0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Machine Piloted Unmanned Systems (MPUS)

NTNU har i første periode av MPUS bidratt inn i arbeidspakke H1, H2, H3 og H5. I forbindelse med H1 har NTNU gitt Kongsberg Seatex tilgang på temperaturdata fra flere flyvinger utført av NTNU. sensorintegrasjonsrammeverket for å kunne ta arbeidet i H1 inn i H2 og H3, samt å støtte H4, H5 og reali...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Zero emission cruise shipping

I CruiZero-prosjektet har man jobbet mye med vindassistert fremdrift for å forstå hvordan dette kan optimaliseres i forhold til skrogløsninger. Problemstillinger knyttet til reduksjon av drivstoff-forbruk for fremdrift og konsekvenser for komfort og stabilitet er undersøkt. CruiZero ser også på h...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Flexible Marine Infrastructure for Future Energy Value Chains

Naturgass er det desidert reneste fossile brenselet og reduserer CO2-utslippene med 25%, NOx-utslippene med 85% og eliminerer SOx- og partikkelutslippene med 99% sammenlignet med olje. Utslippsbesparelsen er enda større dersom du sammenlikner med kull. Naturgass vil derfor være en av de viktigste...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter.

Norge har en sterk og viktig industritradisjon som leverandør av varer og tjenester til et globalt maritimt marked. Spesielt har norske kunnskapsbaserte bedrifter hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til avanserte og innovative produkter. Et eksempel på slike produkter er und...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cost-effective fire resisting composite materials

CostFRM prosjektet vil bidra til å redusere maritime energiforbruk og utslipp ved å legge til rette for mer bruk av fiberforsterket kompositt i skipsbygging. Komposittmaterialer har svært høy styrke til vekt forhold sammenlignet med stål. Til tross for dette er ikke anvendelsen på skip spesielt h...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving Performance in Real Sea

Når et skip beveger seg forover i bølger vil det oppleve en økning i motstand på grunn av bølgene. Tradisjonelt stille vann er antatt for optimalisering av skipsdesign. Likevel representerer det ikke realistiske betingelser opplevd på sjøen. Den internasjonale maritime organisasjon (IMO) har ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

I prosjektet, "Kystnær beredskap", et innovasjonsprosjekt for næringslivet (2020-2023), sitt andre år har man bygget videre på det gode arbeidet lagt ned i det første året. Det har blitt jobbet med interessentanalyser for å se på de viktige målgruppene i prosjektet, og hvilke beredskapsressurser ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics

Lakselus er et stort problem for oppdrettsindustrien, med store økonomiske konsekvenser. MATNOC's mål er å hjelpe oppdrettsindustrien med å redusere spredning av lakselus. For å oppnå dette har prosjektet fokus på to områder: 1) å forbedre forståelsen av transportprosesser nær kysten og represent...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Trygg og energioptimal autonom seilas

Prosjektet arbeider med å utvikle et system for å styre en fiskebåt på en tryggere og mer energivennlig måte enn det blir gjort i dag. Systemet skal være energisparende ved å tilpasse seg varierende vær, sjøtilstander og driftskondisjoner, samt styre skipet mer stabilt i sjøen for å øke fangst av...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80% av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kosteffektive måten å transportere de fleste typer gods på og bidrar til å fremme handel mellom mennesker og nasjoner på en effektiv og pålitelig måte. Utslippene av miljøgasser godstransport e...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2020 15th April

The Norwegian School of Economics (NHH) has a long-standing tradition of arranging annual shipping conferences. The 2018 and 2019 LeaderShip conferences, sponsored in part by MAROFF, was a great success with around 180 attendees and high-level speakers such as the Norwegian minister of industry a...

Awarded: NOK 71,451

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Gjennomføring av Innovasjonskonferansen eNav 2019

Norsk maritim næring har i flere tiår vært en av de mest fremoverlente og innovative i verden. I dag har sektoren, som består av offentlige etater, maritim industri og FoU-virksomheter en sterk og målrettet satsning på elektronisk navigasjon, standardiserte bro- og styringssystemer og autonome fa...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av software og simuleringsverktøy for hydrofoilfartøy

Hydrofoilfartøy er hurtiggående båter der skroget løftes opp av vannet ved hjelp av flyvinger under vann. Dette reduserer kontakten mellom skrog og vann, dermed går motstanden betraktelig ned. Dermed kan man oppnå samme hastigheter som konvensjonelle planende båter, men med vesentlig bedre energi...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Landbasert Overvåkning av Autonome Skip

Nivået av automatisering og autonomi øker gradvis innen den maritime industrien, og det forventes at fremtidige autonome skip vil bli overvåket og kontrollert fra et landbasert Remote Operations Centre (ROC). Operatørene i en ROC vil overvåke og kontrollere ett eller flere skip, og de må være for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous ships, intentions and situational awareness

Med basis i verdensledende kompetanse innen sensorfusjon og maritime antikollisjonssystemer fra Autosea-prosjektet (2015-2019), forsker Autosit-prosjektet på situasjonsforståelse for autonome overflatefarkoster. I det meste av forskningslitteraturen forstås situasjonsforståelse som forståelsen en...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

FishGuider skal øke fiskeflåtens inntjening og redusere kostnadene knyttet til fangst av pelagisk fisk slik som sild, torsk og lodde. Dette skal oppnås gjennom utvikling og validering av ny teori for fiskevandring og et nytt og unikt veilednings-system for fartøyene. Prosjektet vil kombinere...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tetherless robot for biofouling prevention and inspection in salmon farming

Begroing er uønsket vekst av organismer på not. Dette er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett som håndteres hovedsakelig med hyppig høytrykksspyling av not i sjø. Denne operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskens helse og velferd. NetClean 24/7 prosjektet introduserer...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ultra-high power density wireless charging for maritime applications

Teknologi for induktiv energioverføring i MW-skala har nylig blitt demonstrert for trådløs batteriladning av elektriske ferger. Slik teknologi muliggjør automatisk og kontaktløs energioverføring mellom en ladestasjon på land og det elektriske systemet ombord på et fartøy. Dette kan bidra til å ma...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Climate change mitigation in the maritime sector

CLIMMS er et kompetansebyggings- og samarbeidsprosjekt tilknyttet SFI Smart Maritime. Prosjektet arbeider for å styrke Norges posisjon i omstillingen av maritim sektor i retning av å nå IMOs mål om å halvere utslippene innen 2050. Prosjektet tilbyr en plattform for utvikling og formidling av nors...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Shipping Initiative for European Waters (AUTOSHIP)

AUTOSHIP samler globale aktører for å optimalisere innsats og investering for å utvikle og demonstrere neste generasjon autonome skip, gjennom integrasjon av evolusjonære og nye teknologier. Med utgangspunkt i partnernes avanserte teknologier og kunnskap, vil fem nøkkelteknologier som muliggjør (...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

SeaVALUE skal gi bærekraftig verdiskapning i Norge gjennom distruptiv endring av den tradisjonelle verdikjede av tang. SeaValue skal ved hjelp av sosialt ansvarlig industriell forskning og innovasjon på økologisk høsting, verdiskapende sortering og formalinfrie bevaringsstrategier, og gi full bio...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OceanEye - All-weather, high-precision intelligent payload for sea surface object detection

I dette prosjektet har Maritime Robotics, SINTEF, NTNU, NORCE og PGS jobbet sammen om teknisk design og prototyping av et UAS-sensorsystem. I 2019 ble innledende flytester utført for å utforme systemkrav. Data fra disse flyvningene ble i 2020 brukt for innledende forskning på maskinlæringsmetoder...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Gassdeteksjon med safeSource og digitalisering for maritim sektor

Prosjektets overordnede idé er å utvikle en optisk gassdetektor med en ny infrarød kilde som kjernekomponent. Både vedlikehold og sikkerhet skal forbedres i forhold til dagens løsninger, samt tilpasses behov for digitalisering i Maritim sektor for dagens marked og i tillegg forberedes fremtidige ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Neste generasjons analyseverktøy for overvåkning av hav- og kystområder

Overvåking av Norges kyst- og havområder er i stor grad basert på flybåren overvåking. Spesialtilpassede fly med et vidt spekter av sensorer blir utstrakt benyttet til f.eks. kartlegging av fiskeriaktiviteter, karakterisering av oljesøl og søk-og-redningsoppdrag. Om bord i flyene sitter operatøre...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cyber Security in Merchant Shipping - Service Evolution

Den underliggende ideen i CySiMS SE har vært å demonstrere og operasjonalisere en sikker kommunikasjonsløsning for den maritime sektor og integrere denne med ombordliggende IKT-arkitektur. Løsningen inkluderer et system for autentisering og kryptering (en Public Key Infrastructure - PKI) og nødve...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

The International Ship Autonomy and Sustainability Summit

Autonome skip seiler opp som et spesielt viktig område for norsk næringsliv, både i transportsektoren og i maritim industri. Vi ser også at området har et stort eksportpotensiale og denne konferansen arrangeres hovedsaklig for å øke den internasjonale interessen for temaet og dermed det internasj...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Norsk mulighetsstudie - IHO S-100 Porteføljen

Morgendagens maritime operasjoner vil få helt nye krav til informasjon for å kunne forbedre situasjonsforståelse, drive autonomt og kostnadseffektivt uten å gå på bekostning av sikkerhet og miljø. Disse kravene kan møtes gjennom innovativ bruk og kombinasjon av nye og eksisterende kvalitetssikred...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Cyber Resilience

Forsking har vist at maritime navigasjonssystem kan bli manipulerte gjennom cyberåtak. Marcy-prosjektet har som mål å utvikle maritim cyberresiliens, dvs. metodar for å sikre at digitale maritime system og maritime operasjonar kan motstå, oppdage, overleve og gjennopprette normaltilstand ette...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of advanced port operations using Port of Trondheim and "Nye Kystruten" vessel as a case

I prosjektet skal det utvikles en egetskips simuleringsmodell (som del av en digital tvilling) for et fartøy i forbindelse med havnemanøvrering. Denne modellen skal ta hensyn til overvanns- og undervannstopografi i havn slik at en får en realistisk modell for en posisjonsavhengig beregning av vin...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

Havet er en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser. Vi trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt samarbeid og innovasjon på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å sikre smar...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage