0 projects

HELSESAM-Helse og samfunn

Forskningsleder RUS

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Spekeskinker av jevn, høy kvalitet ved bruk av ny metodikk for utvalg av råstoff og kontroll av prosess og sluttprodukt

Det er svært vanskelig å produsere spekeskinker av høy kvalitet, og enda vanskeligere å produsere høy kvalitet hver gang. Den viktigste årsaken til dette er den store variasjonen i råstoffet. Dette varierer bl.a. i størrelse, vannbindingsevne, pH, farge, kjøtt/fett fordeling og spekktykkelse. Di...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Utprøving av metoder for systematisk evaluering av behandlingsforløp i BUP

lnternasjonalt og nasjonalt fokuseres det mye på om barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og helsetjenesten ellers, gir kostnadseffektiv behandling. lnternasjonal behandlingsforskning innen BUP har studert effekt av ulike behandlingsformer. Men det har vist seg problematisk å slutte fra effektstudi...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Molekylære mekanismer for terapirespons og bivirkninger ved medikamentell behandling av schizofreni og manisk-depressiv

De alvorlige psykiatriske sykdommene schizofreni og manisk-depressiv sinnslidelse rammer hver for seg ca. en prosent av befolkningen i den vestlige verden. De utgjør et stort helseproblem, både i lidelse for pasientene og pårørende og i kostnader for samf unnet, der særlig behandlingen og omsorge...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

HELSESAM-Helse og samfunn

Hva signaliserer sigaretten? En studie av ungdoms grunner til å røyke

Bedre intervensjoner for å forebygge at ungdom begynner å røyke eller å motivere og hjelpe dem til å slutte krever kunnskap om hva som gir det å røyke mening og verdi for ungdom. Prosjektet utforsker hvilken mening, funksjon og symbolsk betydning ungdom tillegger det å røyke. Prosjektet vil bru...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Forsikring 2002:47 058 (bev i 2001) 2003: 34 272 (bev i 2002) 2004: 10 000 (bev i 2003) 2005: 1140 + 31 400(bev i 2004)

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Effect of initiation of blood clotting on gene regulation

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Measurement of minimum electric spark ignition energy of dust clouds in the energy range 0.1-10 mJ

Basic context: An electric spark is a complex ignition source, and a dust cloud is a complex fuel. The very hot plasma generated, by dissipating electric energy in the gap between the spark electrodes, transfers heat to the dust particles both by thermal radiation and convection/conduction. The ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

POLITIKK-Forskningspolitikk

Likestilling og forskning i Norge

...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Fluid flow and overpressure in fault zones and fracture systems in West Norway

To analyse groundwater flow and potential yield in fault zones in West Norway, and to characterise fluid flow in fracture networks outside these fault zones, there will be: - Statistical studies and modelling of groundwater-conducting fracture systems (re servoirs) using extensive new field data ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Studies of basic mechanisms of cell virus interaction related to expression of individual virus protein of IPN virus in transfected cell lin

The mechanisms of pathogenesis of infection with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) are not well understood. This project will therefore address the cellular effect of individual proteins of IPNV expression of cloned proteins of infectious pancre atic necrosis virus in transfected cell c...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Phylogenetic relationships of the peracaridan order Amphipoda (Crustacea: Malacostraca)

The project will first of all aim at presenting new and inclusive hypothesis about the evolution of the peracaridean order Amphipoda. In order to reach this goal, the project will be carried out in a 3-step process: 1. Morphological examination of represe ntatives of all amphipod families (number...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-Næringsmidler

Syntheses, biological effects and mechanisms of action of fatty acid analogues with conjugated double bonds

CLA is a group of fatty acids which are naturally found in ruminant fat, formed by biohydrogenation of polyunsaturated fatty acids, and has recently become an interesting health care product. Natural ASA is the world's leading producer of CLA, and covers more than 70 % of the market. Interest in...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Teoretisk høgenergifysikk

Prosjektet inneber å studere duale geometriar. Eit mål er å kunne svara på kor generelt det gjeld at når den duale feltteorien ikkje er konform så er dei korresponderande supergravitasjonsgeometriane singulære. Nye system må studerast for å kunne svara på dette. Svaret vil ha viktige implikasjona...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerdeltakelse og brukermedvirkning. Evaluering av opptrappingsplanens fokus på brukere.

Prosjektet skal evaluere brukerdeltakelse og brukermedvirkning som det legges opp til i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Problemstillingen om brukerdeltakelse i psykisk helsevern er tredelt. I del I skal det gjennomføres en landsdekkende kartlegging av hvordan brukerne deltar og hva de del...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn får mer fleksible hjelpetjenester?

Prosjektets hovedmål er å foreta en evaluering av utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernfeltet i perioden hvor opptrappingsplanen for psykisk helse pågår. En del av denne planen går ut på å styrke poliklinikkene med 400 stillinger i perioden. Utviklingen i...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Rethinking famine: new perspective on peasant livelihoods

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Slimhinneimmunitet: kroppens viktigste forsvarsverk

Store helseproblemer er knyttet til slimhinnesykdommer. I global sammenheng dør nærmere 12 millioner barn pr. år av infeksjoner i slimhinnene, og for minst 6 millioner av disse tilfellene finnes fortsatt ingen vaksine. Det er vanskelig å konstruere effekt ive lokale vaksiner da slimhinnenes immun...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Two important viruses and their survival strategies

1. Vaccinia virus: Prosjektet vil studere transkripsjon fra nukleocapsid (core) strukturen ved at bromo-UTP inkorporeres i den nysyntetiserte mRNA for å få en forståelse av hvordan mRNA forlater corepartikkelen. I tillegg vi1 prosjektet inklude re de strukturelle proteinene (p39, p25, ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Taxonomy, phylogeny and distribution of Gyrodactylus spp. with emphasize on parasites from Norwegian salmonids

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Dødelig identitet? Lesbisk/homofilt identifisert ungdom og selvmordsforsøk.

NOVA offentliggjorde våren 1999 en rapport som viser at andelen som har selvmordtanker er seks til syv ganger høyere blant lesbiske og homofile menn enn den er blant heterofile. Særlig er tallene høye blant de yngste i utvalget. Dette er for de fleste et svært overraskende negativt resultat. Dis...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Polcorridor Logchain Study

The POLCORRIDOR LOGCHAIN study shall create a new Trans-European freight shipment network from several transport-and-freight supply sub-systems, aud validate this new freight supply solution commercially. The new freight supply system will consist of 1) A sea-land connection between Poland and t...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere livskvalitet og brukertilfredshet?

Tilgjengelighet, kvalitet, grad av samarbeid, funksjonsfordeling og behandlingstenkning måles ved lokal datainnsamling over 3 måneder vinteren 2002, 2004 og 2006 i 10-12 utvalgte DPS-områder. Data samles inn ved både DPS-er og andre institusjoner og priva tpraktiserende spesialister som yter tjen...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

Prosjektet analyserer tre sider ved tvangsbruk i norsk psykiatri; tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk ved døgnopphold samt tvangsbruk utenfor institusjonene. Delprosjekt 1 omhandler tvangsinnleggelser. En tester fire hypoteser om årsaker til ulik tvan gsandel ved de forskjellige sykehus; om a...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.

Evalueringen legger opp til å gi et bredt bilde av hvordan Opptrappingsplanen fortolkes og iverksettes av kommunene, i forhold til intensjonene i Opptrappingsplanen og i forhold til kommunenes egne planer for arbeidet med styrking av det psykiske helsever net. To grupper av spørsmål søkes belyst:...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Flyttestrømmer og dynamikk i Hovedstadsregionens boligmarked

Prosjektet skal studere konskevenser av flyttestrømmer for befolkningsutviklingen på områdenivå i hovedstadsregionen. Kvantitativt utgjør de intraurbane flyttingene den største delen av flyttingene i regionen. Det primære fokuset settes derfor på mekanism er bak og konsekvenser av de intraurbane ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The origin and early evolution of chelicerate arthropods

Arthropods, the most diverse group of Metazoa today (and in geological history), provide critical data for analysing processes and patterns in evolution. Although the overall pattern of arthropod evolution is wellknown, detailed relationships within the m ajor taxa are far from resolved. ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kompetanseoppbygging på områdene ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Institutt for husdyrfag (IHF) har vedtatt å engasjere seg betydelig sterkere innenfor ernæring av familiedyr, særlig hund og katt, på grunn av økt interesse blant studenter og i samfunnet generelt. IHF har i dag god kompetanse innen for de carnivore husdy rartene, rev og mink. Det finnes liten ko...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Viken