0 projects

HELSESAM-Helse og samfunn

"Skjør med tiden?" Oppfølging av osteoporoseprosjektet i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Redusert bentetthet og benskjørhet medfører risiko for brudd. 1 Helseundersøkelsen i Nord-­Trøndelag i 1995-97 (HUNT 95) ble bestemte aldersbetingede utvalg invitert til benmassemåling. Tilsammen 13 135 kvinner møtte til denne befolkningsbaserte under søkelsen. Alle undersøkte fikk umiddelbar...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-UAVH-Brukerstyrt prosjekt, bransjeuavhengig

First Lego League Norge (samfinansiering m/NT)

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Ungdom og idrett i et flerkulturelt samfunn (dr. stipendiat Åse Strandbu)

Prosjektets tema er idrettsdeltakelse fysisk aktivitet og syn på kroppen blant ungdom med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Et formål er å undersøke om det finnes særskilte motivasjoner eller begrensninger for idrettsaktiviteter blant ulike grupper av in nvandrerungdom. Et annet er å undersøke h...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

POLITIKK-Forskningspolitikk

Universitetsundersøkelse v/ NIFU

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Hydrotalcite-like compounds as catalytic materials for the conversion of natural gas components (light alkanes) to synthesis gas

Light alkanes (C2-C4) constitute approximately 10% of the North Sea natural gas (NG). Pre-reforming of C2-C4 is an important part of modern synthesis gas plants, such as Statoil’s methanol plant at Tjeldbergodden. Reforming of natural gas also has a poten tial use as a source for hydrogen product...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Taxonomy of allopolyploid species complexes of Sphagnum: evolutionary and ecological significance of polyploidy

Peat mosses (Sphagnum) has historically attracted much attention from systematists, and the taxonomy of many groups has been controversial. An important obstacle to achieving a stable taxonomy has been the abundant environmentally induced variation in mor phology, making it difficult to delimit d...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Atferdsvansker og oppvekstkår - en longitudinell undersøkelse

Prosjektet fortsetter undersøkelsen av en norsk barnekohort. Det er tidligere samlet inn opplysninger om problematferd og sosiale risiko- og beskyttelsesforhold fra nær 900 familier da barna var halvannet år, to og et halvt år og fire til fem år. I tilleg g til ytterligere utnyttelse av det eksis...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Norsk Presidentskap - World Petroleum Council

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Ukjent Fylke

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Computational Methods for Stratified Flows Involving Internal Waves

The objective will be achieved by means of the following key points. High quality research: High quality of the mathematical and numerical research is to be achieved thorugh strongly focus PhD-research topics supported by research performed by postdocs a nd senior scientists. Computational Scie...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

"Mye på spill" Tenåringers liv og læring i den videregående skole. (Hovedprosjekt: Kultur-estetisk praksis og velferd)

Prosjektet tar utgangspunkt i et pilotprosjekt om elevstøttemetodikk i den videregående skolen. Metoden anvender dramatiske prosesser til å belyse forhold som tenåringen mener å være påvirket av i sin læringskontekst, med sikte på å styrke elevens læring og velferd i skolen. I forskningsprosjekt...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Doktorgradskurs i "Development Studies"

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Importance of dietary histidine, iron and zinc concentrations on cataract development in two strains of Atlantic salmon.

There has been an increased incidence of caract development in Atlantic salmon reared under modern fish farming conditions during the last 5 years. The development of cataract not only affects the growth of the fish but acute outbreaks in the sea phase often lead to large mortalities. Besides the...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kundeorientert verdiskapning i logistikk-kjede : et eksempel fra VVS-bransjen

Prosjektbeskrivelsen omhandler et forskningsprosjekt som vil fremskaffe kunnskap om og økt verdiskapning i VVS-bransjen. Prosjektet har som forskningsmessig utgangspunkt et case bestående av stor grossist, to av deres leverandører og kunder. Bransjen stå r overfor betydelige utfordringer, -marke...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kompetansemiljø for alternativ medisin, Universitetet i Tromsø

Senteret skal: - veilede forskning initiert fra eksterne forskere og forskere ved andre universiteter/høyskoler - tilby kurs om alternativmedisinske tilnærminger/behandlingsmetoder til alle høyskoler og fakulteter som gir grunnutdanning i helsearb eid - tilby kortere kurs til helsearb...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Labour Market and Business Cycles

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av nye og forbedrede metoder for evaluering og konservering av sæd fra storfe, gris og rev

De fire avlsorganisasjonene GENO, Norsvin, Norsk Pelsdyr Avlslag og Norsk Sau og Geitalslag har dannet et eget FoU-selskap som skal organisere forskningen innen området semin - kunstig sædoverføring. I tillegg til de fire avlsorganisasjonene er det også å pnet for at Aquagen, tidligere Norsk Laks...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Socio-economic Impacts of Climate Change in Norway: A Pilot Study

The principal objective of the project is to generate a preliminary understanding of the socio-economic impacts of climate change for Norway, with a focus on the energy sector. Secondary objectives are: - To develop a methodology for integrating regio nal climate scenarios and socio-economic ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Forsker/Post-doktor-stilling ved den sveitsisk-norske strålelinjen (SNBL), ESRF, Grenoble, Frankrike

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Ukjent Fylke

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

3D Microseismic Reservoir Monitoring

The funding comprise a four year program for a Dr.scient. fellowship co-financed by NORSAR (25%) and PetroForsk (75%). The project will be tied in closely to an existing research cooperation between Read Well Services AS, which is currently involved in th e development of permeanently installed 3...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Viken

MENTAL-Mental helse

Depressive symptomer hos en årspopulasjon ungdommer henvist til BUP i Nordland: forekomst og korrelater

I Norge har det i 1990-årene skjedd en sterk økning av henvisninger til BUP av ungdom for depressive problemer (0,5% i 1992 til 15,6% i 1998). Selvmord og selvmordsforsøk i denne aldersgruppen er også knyttet til depresjon. Depressive problemer hos ungdom utgjør således en stor andel (ca. 20%) a...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Kartlegging av geners betydning for agressivitet og frykt hos hund

Norsk Kennel Klub ønsker kompetanseoppbygning om mekanismer som påvirker nedarving av ulike atferdsegenskaper for å kunne avle fram fram hunder til størst mulig glede og nytte for den enkelte hundeeier og samfunnet for øvrig. Prosjektet vil fokusere på ag gressivitet og frykt pga den store betydn...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Grunnleggende molekylære responsstudier av torkstress i en gymnosperm

I store regioner av Norge blir gran regelmessig utsatt for tørke. Tørke kan i seg selv gi opphav til skader, men oftere bidrar tørken med å gjøre trærne mer mottakelige for andre former for stress. Det er velkjent at angiospermer, som en respons til tørke , aktiverer et antall nye gener som en vi...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Robust Numerical Methods for partial Differential Equations

During the last decades numerical simulations has become an indispenisble tool in science and engineering. In particular numerical approximations of partial differential equations are frequently an important ingredient in the design of such programs. Nume rical approx. of partial differential equ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: "Energimarkeder og energibruk/Fornybar energi og energimarkeder" og "Miljøpolitiske virkemidler"

The development of the European gas market. The development of the European gas market is characterised by increased Iiberalisation and an increased number of players on the supply side. The project analyses this development by extending an existi ng energy market model for Europe. The an...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse. En studie av tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i barnevern...(dr.grad: E. Willumsen, 75%)

Samarbeid om barn og unge har vært et prioritert område i offentlig helse- og sosialpolitikk de siste 20 årene. Vi har likevel kommet forholdsvis kort i arbeidet med å utvikle gode måter å organisere det tverrfaglige samarbeidet på og å utforme samspillet mellom de profesjonelle og de profesjone...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Rogaland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Bjerknes Collaboration on Climate Research Interne samfinansieringer med 145069/720 Klima og 145070/700 Fond-utstyr

We propose to establish the Bjerknes Collaboration as an advanced research group. The University of Bergen, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center, and the Institute for Marine Research have formally agreed to establish a joint climate researc h unit, the Bjerknes Collaboration, locat...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Industriell økologi i energikrevende industri - SUP

Industriell økologi er et relativt nytt fagfelt, som sier at industriell produksjon må skje innenfor rammer satt av samfunnet eller av bedriften selv. Rammer er for eksempel normer for utslipp som miljøet kan tåle. Det er utviklet gode systemer for evalue ring av material-bruk og evaluering av på...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Håndheving av Kyoto-avtalen.

The principal objective of the project is to generate a preliminary understanding of the socio-economic impacts of climate change for Norway, with a focus on the energy sector. Secondary objectives are: - To develop a methodology for integrating regio nal climate scenarios and socio-economic ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Finding features from dependent data

When analyzing time series it is important to have methods for detecting whether a time series is nonstationary and when nonstationarities occur. Significant zero crossing of derivatives (siZer) is a newly developed method to explore features in independe nt data. Fourier transformations can be u...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Sosiale preferanser og atferdsbehov hos farmrev.

Til tross for bedre kunnskap om farmrevens biologi og velferd er behovet fortsatt tilstede for forskning som belyser atferdsbehov relatert til andre dyr og mennesker. Slik kunnskap vil være verdifull som grunnlag for å utvikle produksjonssystemer som romm er muligheten for gruppehold av dyr, et o...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo