0 projects

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Scalable End-user Access to Big Data

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Fispemifene in the treatment of lower urinary tract symptoms (LUTS) in chronic prostatitis.

...

Awarded: NOK 20,016

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

RESP-1125 - a novel dual-acting bronchodilating/anti-inflammatory drug for the treatment of asthma

...

Awarded: NOK 71,842

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

A new, innovative immunomodulatory drug (IMM-001) in the prevention of recurrent gynaecological infections.

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Rulings of the European Court of Human Rights as a legal argument in Norwegian law compared to German

The main problem of my thesis is whether the influence on Norwegian legal argumentation currently afforded the rulings of the European Court of Human Rights by Norwegian legal practitioners, is fully justified. Is it possible that the obligations entered into by the ratification of the European ...

Awarded: NOK 62,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

SME collaboration on new processes and products for advanced solar cells and modules

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Oppstartskonferanse "AHA 1" med vekt på kunnskapsformidling av FoU relatert til problestillingar akturelle for Sognefjorden.

Målet med AHA er å utvikle ein modell for kunnskapsbasert akvakulturforvalting, både på tvers av kommunegrenser og på tvers av forvaltningsnivå og -organ. Ein vil gjennom denne prosessen utvikle ein ny samhandlingsmåte i forvaltninga. Som arena for gjenno mføring av prosjektet har ein vald Sognef...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maine Laser Radar

The project aims at developing a marine laser radar systems for positioning and navigation as well as night vision, obstacle detection and collission avoidance.

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

ITS Konferansen 2011 S

ITS Direktivet og tilhørende handlingsplan legger føringer for hvordan vegmyndigheter og industrien i Europa må samordne sin innsats for å få til grenseoverskridende ITS-løsninger. For å nå transportpolitiske mål (innen trafikksikkerhet, miljø/klima og fr emkommelighet) i EU må veg- og trafikkdat...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

CONVENTIONAL WISDOM: ECHR AND THE CHANGING LEGAL ARGUMENT IN EUROPEAN COURTS

The topic of this project is the different ways in which the ECHR has changed legal reasoning in the French, German, and UK judiciaries. Mitchell Lasser, in his recent book Judicial Transformations (UOP, 2009), has described this development in the follow ing terms: Fundamental rights are explodi...

Awarded: NOK 49,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Brannvarsling for hørselshemmede - der du er - når det skjer ! Modell 2.

I følge folkehelseinstituttet er ca 14,5 % av landets befolkning betydelig hørselshemmet. Dette innebærer at ca 600 000 nordmenn blir ekskludert fra å bli varslet om brann i det offentlige rom. Samtidig er det ca 130 000 publikumsbygninger som ut i fra lovgivning rundt universell utforming/ pl...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Green and cost effective high performance computing (working title)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Innovative system for the reduction of mortality of birds and bats in wind farms

...

Awarded: NOK 21,839

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Økonomistudier i Berlin våren 2011

I am applying for the scholarship to help me get the most out of my spring at Humboldt in Berlin. Studying in Germany has been my plan for many years, and I was very pleased when I finally had time and was accepted at Humboldt Universität. I have signed up for courses in finance, capital marke...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

CEMS-exchange at Universität zu Köln

As a part of my master in business at NHH, I will take a semester exchange in Cologne, Germany in coordination with the program CEMS. (http://www.cems.org/general/index.php) Please find further information in the motivation letter.

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2011-2011

Location: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Karakterisering, fraksjonering og fordøyelse av olje fra Calanus finmarchicus

Calanus AS ser det som strategisk viktig å utvikle dybdekunnskap på lipidkjemi i bedriften, og bidra til å styrke det regionale FOU miljøet innenfor lipidkjemi. Prosjektet har med basis i tilgjengelig informasjon vist at oljen fra raudåte inneholder 20-30 % av langkjedete omega-3 fettsyrer bunde...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cognitive Informatics Communication - closing the mental gap between the industrial robot and the human operator

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er I dag I en utfordrende situasjon. På den ene side, er de små, fleksible og har lav overhead kostnad sammenliknet med større bedrifter. På den andre siden, er de ofte avhengig av menneskelig arbeidskraft hvilket gjør k onkurranseevnen avhengig av lønnsnivået ?...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Norsk fornybarpolitikk sett fra et investorperspektiv

Three articles have been published: 1) Energy Policy: "Implementation of wind power in the Norwegian market; the reason why some of the best wind recourses in Europe were not utilized by 2010". 2) "A missing link? The case of Norway and Sweden: Does increased renewable energy production impact do...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Agder

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

AAL - Inclusion Society

The InclusionSociety partners has the ain to develop ICT solution for senior citizens living at home and people with long time illness which receive care by Municipal health services, MHS. The solution will simplify daily life and improve the living stand ard by providing possibility for senior c...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forskningsformidling og nettverksbygging i regi av forskernettverket Norsk migrasjonsforskning

Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning ble i 2007 opprettet som et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter, og synliggjøre norsk forskning på feltet migrasjon og integrering både i Norden og inte rnasjonalt. Ved den 15 Nordic Migration ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Oil Rent, Demographic Bonus, and Economic Development: Theory and Evidence

Abstract This project examines the effect of demographic bonus on the economic growth taking into account the role of resource rents. We aim to show that demographic bonus does not automatically lead to a higher growth. The final effect may depend on the resource rents. In a theoritically based...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2011-2011

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Continuation of exchange to Humboldt University

Extension of my one year exchange at the Humboldt University in Berlin from the masterprogram in Oslo with another (third) semester

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Modernizing the Russian North: Politics and Practice

The proposed project examines the current processes of modernization in Russia with an emphasis on how Russian actors seek to modernize and manage their North. Modernization has recently supplanted and, to some extent, subsumed other buzzwords about the g eneral development and trajectory of Russ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Application for support to strategic work related to the establishment of an EERA Joint Program on Carbon Capture and Storage (CCS)

The key objective of the European Energy Research Alliance (EERA) is to accelerate the development of new energy technologies by conceiving and implementing Joint Research Programs in support of the SET-plan. EERA has officially launched a Joint Program o n Carbon Capture and Storage (CCS-JP) at ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Discovery of Novel Therapeutic Targets for Cancer Stem Cells

Dagens kreftbehandling blir stadig bedre. Men til tross for dette er tilbakefall av kreft fremdeles et stort problem. Behandling med kjemoterapi eller strålebehandling bekjemper ofte den primære kreftsvulsten effektivt, men samtidig utvikles gjerne sekund ære eller metastaserende tumorer som er m...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ITSK2011 V

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

6th Congress of the European Society of Family Relations Lillehammer September 2012

Styret i European Society of Family Relations (ESFR) har bedt sine to norske medlemsinstitutter, NOVA og Institutt for samfunnsforskning, om å arrangere neste ESFR-konferanse. denne finner sted på Lillehammer i september 2012. Vi ser konferansen som en enestående mulighet for å få til et løft ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Regional planning and wild reindeer management

Poulærvitenskapelig sammendrag av arbeidet så langt lagt ved som eget vedlegg.

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The influence of prenatal and postnatal exposure to dioxins and PCBs on ADHD related behaviour in Norwegian children

Hvordan påvirkes barns utvikling når de utsettes for miljøgifter ved livets begynnelse? Ida Henriette Caspersen og medarbeidere har forsket på barns eksponering for dioksiner og polyklorerte bifenyler (PCB) tidlig i livet og undersøkt mulige sammenhenger med ADHD-liknende symptomer og kognitive f...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Provision of welfare to 'irregular migrants'

Prosjektet hadde sin avslutningskonferanse i november 2015, men prosjektperioden ble utsatt ettersom stipendiatene ikke hadde fullført. Karlsen disputerte 11 desember 2015 med avhandlingen «Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway».I avhandlingen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland