0 projects

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Novel amino acid transporters - relevance in brain disorders

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Lactate transporters in physiological and pathological conditions in excitable tissues

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tradisjon og innovasjon i de første spansk- og portugisisktalende grammatikker over urbefolkningsspråkene i den koloniale verden og i Asia

I forskningsfeltet misjonærgrammatikk (Hovdhaugen 1994, Zimmermann 1997, Nowak 1999, Zwartjes 2000) er det en sterk slagside mot studier av grammatikker over amerikanske indianerspråk. Svært lite er gjort med asiatiske misjonærgrammatikker selv om disse - spesielt de som er skrevet på spansk og ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Characterization of the first higher plant histidine auxotroph: a tool for herbicide development and phytoremediation studies

The Arabidopsis root meristemledd2 mutants were originally charcterized as dwarfs that develop an extremely short primary roots showing limited cell proliferation at the tip. We have demonstrated that treatment with L-histidine allows these mutants to gro w as wildtype plants suggesting that they...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Innlandet

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Predicting the Population Dynamics of Large Mammals

...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Behandling av insulinresistens - effekt på hjertets metabolisme og kontraktile funksjon

Kardiovaskulære komplikasjoner er hovedårsaken til morbiditet og mortalitet i type-2 diabetiske pasienter. I tillegg til økt insidens av mikrovaskulære komplikasjoner er diabetes assosiert med en spesifikk diabetisk kardiomyopati som gir økt risiko for hj ertesvikt og økt mortalitet/morbiditet et...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Process Systems Engineering - From Natural Gas to Energy Products

The NTNU Natural Gas Research Centre at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) will focus its research on the value chain from natural gas to energy products. The Centre is formed by joining the efforts of three groups, where each has a substantial track record with respect to...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Førtidspensjonering, inntektsdynamikk og inntektsfordeling - en komparativ studie av Norge, Storbritannia og Tyskland

Den senere delen av yrkeskarrieren og overgangen til pensjonering kan karakteriseres som en kritisk livsfase, der risiko for sosiale begivenheter er kombinert med store muligheter til å søke forsørgelse utenfor arbeidslivet. De individuelle tilpasninger s om gjøres når det gjelder avgangstidspunk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En eksperimentell-fonetisk undersøkelse av tidlig lydutvikling hos norske spedbarn (stip: Anne Merete Sandø Frank)

Prosjektet har som overordnet mål å kartlegge lydproduksjonen for å avdekke eventuelle avvik i lydutviklingen hos en gruppe spedbarn som befinner seg i en risikogrupper mht. skjevutvikling. Gjennom en fonetisk vinklet tilnærming, vil lydproduksjonen hos e n gruppe spedbarn med risiko for skjevutv...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Spekeskinker av jevn, høy kvalitet ved bruk av ny metodikk for utvalg av råstoff og kontroll av prosess og sluttprodukt

Det er svært vanskelig å produsere spekeskinker av høy kvalitet, og enda vanskeligere å produsere høy kvalitet hver gang. Den viktigste årsaken til dette er den store variasjonen i råstoffet. Dette varierer bl.a. i størrelse, vannbindingsevne, pH, farge, kjøtt/fett fordeling og spekktykkelse. Di...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Barn i Bergen: ADHD - Prevalens og kliniske karakteristika

Prosjektet tar utgangspunkt i en screening av barns mentale helse og utvikling. Den skal gjennomføres i alle barneskoler i Bergen og omfatter alle barn mellom 7 og 9 år. Barna skal undersøkes i 3 trinn med spørreskjema til foreldre og lærere, intervju av foreldre, nevropsykologisk undersøkelse, ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Viken

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Corruption and Palestinian State-Formation - Transitional Phase or Enduring Feature?

Corruption is pervasive in the Palestinian Authority. Current governance is of a "neo-patrimonial" type. Public resources are used for personal enrichment by central power holders and to obtain acceptance for the locally disputed Oslo-process through mech anisms of patronage. How do the Palestin...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2010

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Forskningsleder RUS

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein varieteter

Når et homogent polynom (form) f er skrevet som en sum av potenser av lineære former, sier vi at dette er en potenssumpresentasjon av f. En form f er sokkelgrad generatoren eller den apolare formen til en gradert Artinsk Gorenstein algebra. Til den aritme tiske Gorenstein varietet X av dimension ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

The social and cultural context of Aids in the rural areas of Jinja District in Uganda

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

XML/Web databaser

Vi har sidan 1994 arbeidd med utvikling av objektdatabaser for handsaming av store datamengder. Dette prosjektet har hittil produsert rundt 20 publikasojnar. Gjennom prosjektet skal det arbeidast saman med Serge Abiteboul i Verso-gruppa med "temporale que ries" i XML-databaser og anvendelse av de...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Morse theory and diffeomorhism

Morse theory is built on the idea that the singularity structure of smooth functions on a differntiable manifold may give rise to a cell structure on the manifold, and hence will determine its homotopy type. This often makes sense also for infinite dimens ional manifolds, and the objective of thi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Utprøving av metoder for systematisk evaluering av behandlingsforløp i BUP

lnternasjonalt og nasjonalt fokuseres det mye på om barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og helsetjenesten ellers, gir kostnadseffektiv behandling. lnternasjonal behandlingsforskning innen BUP har studert effekt av ulike behandlingsformer. Men det har vist seg problematisk å slutte fra effektstudi...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Hva signaliserer sigaretten? En studie av ungdoms grunner til å røyke

Bedre intervensjoner for å forebygge at ungdom begynner å røyke eller å motivere og hjelpe dem til å slutte krever kunnskap om hva som gir det å røyke mening og verdi for ungdom. Prosjektet utforsker hvilken mening, funksjon og symbolsk betydning ungdom tillegger det å røyke. Prosjektet vil bru...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Molekylære mekanismer for terapirespons og bivirkninger ved medikamentell behandling av schizofreni og manisk-depressiv

De alvorlige psykiatriske sykdommene schizofreni og manisk-depressiv sinnslidelse rammer hver for seg ca. en prosent av befolkningen i den vestlige verden. De utgjør et stort helseproblem, både i lidelse for pasientene og pårørende og i kostnader for samf unnet, der særlig behandlingen og omsorge...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Measurement of minimum electric spark ignition energy of dust clouds in the energy range 0.1-10 mJ

Basic context: An electric spark is a complex ignition source, and a dust cloud is a complex fuel. The very hot plasma generated, by dissipating electric energy in the gap between the spark electrodes, transfers heat to the dust particles both by thermal radiation and convection/conduction. The ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Forsikring 2002:47 058 (bev i 2001) 2003: 34 272 (bev i 2002) 2004: 10 000 (bev i 2003) 2005: 1140 + 31 400(bev i 2004)

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke