0 projects

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Maritime logistics and the environment - Fact book

Maritim industri vil til en hver tid stå ovenfor en rekke foretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer. Mange av dagens utfordringer er tett knyttet til globalisering av verdenshandelen. En av de viktigste utfordringene i denne sammenheng er det st erkt økende fokus som nå er på energiforb...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Superintendent's Manual / Maritime Technical Knowledge Exchange

The preliminary project shall primarily focus on the preparation and specification of the upcoming main project as per the following: - Describe and demonstrate the technology related to the MTKE - Map and define/formulate the uncovered requirements / i mprovement potentials in the targeted sec...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Guo, Xiaoyu Kina stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Reduksjon av NOx emisjoner fra små og store skipsmotorer.

Energy Conversion Technology AS har gjennom sitt samarbeid med Oel und Wärme Institutt GmbH (www.owi-aachen.de) som er tilknyttet universitetet i Aachen, sikret seg patentrettigheter til den såkalte ?Cool Flame Reaction?, brukt i forbindelse med avgassren sing. Cool Flame Reaktoren omdanner dri...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestfold og Telemark

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Huang, Zhiyong Kina stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer i havbruk

Målsetningene i prosjektet er bestemt av to hovedutfordringer knyttet til transport ved havbruksanlegg: - Sikre verdier ved å redusere tap ved rømming og skade på anlegg. - Unngå konflikter med annen transportaktivitet i kystsonen Målsetningene er forran kret i to hovedutfordringer. 1) Sikring a...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Clean Marine Power and Propulsion

Fuel cell powered vessels fuelled by natural gas or hydrogen will contribute significantly to the reduction of harmful emissions from ships such as NOx, SOx, CO2 as well as particulate matters. Emissions from ships comprise 11-16% of the global NOx-emissi ons, 8% of the global SOx-emissions and 2...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

UTVIKLING AV PROPAD PROPULSJONSSYSTEM

Energibesparing, reduksjon av utslipp, forbedring av manøvreringsevne og bevegelser i sjøgang, er de viktigste kriteria innenfor utvikling av skip og skipsutstyr. På grunn av den økte oljeprisen og krav fra myndigheter øker stadig forbedringsbehovet. RF-C onsulting har utført teoretiske beregning...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Miljøsikkerhet i farledene - Sikker og effektiv sjøtransport

Begrepet "Miljøsikkerhet i farledene" som ble lansert i 1993 dekker fortsatt kjernen i de utfordringer som er knyttet til transport i kystsonen og er derfor satt som overskrift på seminaret. Programmet for seminaret ønsker å formidle et samordnet syn på de valgte tema illustrert med resultater f...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon i dieselmotorer ved bruk av N2-anriket luft (C)

Ecoxy har utviklet en ny metode basert på bruk av membraner for å redusere NOX-utslipp fra marine dieselmotorer. Metoden vil være enklere å installere enn CMS-membraner (en lignende metode patentert av Compact Membrane Systems, Inc., USA) ved at den ikke skal integreres i ladeluftsystemet slik CM...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Naturgassdrift av mindre fiskebåter

Multibåt AS har vært i kontakt med Hammerfest kommune som mener at fiskefartøyer drevet av LNG er et satsingsområdet som de ønsker velkommen til region. Multibåt AS i sammarbeide med MARINTEK ønsker å gå igang med et prosjektet som skal se på mulighetene for å bruke LNG i mindre fiskefartøyer (...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fornyelse av kystfrakteflåten

Fraktefartøyenes Rederiforening representerer storparten av fraktefartøyene som opererer langs Norskekysten med totalt 232 fartøyer. Flåten begynner å bli gammel med en snittalder på ca 30 år. Fraktefartøyene møter stadig nye utfordringer som økt konkurra nse fra veitransport og ulike typer avgif...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritime Emission Mitigation

Global warming, acidification and air pollution are environmental problems which are high on the international agenda. World shipping transports almost 2/3 of world global trade and although the contribution to global anthropogenic NOx and SO2 emissions a re significant, ship emissions have not p...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Martime bredbånd- og kommunikasjonstjenester

Utfordringen innenfor Maritim kommunikasjon og tjenesteutvikling: - i dag er det en kostnadsdrivende flaskehals mht sjø-land kommunikasjon (backhaul/ det maritime access-nettet). Spesielt for sjøtrafikk, men gjelder også andre transport-systemer og mobile / temporære anlegg. Vi vil studere: 1. K...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Agder

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer innen havbruk

Målsetningen med hovedprosjektet: - Sikre effektiv og sikker transport til og fra oppdrettsanlegg - Redusere risikoen for konflikter mellom oppdrettsanlegg og annen transportvirksomhet. - Bedre integrasjonen mellom IKT systemer for transport innen havbru k og annen transport i kystsonen. Følgen...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

State of the art for avgassrensing ved SCR ombord i skip

SCR (selektiv katalytisk reduksjon) er en av flere metoder for å redusere NOX utslipp fra skip. SCR teknologien skiller seg fra de andre ved at dette er en ren etterbehandling av eksos der NOx reduseres til nitrogengass ved bruk av et reduksjonsmiddel (ur ea). Denne teknologien gir den høyeste re...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonell treningsarena for opplæring av personell, utvikling og utprøving av skip, utstyr og operasjoner - ekstreme forhold

Et forskningsengasjement for å redusere risikoen for skader på mennesker, miljø og materiell og bidra til å styrke norske operatører og utstyrsleverandørers konkurranseevne ved avanserte maritime operasjoner under ekstreme situasjoner og forhold. Prosje ktet vil videre resultere i ny kunnskap f...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Møre og Romsdal

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Durand, Dominique daadppp(07)80

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forbedret Overvåking og Beslutningsstøtte for skip i nordlige farvann (FOB)

Prognoser for utvikling i nordlige områder indikerer en betydelig vekst i skipstrafikk og olje og gass relatert virksomhet, og det antydes fremtidig aktivitet flere ganger aktiviteten i Nordsjøen. Maritime operasjoner i nordlige kald klima strøk, og i isl agte farvann stiller spesielle krav til m...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Electrical Power and Control Systems

During the last decade there has been a technology shift in marine power and propulsion systems from mechanical solutions to diesel-electric propulsion involving advanced computer-based control systems partly or fully integrated with each others. The ba sis for the application of the project is...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Theoretical and numerical hydrodynamics- Next generation of computational tools for hydroelastic analysis of ships and offshore structures

The objective of the proposed research project is to meet the need for more advanced methods for prediction of hydrodynamic forces on ships and offshore structures, and to provide the foundation for the next generations of computational tools for hydrodyn amic analysis. An important goal is also ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe and cost effective ship-to-ship operations in Arctic waters

The project aims at developing a set of common Russian - Norwegian guidelines for STS operations. This will enable Norwegian interests to have a commanding role in such a development, and to become competitive and attractive partners for later projects in the Arctic area. The project will also p...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Use of adhesive polymer film as replacement for anti corrosion and anti fouling coating in a maritime environment

The idea behind the MARFILM project is to verify that adhesive polymer film can be used for corrosion protection purposes and replacement for antifouling coatings. This verification process is an essential part of the R&D project as there are no independ ent investigations of the corrosion prote...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Reporting evolution - from "Nice to know" to "Need to know"

Modern shipping companies relay more and more on large (and costly) information and communication technology (ICT) systems to operate their fleets. In this respect shipping companies does not differ from any other large international organisations. Howeve r, we know from research on such systems ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Scientist exchange between SINTEF Fisheries and Aquaculture and The University of New Hampshire (USA).

SINTEF Fisheries and Aquaculture (SFH) have had contact with the University of New Hampshire (UNH) since the Open Ocean Aquaculture conference in 2001, where scientist from the two institutions first met. Despite maintaining contact over several years the scientific cooperation has so far been l...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

VOC Emissions Reduction from Transport of Petroleum

Recovery of VOC emissions from the cargo tanks of a ship requires an active recovery system that is large, complicated and expensive. On the other hand, reducing the release of VOC from the cargo can be achieved by passive design features and optimised lo ading procedures. The use of passive desi...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Biodiesel i maritim og offshore sektor. Forprosjekt.

Forprosjektet skal lede fram til et hovedprosjektet som vil etablere ny kunnskap om anvendelse av biodiesel i offshore og marint miljø. Driftserfaringer fra en slik faktisk bruk av dette drivstoffet vil bli systematisert og analysert. Grunnlaget for dette vil i første rekke være gjennom utprøvin...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Skip-til-skip operasjoner i nord

Presently there is no direct export corridor for wet gas from Northwest Russia. Existing pipe line capacities are fully used and there is a need to develop a new waterborne export chain for different types of wet gas and condensate produced from gas field s on the Yamal Peninsula. Some projects a...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fremtidens tråler

Siktemålet for det påtenkte hovedprosjektet er å utvikle et nytt trålerkonsept med redusert energiforbruk og lavere utslipp av CO2, NOX og SOX til luft, samt å videreutvikle systemer for redskapshåndtering med tanke på sikre arbeidsdekkoperasjoner og skån som råstoffbehandling. I forprosjektet v...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Møre og Romsdal