0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

arba agri

Prosjektet er under etablering

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SOFCon- H2020 Søknad

Et konsortium bestående av FDB (Norge), SVBetong (Norge), UPC- Barcelonatech (Spania), Eire Composites (Irland), IMS Hydro (Spania) og Enginsoft (Italia) er partnere i en felles søknad. Enginsoft (Italia) er valgt å ha koordinerende ansvar, selv om initiativet til søknad kommer fra FDB. SVBeto...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoring

Gjennomføring av storskala CCS er for tiden hovedsakelig begrenset av kostnader. Lagring og overvåking av CO2 er deler av den totale verdikjeden der det er behov for betydelige kostnadsreduksjoner. Kvaliteten på overvåkningsteknologi er også avgjørende for offentlig aksept for CCS, spesielt i til...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vedheftforbedring i herde- og termoplast med nanocellulose

Sammenbinding eller vedheft mellom materialer er en svært sentral del av ingeniørvitenskapen, og relaterte produkter som lim, ulike belegg (coating) og kompositter utgjør en multi-milliardindustri. God vedheft mellom fiber og bindemiddel gjør det mulig å lage stabile komposittmaterialer som vindm...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Enabling energy savings in the global casting industry by the Induction Feeder SIMulator

I motsetning til vann, som eser ut når det blir til is, krymper metaller når de størkner. Støperiene kompenserer for dette ved å tilføre ekstra metallsmelte fra «matere». En mater er et metallreservoar plassert i støpeformen. Når støpestykket krymper under størkning, kommer ekstra smelte flytende...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Design and development of modular multilevel converters for large scale grid connected Photovoltaic and Battery Energy storage systems

Innen 2022 forventes en stor økning i solenergiproduksjonen i India. Et ambisiøst mål om 100 GW installert effekt er etablert (Selv om COVID-situasjonen har bremset tallene, er det 44 GW frem til juli 2021). Til tross for lave energipriser har det norske solmarkedet, det er rundt 160 MW installe...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Grid Interconnection protocols for largely dispersed minigrids/microgrids for electrification of rural India

Mininett brukes mye for å elektrifisere grisgrendte områder i India og over hele verden. Bare i India, har departementet for 'ny og fornybar energi' som mål å oppnå utplassering av minst 10 000 fornybare energisystembaserte mininettprosjekter over hele landet, som igjen tilsvarer 500 MW installer...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive Silicon Carbide Electrical Energy Conversion Technologies for Medium Voltage Direct Current Grids

Den pressende samfunnsutfordringen med avkarbonisering av det eksisterende kraftnettet krever en høyere integrasjon av fornybare energikilder. Dette innebærer en omlegging av den eksisterende elektriske infrastrukturen mot et fremtidig smartnett. Mellomspente likestrøms-nett (MVDC) er nøkkeltekno...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High Energy Lithium Sulfur Battery

I dette prosjektet videreutvikler Morrow Batteries AS og SINTEF litium-svovelbatterier (LiS) med høy ytelse og lav kostnad for å støtte overgangen til et karbonnøytralt samfunn. Batteriet vil potensielt ha en praktisk gravimetrisk energitetthet på omtrent det dobbelte av de beste Li-ion-batterien...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Membrane-Assisted CO2 capture through liquefaction for clean H2 production

MACH-2-prosjektet har som mål å utvikle en ny prosess for hydrogenproduksjon fra naturgass med effektiv fangst av det produserte karbondioksid. Prosjektet vil kombinere H2-produksjon fra metan med protonisk membranreformatorteknologi med påfølgende CO2-fangst ved lav temperatur i en ny integrert ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New components for use in plants for CO2 capture

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er viktig i kampen mot klimaendringer Dette prosjektets overordnede mål var å bidra til rimeligere og forbedrede komponenter primært til solvent-baserte anlegg for CO2-fangst. I CCS er over halvparten av kostnadene relatert til CO2-fangsten. Prosjektet har...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purification

Prosjektet «Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purification» (akronym FaT H2) tar sikte på å utvikle en ny, mer effektiv og billigere separasjonsteknologi for oppgradering av hydrogengass fra forskjellige industrikilder. I dag skjer produksjon av hydrogen ved såkalt dampreformin...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Norge har store fossil og fornybare energiressurser som gir enorme verdier for oss som land. Størsteparten av disse energiressursene blir eksportert til europeiske land. Vår posisjon som et energieksportland er i endring som følge av avkarboniseringen av det europeiske energimarkedet og behovet f...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 containment and monitoring techniques

COTEC (2019-2023 – utvidet pga Covid-19) er et tverrfaglig prosjekt som bruker et område i Utah USA som naturlig feltlaboratorie for å undersøke hvordan CO2 flyter (migrerer) og lagres i et område med kjent geologi. Dette er av betydelig relevans for kvalitetssikring av CO2 lager som klargjøres i...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Conference on High Temperature Heat Pumps, Trondheim 2019

SINTEF applies for 100 kNOK in funding support for arranging a conference on High Temperature Heat Pumps (HTHPs) in Trondheim, October 2019. The intention is to contribute in accelerating the implementation of industrial HTHPs, which is highly attractive since it can replace fossil fuel based ene...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bioenergys role in a sustainable future: An assessment of environment, technology, supply chains and uncertainty

FNs klimapanel har vist at bioenergi kan spille en nøkkelrolle i å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Samtidig har en mulig global storsatsing på bioenergi vekket bekymringer. Dette inkluderer bekymringer om tap av naturmangfold når landområder brukes til å produsere råstoff for bioenergi. Det ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

International Workshop on Cyclic Behaviour of Sand for Application in Offshore Energy

In the emerging offshore wind energy industry, one of the key focus is to achieve economic wind farm design for profitability. The traditional offshore energy sections also aims at making the offshore design smaller, smarter and greener. NGI has more than 50 years active involvement in offshore f...

Awarded: NOK 20,273

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Future smart grid architecture handling high RES penetration allowing efficient interaction b/w OPF algorithms & energy strategies

The architecture of future smart grids requires an effective interaction between efficient energy markets and electricity grid management systems. Two essential assets that are required in order to facilitate this goal, by harmonizing consumption with production and by guarantying the cost-effect...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

New High Strength- High Conductivity Aluminium Conductor Concept in Subsea Cables for Sustainable Energy Transport

Den elektriske lederen i høyspente sjøkabler består vanligvis av rent kopper eller aluminum. Aluminium blir i dag mer og mer populær på grunn av lav tetthet og pris sammenlignet med kopper. I praksis betyr det at lederen kan lages opp til 50 % billigere og lettere for samme elektrisk ledningsevne...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Engineering and Condition monitoring in Digital Substation

Digital Stasjon basert på IEC 61850 prosessbuss er relativt nytt i Norge. I dagens stasjoner blir informasjon og målinger til og fra primærkomponentene digitalisert i kontrollrommet. I en Digital Stasjon vil informasjon fra vern- og kontrollutstyr fra ulike leverandører kommunisere med primærkomp...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

På havbunnen i Norge har vi et 8800 km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Flagship Battery 2030+: Hva betyr dette for norske aktører?

Formålet med arrangementet er å presentere EU-initiativet Battery 2030+ og hvilke muligheter som ligger i dette for norske aktører som jobber i eller mot batteribransjen eller som har interesse for å komme inn på dette markedet. Battery 2030+ jobber for å få etablert et nytt Flagship program i EU...

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

SafeGuard - New well monitoring technology for CCS sites

Fishbones Jetting/Drilling teknologi utviklet av Fishbones AS er foreslått å bli tilpasset til å fungere som permanent og lett tilgjengelig brønn-basert overvåkings- og varslingssystem for brønner som penetrerer eller omgir et valgt CO2-sekvestreringssted. Fishbones Jetting/Drilling-teknologien ...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett

Prosjektet "Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett - DynKap" har utviklet programvare, metoder og kunnskap for å øke utnyttelsen av overføringskapasiteten til kabler i kraftnettet. Prosjektet vil bidra til overgangen til et bærekraftig, klimavennlig samfunn basert på fornybar, elektrisk energi...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

"Silicon-based anodes towards market penetration"

Batterimarkedet for Li-ion vokser raskt og forventes å være i raskt endring i det neste tiåret. Markedet vil gå fra en forbrukerelektronikk dominert til en fase dominert av elektroniske kjøretøy (EV). En ekstraordinær økende etterspørsel etter batterier betinger imidlertid nye og tilgjengelig rå...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-10)

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 10th Trondheim CCS Conference – TCCS-10, som går i tidsrommet 17.-19. juni, 2019. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg

Det brukes i dag store ressurser på å beregne og dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter som nesten-nullenergibygg, plusshus eller nullutslippsprosjekter. I de fleste tilfeller brukes ikke denne informasjonen senere til opp...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in smartgrids with interacting digital systems

Kravene til et funksjonelt og fleksibelt strømnett øker som følge av elektrifiseringen og den grønne omstillingen av samfunnet. Fornybare energikilder, fleksible ressurser, og nye laster gir nettselskapene behov for en mer aktiv overvåking, styring og forvaltning av strømnettet for å opprettholde...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Resilient and Probabilistic reliability management of the transmission grid

Utfordringer som oppstår i forbindelse med økende integrasjon av variabel fornybar energiproduksjon og økende kraftutveksling mellom land er tydelig synliggjort gjennom de høye strømprisene og den store prisforskjellen vi har erfart i Norge og Europa den siste tiden. Dette aktualiserer en sannsyn...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

DeepScale - Deep geothermal flow assurance; cost-efficient scale handling and heat fluid robustness.

I nokre heimar kan ein oppleve at vassrør og kjelar får mineralavleiringar. Dette er fordi mineral som kalk kjem inn i huset oppløyst i drikkevatnet, men vert avsatt på tildømes innsida av ei gryte eller ein vasskokar. Dette problemet er meir utbreidd når drikkevasskjelda er grunnvatn. Djupe ge...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage