0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

DirtX - Evaluating sediment Delivery Impacts on Reservoirs in changing climaTe and society aCROSS scales and sectors

Følgende aktiviteter ble utført i det andre året av prosjektet. Siden august 2021 var vi fri til å reise, og vi brukte tiden til å gjennomføre en første ekskursjon og gjøre måling for å kalibrere modellene våre. Vi gjorde batymetri-, topografi- og sedimentprøvemålinger. Kampanjen har vært svært ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization in the operation, monitoring and control of large-scale biogas plants

Biokraft er eier og operatør av verdens største anlegg for flytende biogass, lokalisert på Skogn i Trøndelag. Skogn anlegget startet opp sommer 2018 og nådde planlagt produksjonskapasitet i løpet av få måneder. Den grunnleggende ideen for prosjektet er å utnytte nyutviklet sensorteknologi, nye an...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Negative Emissions in the Waste to Energy Sector: Technologies for CCS

Kampen mot klimaendringer og for en bærekraftig håndtering av avfall er anerkjent som store samfunnsutfordringer i Parisavtalen og EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi. Bruken av karbonfangst, utnyttelse og lagrings-teknologier (CCUS - Carbon Capture Utilization and Storage) i avfallforbrenn...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating Carbon Capture using Oxyfuel technology in Cement production

Sementindustrien er ansvarlig for 7% av verdens CO2-utslipp, og CO2-fangst er den mest effektive måten å redusere disse utslippene på. Oxyfuel sementproduksjon er en teknologi under utvikling for CO2-fangst i sementindustrien. I AC2OCem blir det utført pilotskalatester og analytiske studier for å...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Digital Monitoring of CO2 storage projects

Resultatene fra felttesten i Trondheimsfjorden i 2020 har nå blitt publisert. Sammenligning mellom vanlig grunnseismikk og seismikk laget fra den fiberoptiske DAS-kabelen som krysser Trondheimsfjorden viser at DAS gir brukbar avbildning av undergrunnen.Testen i Trondheimsfjorden viste at for høye...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Reusing existing wells for CO2 storage operations

En potensiell strategi for å redusere kostnadene ved Karbon fangst og lagring (CCS) er å gjenbruke eksisterende brønner for lagring av CO2 i undergrunnen. Det finnes flere olje & gass brønner som kan gjenbrukes for permanent lagring ac CO2 i undergrunnen. Målet med REX-CO2 prosjektet er å utfor...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined STEMM-CCS open day and 4th International Workshop on Offshore Geologic CO2 Storage.

STEMM-CCS (http://www.stemm-ccs.eu) is a Horizon 2020 funded project coordinated by National Oceanographic Center in Southampton. The project successfully executed the planned in-situ experiment on Goldeneye in May 2019, and ends spring 2019. An open STEMM-CCS meeting, present main findings and r...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

FMESAMFUNN-FME - samfunn

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS setter søkelys på energisystemets rolle i avkarboniseringen av sektorer som energi, transport, industri og bygg. Men også i dagliglivet til folk flest. Målet til NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte interessenter og bidragsytere i planlegging og gjennomf...

Awarded: NOK 105.0 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Theoretical and experimental study of transition metal oxyhydride nanomaterials for superconductivity and photocatalysis

I prosjektet har yttrium og titanoksyhydrid som tilhører fremvoksende klasse blandede anionmaterialer blitt studert teoretisk og eksperimentelt. Prediksjon av krystallgittersymmetri, ioniske steder, antall atomer i enhetsceller er etablert. Kjemisk, mekanisk og termodynamisk stabilitet av gittern...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

MVO Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 81 "Data-driven Smart Buildings"

International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Energy in Buildings and Communities (EBC) lanserer et nytt Annex om "data-driven smart buildings", heretter kalt Annex 81 eller Annex. Vedlegget vil være i kraft i 3 år fra Juni 2020, og det er nå det første driftsåret. Annexet er ledet ...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energiomstilling NÅ

På konferansen vil vi presentere noe av forskningen som foregår hos UiB, NORCE, HVL og NHH innen energiomstilling. Samlet dekker disse institusjonene et bredt spekter av kompetanse, fra teknologi og naturvitenskap, samfunnsfag, juss, medisin og psykologi. Regionen har et variert næringsliv, der ...

Awarded: NOK 38,286

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

The energy transition and the 1.5 degree target

The purpose of the VISTA seminar is to bring together high-level experts, in order to review our knowledge on energy transition strategies leading to a sustainable future. The seminar aims to investigate the role of different policies and technologies in the future energy system where there will ...

Awarded: NOK 60,175

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Photovoltaic-assisted H2 generatiON (PH2ON)

I PH2ON monteres fotovoltaisk-drevet, fotoelektrokjemiske (PV-PEC) enheter med minimal konstruksjon. Disse PV-PEC-enhetene aktiveres av sollys, og de kan elektrolysere vann og produsere rene hydrogen- og oksygengasser uten eksternt energiforbruk. Hydrogen får for tiden stor oppmerksomhet, etterso...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Public Perceptions of Carbon Capture and Storage (PERCCSEPTIONS)

Karbonfangst og -lagring («carbon capture and storage», CCS) er en teknologi med stort potensial til å redusere utslipp av drivhusgassen karbondioksid (CO2) og å oppnå globale klimamål, som definert i Parisavtalen. Lagring på land er blitt møtt med begrenset offentlig aksept bl.a. på grunn av fry...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D-Printed High-Entropy Alloy Micro- and Nanoparticles for Magnetocaloric Energy Conversion

Prosjektet HI-ENTROPY har løpt i perioden fra 1.7.2019 til 31.12.2022. Hovedformålet har vært å utvikle et nytt forskningsområde i Norge - magnetokaloriske materialer. Mer spesifikt har forskningsfokus vært på å utvikle en ny materialklasse- såkalte "høyentropi-legeringer" og på å evaluere potens...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Insulation stressed with fast rise time repetitive voltages from high voltage power electronics

Det elektriske energisystemet står overfor store endringer i fremtiden som følge av nye forbruksmønstre og en storskala innføring av fornybare energikilder. Dette fører til at kraftsystemet må tåle nye driftsmønstre med hyppigere oppstarter, utfall og vekslinger. Høyspennings kraftelektronikk-omf...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fast-tracking the ambitions of the EUs implementation plan for CCS through strategic Norwegian engagement – Fast TraCCS

Dette Prosjektet vil sikre et sterkt engasjement fra norske interessenter på den europeiske CCS arena. De viktigste norske aktørene vil bli engasjert av konsortiet for å samle norske interesser og prioriteringer, som skal brukes i relevante europeiske fora. Norwegian CCS Research Centre (FME ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Science Meets Industry Bergen 2019

Konferansen har vorte arrangert i mange år, først som ein del av FME-senteret NORCOWE, seinare som ein del av NORCOWE-nettverket. Oppslutninga har vore aukande i takt med den auka interessen for havvind og vi ventar rekordpåmelding i år. Konferansen er ein viktig møteplass for næringsliv, akademi...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VOW: Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air

Dette prosjektet forsker på so-kalt pyrolyse, forbrenning uten luft. Pyrolyse produserer "ingeniør-trekull" fra det biologiske avfallet: biokull. Hovedmålet til VOW prosjektet er å produsere rene biokullsorbenter fra disse lett forurensede substrater, og bruke sorbenter for å rense jord, vann og ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Towards clean and stable hydrogen reheat combustion in gas turbines

Klimaendringer er en av de største utfordringene for samfunnet vårt. Dette prosjektet bidrar til redusert utslipp av drivhusgasser ved å benytte forbrenning av hydrogen for kraftproduksjon. Gassturbiner brukt til kraftproduksjon har tradisjonelt brukt naturgass som drivstoff. Samspillet mello...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett

Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres. Konsekvensen av at vern ikke løser ut ved kortslutning er varmgang i ledere og komponenter, som igjen vil kunne medføre brann. Kostnadene for å f...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advancing BIOfuel PATHways with regional climate change implications (BIOPATH)

Transportsektoren er blant de største bidragsyterne til globale utslipp, og uten betydelig reduksjonspolitikk forventes transportutslippene å øke raskere enn fra en hvilken som helst annen sektor. Hovedformålet med BIOPATH er å undersøke samspillet mellom fremtidige biodrivstoffbaner, endret area...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORCE, IFE, NIVA, og NORSAR strategisk samarbeid for SET Plan support gjennom EERA CCS, 2019-2021

Hoved hensikt og målsetting med NORCCS Alliansen er - A spille en viktig og synlig rolle i de strategiske processene i Europeiske CCS arena for en vellykket og akselerert implementering av SET Plan for CCS. - Å samarbeide med nationale og internationale aktører for forbedring av teknologi moden...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dynamic integration of proton conducting systems in an intermittent energy landscape

DYNAPRO fokusere på å oppnå økt effektivitet og operasjonell produksjon av hydrogen under dynamiske og kostnadseffektive betingelser. Kjerneteknologien benytter høytemperatur protonledende keramiske elektrokjemiske celler som separerer hydrogen fra hydrogenholdige blandinger. Siden hydrogenet sep...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Fagdager vindkraft; virkninger av vindkraftutbygging på natur og samfunn

Det er for tiden stort fokus på landbaserte vindkraftverk og deres virkninger på natur og samfunn. Mange anlegg er bygget, og bygges, i områder der de miljømessige konsekvensene er antatt å være store, noe som har ført til protester hos både lokalbefolkning og sentrale aktører. Det hevdes ofte, m...

Awarded: NOK 61,496

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Power system protection and control in digital substations

Transformatorstasjoner eller koblingsstasjoner er kritiske knutepunkter i kraftsystemet og består av innkomne linjer/kabler, transformatorer, generatorer/omformere, kompenseringsutstyr, brytere og måletransformatorer. I en slik stasjon er det også utstyr for å verne (koble ut ved feil) og kontrol...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Intelligent Medium Voltage Modular Multi-level Converter for Environmental Energy

Markedet for fornybar energi har økt betydelig. Spesielt vindkraft har vist seg å være en av de energikilder som har lavest kostnad, selv uten subsidier. Innen Offshore vind antas det en økning i turbinenes vingespenn fra dagens 150m til mere enn 250 m. Turbinens effekt øker da fra dagens 10 MW o...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Prosjektet R2EC hadde som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, samvirkende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energigenerering som fra solcellesystemer (PV), lagringselementer samt høy elektrisk bruk som e-varme og e-kjøretøyer. Bruken av lokalt generert fo...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium bus bars for marine battery systems

Elektriske drivlinjer, enten gjennom helelektriske eller hybridløsninger, er en av de viktigste bidragene til å nå målet for utslippsreduksjon innen sjøtransport. Batterisystemet er et hovedelement i en elektrisk drivlinje og representerer en betydelig del av systemets totale vekt og kostnad. Utv...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo