0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Back to the future? Policy responses to increasing food prices and climate change in the new millennium, dr.gr.stip og utenl.stip.

Prosjektet ?Tilbake til framtida? Landbrukspolitisk respons til stigande matprisar og klimakrise» tok sikte på å utvikle omgrep og kunnskap som trengst for å reformere landbrukets institusjonar og verkemiddel: Kva no med den norske landbruksmodellen? Kan ein oppnå den planlagde produksjonsvekste...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

USA - Second homes development in Norway and US/Wisconsin. A comparative study

The project will allow CRR to join the comparative research project that is planned by UW-Madison and make it a true collaborative effort between the institutions. In detail, money is needed to: a) Improvement/adjustment of WU-Madison researchers' alre ady planned preliminary field work in Nor...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

MATTRYGGHET OG REGULERINGSPOLITIKK - en komparativ studie av globaliseringens effekt på mattrygghet

Norsk senter for bygdeforskning planlegger deltagelse i et internasjonalt komparativt prosjekt om mattrygghet og reguleringspolitikk i samarbeid med forskningsmiljø i USA, Storbritannia og Japan. Samarbeidspartene er enige om å utvikle et felles prosjekt der de ulike aktørene har ansvar for å søk...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Den nye skogeieren Hvordan øke avvirkninga i Trøndelag

Bakgrunnen for prosjektet er et vedtak i Fylkestinget i Nord-Trøndelag av februar 2004 som Fylkestinget i Sør-Trøndelag sluttet seg til, der det uttrykkes bekymring for utviklinga av skog- og trenæringa i Trøndelag. Over en tiårsperiode er det registrert sterkt fallende og ujevn avvirkning i prim...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Verdenskongress i bygdesosiologi i 2004 - Samfinansiering med 159546-I10

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agricultural history of Norway (trykkestøtte)

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Verdenskongress i bygdesosiologi juli 2004 i Trondheim

Bygdeforskning er av The International Rural Sociology Association (IRSA) tildelt ansvaret for å gjennomføre verdenskongressen i bygdesosiologi i Trondheim i 2004. Dette vil bli den ellevte kongressen i rekken, og det er første gang den arrangeres i Norde n. Dette ansvaret består i å forberede og...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Verdenskongress i bygdesosiologi 2004 i Norge.-samfinansiering -

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Samdrift-trugsmål mot småskalajordbruket eller berre ei rasjonell føretaksøkonomisk tilpassing? Ein studie av konsekvensar av samdrift.

Under trykket av stadig strammare rammevilkår, søkjer bøndene etter nye produksjonsmåtar og alternative organisasjonsformer for å kunne redusere kostnader og risiko. Trass i målretta lovgjeving og bruk av store ressursar i forvaltninga for å skape meir ef fektive driftseiningar, har strukturrasjo...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Grønn omsorg - fleksibel spesialisering, eller tradisjonelt mangesysleri?

Grønn omsorg er fellesbetegnelse på en rekke tiltak og arrangementer i regi av bønder som søker å utvide muligheter for verdiskapning på gården. Grønn omsorg er tuftet på samarbeid med og finansiering gjennom det offentlige. Argumentene for Grønn omsorg e r mangfoldige og sammensatte. Fra en gård...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSESAM-Helse og samfunn

Matvarer i etablerende hushold. En studie av oppfatninger og verdier omkring utforming av matvaner i etablerende hushold med særlig....

Formålet med prosjektet er å studere hva som påvirker kostvaner hos unge hushold i etableringsfasen. Overgangen fra å bo hjemme i oppvekstfamilien til å etablere sitt eget hushold stiller oss overfor mange "valg". I slike overgangsfaser er endringer på ma nge måter forventet, og det er grunn til ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 1995-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage