3,400 projects

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling og evaluering av avansert verktøy for optimal transportplanlegging tilpasset bulktransport - "I-Rute"

I-Rute vil utvikle nye funksjoner rettet mot komplekse og utbredte brukerkrav i bulktransport som i dag ikke håndteres tilfredsstillende av noe planleggingsverktøy på markedet. Kravene gjelder modelleringskraft, funksjonalitet og planleggingsytelse for splitting av ordre, kammerhåndtering, vektfo...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Innlandet

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett (OPAL)

Prosjektet omfatter 3 moduler: 1. Nordisk standard for registrering og rapportering av feil og avbrudd i distribusjonsnett: Her er det i 2002 opprettet en arbeidsgruppe som kartlegger likheter og ulikheter i de nordiske land mht. systemer og rutiner f or registrering og rapportering av feil o...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Flexible Rendering of Web Content -- optimizing presentation and delivery

...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

FAMILIER

FAMILIER er et bransjeprosjekt der syv ledende programvareleverandører, et forskningsinstitutt og et universitet samarbeider under ledelse av interesseorganisasjonen IKT-Norge. Hovedtema i prosjektet vil være produktfamilier. En produktfamilie er en samli ng produkter med lignende egenskaper, som...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Software Process Improvement based on Knowledge and Experience - SPIKE

Bransjens fokus på å gjennomføre utviklingsprosjekter i høyt tempo samtidig som resultatene skal være iht. markedets forventninger mht. blant annet pris og kvalitet, stiller krav til nye og forbedrede metoder og teknikker for systemutvikling. Bransjens fo kus på kortsiktig inntjening fordrer at v...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Ad-hoc trådløse nettverk. Sikkerhet i trådløse nettverk

Prosjektet omhandler sikker mobil nettverks-kommunikasjon i fravær av annen kommunikasjons-infrastruktur, eksempelvis ved nød- eller krisesituasjoner eller der av annen grunn den normale kommunikasjonsinfrastruktur ikke kan brukes. Prosjektet er delt i 2 arbeidspakker, Ad-hoc nettverk og Sikker...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Awarded: NOK 230.8 mill.

Project Period: 2003-2025

Location: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Risikoanalyse, - aksept og -styring.

Prosjektet er utviklet av det samfunnssikkerhetsfaglige miljøet ved Høgskolen i Stavanger/Rogalandsforskning. Prosjektet er knyttet til to av programmets satsingsområder; nullvisjonen for transportsikkerhet og risikoforståelse og samfunnsperspektiv på tra nsportrisiko. Prosjektet innebærer utvikl...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Political transformation and democratic governance in Europe - SIP 2. Videref. fra 155419.

Europas politiske orden er i støpeskjeen. Hovedidéen er at en eventuelt dyptgående transformasjon best kommer til uttrykk ved at samarbeids- og konfliktmønstre langs nasjonale grenser i betydelig grad suppleres med slike mønstre på tvers av nasjonale gren ser, for eksempel langs funksjonelle, sek...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Stressproteiner og genekspresjon. Intracellulare mekanismer, med hovedvekt på studier av dyr fra tungmetallforurensede områder

Tungmetallbelastning til vassdrag nedstrøms gruver utgjør fortsatt ett av Norges største miljøproblemer. Prosjektet vil fokusere på studier av fisk fra gruveforurensede vassdrag i Norge, for å studere hvordan disse dyrene har tilpasset seg antropogene uts lipp av metaller som Cd, Cu og Zn. Det ta...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Looking Outward: The Quest for å European Securit Identity. Viderføres 158238 i 2005.

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

De fleksible mekanismene i Kyotoprotokollen - samspillet mellom internasjonale og nasjonale regler

Prosjektet vil søke å frambringe en oversikt over de viktigste rettsspørsmålene som reiser seg ved de fleksible mekanismene i Kyoto-protokollen, med tanke på nasjonal gjennomføring og anvendelse av mekanismene. Prosjektet vil beskrive og analysere de inte rnasjonale reglene og hvilke muligheter o...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning) a Tool for Programming and System Comprehension

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A study of the national ICT service sector (samfinansiering PULS)

...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KISA - Knowledge Intensive Service Activities

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Burden allocation and climate policiers

Within the first main issue we will discuss development paths for climate policy in Europe and on a global scale, in view of the developments in international climate negotiations and the dynamics of European energy markets. The design of climate policies will be of great importance for Norwegia...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MILHEL-Miljø og helse

Electromagnetic fields and biological effects

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Atmosphere speciation of mercury

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

The next generation wind turbine blade

The project is the result of a pre-project carried out during the last halfyear of 200l with the aim to define a main project. The background for the project is that Umoe Mandal has decided to start large-scale industrial production of wind turbine blades for the fast growing international wind ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Agder

MILHEL-Miljø og helse

Miljøeffekter på testikkelceller - betydning av DNA-reparasjon

Kreft og andre sykdommer i mannens reproduksjonssystem er relativt hyppige i Norge og forekomsten øker med tiden. Avkommet og dets helse blir også berørt. Det er grunn til å tro at miljø og livsstil er viktige årsaksfaktorer. Målsettingen med prosjektet e r å identifisere kjemikalier som kan skad...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

Gjennom SIPen vil det kompletteres innovasjonsforskningen ved å analysere møtet mellom ulike kunnskapsformer og den interaksjon som ligger til grunn for innovasjon. Slik vil en klargjøre distriktsnæringslivets arbeidsbetingelser og læringen i et råvarebas ert næringsliv. SIPen har følgende overor...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

SIP-Strategiske instituttprogram

Matematikkdidaktikk. Videreføring av prosjekt 132898/V10.

Telemarksforsking-Notodden ønsker å videreføre det eksisterende instituttprogrammet i matematikkdidaktikk med tanke på å styrke instituttets kompetanse både i bredde og dybde på dette området. Planlagte virkemidler er: - Tilsetting av en ny doktorgradsst ipendiater i matematikkdidaktikk. - Vide...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestfold og Telemark

MILHEL-Miljø og helse

Genomisk ustabilitet i utvikling av hudkreft: Hvordan induserer UV-stråling genomisk ustabilitet i hudceller?

Hudkreft, som omfatter basalcellekarsinom, plateepitelkarsinom og malignt melanom, er den hyppigst forekommende kreftgruppen i Norge. Hyppigheten av hudkreft har økt sterkt de siste 10-årene. Siden ultrafiolett (UV)-stråling forårsaker de fleste tilfellen e av hudkreft, skulle det være mulig å ut...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Competence Building - Capacity shortage

In a free electricity market it should in principle not be necessary to worry about the ability of peaking capacity, because the market should take care of that. However, because of the special charateristics of electricity (non-storability and high requi rements to reliability), there are strong...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Transformer winding ageing, condition control and condition assessment

Managing an ageing transformer population becomes an increasingly important issue in the risk management of a grid. Costs both for repairs after failures, renewal and penalties for non-delivered energy can get large. The main and most vital part of the tr ansformer is the winding. The major obsta...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

CO2 technology in Refrigeration, Air Conditioning an Heat Pump Systems

The Montreal and Kyoto Protocols have actuated a global innovation process in the international refrigeration society to develop a new generation of clean refrigeration technology, using working fluids that do not harm the environment (ozone depletion and climate change). The idea of using the n...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MOSIS - Modularity in large Software and Information Systems

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Strømningsveier i nedbørfelt - vann- partikler-pesticider

Prosjektet tar sikte på å øke kunnskapen om kilder, strømningsmønster og transportveier for vann, løste stoffer, partikler og pesticider i små nedbørfelt. Programmet vil aktivt styrke koplingen mellom forskning og overvåking ved å benytte lokaliteter, ned børfelter tilknyttet det nasjonale Progra...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

BYUTV-Byutvikling

Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen

Prosjektet tar utgangspunkt i teorier og kunnskap om hvordan boligmarkedet fungerer i områder med arealknapphet og om prosessene knyttet til transformasjon av næringsbygg til boliger. Dette settes i sammenheng med studier knyttet til forklaringer av hvorf or boligbyggingen i Oslo-regionen har vær...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

DynamIT : Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren

Næringslivet søker stadig fram til mer effektive logistiske løsninger for å opprettholde konkurransekraften. I denne sammenheng stilles det strenge krav til forutsigbarhet og punktlighet i transporttjenestene. Transporten er en av de aspekter ved produksj onen av varer og tjenester som er minst f...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo