0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Hva betyr kriser for næringslivets innovasjonsevne? RelinC-prosjektet vokser ut av den økonomiske litteraturen som studerer forholdet mellom ‘kriser’ og innovasjonsaktivitetene i næringslivet. I kjølvann av COVID19-pandemien utnyttet RelinC et bredt spekter av unike datakilder for: • a vurdere ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

CONSIGNs hovedmål har vært å samle sanntidserfaringer fra COVID-19-pandemiens påvirkning på godstransport og forsyningssikkerhet for Norges transportavhengige næringer, og som grunnlag for å utvikle mer robuste forsyningskjeder. I samarbeid med ti næringslivsaktører er pandemiens effekter på fors...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Det er kjent at konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester avhenger av økonomiske faktorer som prisen på varen, priser på andre varer, og inntekt. Videre er det også kjent at ulike typer av promoteringskampanjer og markedsføring øker etterspørselen etter varen. Sist, men ikke minst, så fi...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Unity - Networking towards a novel R&D ecosystem for service industry

Unity prosjektet foreslo nettverksaktivitet for å etablere et konsortium for et prosjekt på utvikling av et Forskning og Utvikling (FoU) økosystem for tjenesteindustrien. Det tiltenkte resultatet av Unity prosjektet, og eventuelle FoU prosjektet, vil lede til utviklingen av et økosystem der de fo...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var!

Hovedmålsettingen med mobiliseringsprosjektet var å mobilisere handelsbedrifter og interessenter i Haugesund sentrum til utvikling av 2-4 søknader om FoU-midler til innovasjons- og samarbeidsprosjekter for en mer bærekraftig handels- og sentrumsutvikling. Prosjektet har gjennomført tre workshoper...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The New Norwegian Retail and Fashion Space Innovations through Interplay of Digital Technologies

Det er ikke produsert noe i dette forprosjektet.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sømløse transaksjoner for bedre kundeopplevelser

Den siste bølgen av digitalisering i detaljhandelen, som dukket opp med veksten av e-handel og Internett-tilkoblet digital teknologi, påvirker tradisjonelle forretningsmodeller tungt. Påvirkningen er drevet av to faktorer. For det første åpner den for nye former for konkurranse fra utlandet og fr...

Awarded: NOK 4,324

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Fremtidens varehandel må tilfredsstille nye krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleoppleve...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Forskergruppen i Marketing Management ved Handelshøyskolen USN svarer opp tilbakemeldingene fra SAMEVAL-evalueringen gjennom fem målrettede tiltak: 1. Etablering av The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), en årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved universi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovasjonsnettverk for faghandelen

Formålet med prosjektet har vært å fremme økonomisk bærekraft for faghandelen i Norge gjennom å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret forbrukeradferd. Behovet for forskningsdrevet innovasjon er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av tre...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Gjenbrukskasser / returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til prosesseringsanlegg, grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er so...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digifood - Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System

Nye, digitalt spredte forbrukertrender utfordrer den tradisjonelle verdikjeden for mat. Digitale forretningsmodeller vokser frem, delvis som en respons på digital forbrukermakt. To eksempler er digitale nettverk for lokal mat og det at digitale plattformaktører med enorm makt trer inn i matverdik...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

Freight Logistics in Sustainable Cities

Stadig flere folk flytter inn i bykjernene. Samtidig øker internetthandelen. Det betyr at mer gods må inn i byene, og særlig at antall pakker som skal leveres øker. Dette kan føre til en stor økning i godstransport i byene, ikke mist fordi selskapene som leverer er mange og ofte små. Vi kan derfo...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Understanding transport properties of e-commerce.

SNAPSHOT har kartlagt hvilke effekter netthandel og hjemlevering har for hele transportsystemet ved å sammenstille metoder for å samle inn og analysere data fra både forbrukere og transportører, for å forstå mer av varenes reise fra netthandel til forbruker. Ved å fokusere på hvordan varene flytt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Bjørnson Organisasjonspsykologene arbeider i samarbeid med Universitetet i Stavanger med å utvikle en app for lederutvikling. Formålet med appen er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter bli bedre i stand til å nå målene de setter se...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

COVID-19 gav umiddelbare problemer for medisinforsyning i hele verden og synliggjorde sårbarheten til disse forsyningskjedene i full skala. Medisinmangel var allerede et økende globalt problem i normale tider før pandemien, spesielt medisiner som ikke lenger har patent (generiske). Når forsynings...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Med utgangspunkt i kulturopplevingar arbeider prosjektet med å auke verdiskapinga knytt til besøkande i Sunnfjord ved å kople saman kultur, reiseliv og handelsnæringa. Målsettinga er å innovere slik at ein samla sett får fleire besøkande, lengre opphald og høgare inntjening per besøkande. Gjennom...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Your green, smart and endless wardrobe

Klesindustrien er en klimaversting med høye karbonutslipp samt stort forbruk av vann og kjemikalier. Prosjektets mål er å endre hvordan man konsumerer klær, fra å kjøpe og eie enkeltplagg til å få tilgang til en nærmest uendelig delegarderobe gjennom leie. De store volumene, og også den store mil...

Awarded: NOK 23.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

Da Protein2.0 ble innvilget i 2018 var det 30 oppstartsbedrifter som jobbet med laboratorie-dyrkede proteiner, basert på begrensede oppstartsmidler. Nå, tidlig i 2023, er over 300 oppstartsbedrifter i gang med utvikling av kjøtt- og melkeproteiner (enkelte av dem verdt over en milliard USD), og d...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, har vært å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultat...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Aluminium Packaging in Norway – Alpakka

Prosjektet Alpakka har bidratt til mer og bedre resirkulering av mat- og drikkeemballasje laget av aluminium. Det har vært et samarbeid mellom aktører fra hele det norske resirkuleringssystemet, Hydro, Speira, Metallco, Norsk metallgjenvinning, Infinitum, en emballasjebruker Kavli og forskningspa...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Test #sustainX: Sustainable by Design: Experimentation for Sustainable Business

For å skape en bærekraftig fremtid er vi avhengig av at bedrifter finner nye og innovative løsninger som kan hjelpe forbrukere å leve mer bærekraftige liv. Slike løsninger innebærer en overgang fra gamle til nye forretningsmodeller, på en måte som gjør det mulig for forbrukere å forandre forbruks...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WARP- Warehouse Autonomous Robot Picker

WARP er et samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom mobil robot (AMR) for vareplukk på lager. Variasjon i antall forpakninger som skal håndteres driver opp forskningsutfordringen fordi det ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Enhanced PE by Heterogeneous Catalyst Design for Disentangled UHMWPE

Ultra-høy molekylvekts polyetylen (UHMWPE) har egenskaper som langt overgår dagens standard polyetylen for eksempel når det gjelder slitestyrke, lav friksjonskoeffisient og høy slagfasthet selv ved lave temperaturer. Kravene til slik UHMWPE er for det første at de har svært høye molekylvekter (10...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Telemark

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland