfrys - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny fryseteknologi

I praktiske og industrirettede forsøk og sammenlignende studier av frysemetoder er det nødvendig å inkludere alle trinn i fryseprosessen, som nedkjøling, innfrysing, lagring, tining og videreforedling til et sluttprodukt. De store utfordringene med å gjennomføre slike fryse-/tineforsøk både i lab...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bacterial flora and dynamics in Norwegian milk and dairy products: Potential for spoilage and disease

Norsk melk og melkeprodukter har jevnt over god mikrobiologisk kvalitet. Det er likevel viktig å ha kontinuerlig fokus på kvalitet i verdikjeden og øke kompetansen på mikrober i melk for å kunne oppnå optimal produktkvalitet. Nedsatt kvalitet gir redusert holdbarhet og kan medføre store økonomisk...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Postprandiale effekter av eksisterende og nye innovative meieriprodukter

Livsstilssykdommer som metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, overvekt/fedme og kreft påfører samfunnet betydelige kostnader hvert år. Disse sykdommene har muligens felles årsakssammenheng og kan forebygges ved hjelp av kostholdet. I eksperimentelle studier har smør blitt vist ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans

Antibiotikaresistens har blitt anerkjent av WHO som en global trussel mot folkehelsen. Fluorokinoloner er regnet som en av de kritisk viktige antimikrobielle midler som skal reserveres for behandling av bakterielle infeksjoner hos mennesker. Mat forurenset med resistente bakterier kan spille en v...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Mycotoxins in cereal based food products of wheat and oats - effect of processing on free and masked mycotoxins and human risk assessment.

Hovedmålet med MycoProcess er å sikre god kvalitet på norske kornprodukter når det gjelder mykotoksiner; sikre at norske kornprodukter er trygge å spise, og jobbe for at en større andel av norskprodusert korn skal kunne brukes til mat. Kornslaget prosjektet konsentrerer seg om er havre. En LC-MS...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Selenium requirement in Norwegian pig production

Prosjektet med tittel ?Selenbehov i norsk svineproduksjon» er et såkalt kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og private bidragsytere. I de senere år har det kommet flere rapporter fra svineprodusenter og deres veterinærer om økt for...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mitigation of greenhouse gas emission from cropped soils by mafic mineral applications

MIGMIN-prosjektets mål er å utforske muligheten for å redusere utslipp av lystgass (N2O) fra landbruket ved å heve pH i jorden (motvirke forsuring). Dette vil senke klima-pådrivet fra matproduksjon fordi N2O er en kraftig klimagass som svarer for en stor andel av landbrukets totale klima-pådriv. ...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrated weed management to increase yield and profitability in forage production

Ugras i grasmark kan redusere grovfôravlinga og redusere eller øke fôrkvaliteten avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer. Når enga blir eldre blir det mer ugras og behov for å brakke enga med kjemiske ugrasmidler (herbicider) og jordarbeiding (harving og pløying). Det er et mål i Norge a...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bærekraftig sjukdomshåndtering hos bier for å sikre pollinering og økt produksjon av honning og andre bieprodukter

1. Gjennom prøveuttak hos næringsutøvere og påfølgende analyser ved NMBU, veterinærhøgskolen og Norges Birøkterlag har man forbedret kunnskapen om forekomst av bisjukdommer og parasitter slik som åpen og lukket yngelråte, ulike bivirus og parasitter som Varroa destructor (varroamidd) og Acarapis...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Increased sustainability in Norwegian cereal production using inter-row hoeing by means of high precision auto steering

Traktor med autostyring er på plass, og utstyr for redskapsstyring montert. Videre er det utviklet et redskap for test av styringsnøyaktighet, bestående av en 3 m tverrbjelke påmontert tre stive tinder med hvert sitt dybdehjul. Referanselinjer i form av stålwire ble lagt ut i felt ved hjelp av la...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ewe nutrition for lamb viability and growth

Prosjektet utforsker hvordan ernæringa av søyer kan optimaliseres gjennom årets syklus, for å sikre søyer med optimal vekt og hold ved paring, og optimal fôring gjennom drektighet og tidlig laktasjon, med hensyn på å redusere perinatal lammedød, øke lammas livskraft og tidlige tilvekst. I prosje...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The potential of quality milk from native endangered dairy cattle breeds - genetic and phenotypic characterization

Dette prosjektet har gått ut på genotypisk og fenotypisk kartlegging av individuelle dyr fra 6 gamle norske fe-raser for å undersøke den genetiske sammenhengen mellom hoved komponentene i melka og melkas teknologiske egenskaper. Hovedhensikten har vært å undersøke kvaliteten til melka fra de 6 ul...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Utilisation of by-products of food industry for development of a liquid biodegradable mulch film to control weeds in row crop production

En sirkulær bio-økonomi har vært et mål for nasjonale og internasjonale myndigheter de senere år. Utnytting av restfraksjoner fra norsk næringsmiddelindustri gjennom verdiskapning og innovativ produktutvikling bidrar til den norske bio-økonomien. Prosjektets forskningsmål var å utvikle utstpøytb...

Awarded: NOK 35,768

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality

Norsk hvete har ofte stor variasjon i glutenkvalitet og lavere proteininnhold enn det som ønskes fra mølle- og bakeindustrien. Dette er kvalitetsutfordringer som har blitt mer fremtredende i senere år under endrede og mer varierende værforhold, og er begrensende for bruken av norsk hvete til mat....

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Safe food and reduced waste: Optimal use of sanitizers against biofilm in food production premises

Noen bakterier, som pseudomonas og stafylokokker er ganske vanlige i matproduksjonsmiljøer etter renhold og den sykdomsfremkallende bakterien Listeria monocytogenes kan etablere seg i miljøet i flere år. Dette prosjektet viste at bakterier fra produksjonsmiljøet kan danne en biofilm som delvis ut...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Children and food preferences in the light of the Norwegian taste

Det er stort potensial for bedre helse i befolkningen ved å forbedre kostholdsvaner (Horizon 2020, Meld.St.16, Meld.St. 34). Det er spesielt viktig å legge til rette for et sunt og variert kosthold for barn og ungdom, ettersom matvaner og atferd etableres i en tidlig alder. Ved å undersøke utvikl...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A multidisciplinary approach to the control of pathogen-specific mastitis

Hos norske melkekyr var jurbetennelse forårsaket av bakterien Streptococcus agalactiae så godt som utryddet, men forekomsten begynte å øke igjen parallelt med endringer i driftsforhold som større besetninger, økt bruk av løsdrift og introduksjon av automatiske melkings-systemer. Nyere studier fra...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus