0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

3D Risk Management in the Process Industries

Risikoanalyse er en prosess for å identifisere og analysere risiko ved et anlegg, og for å vurdere hvordan anlegget kan endres for å opprettholde riktig sikkerhetsnivå og oppfylle krav i regelverk og internt i virksomheten. En kvantitativ risikoanalyse (quantitivative risk assessment - QRA) er e...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

Flerfasemodellering er en av flere, store suksess-historier fra norsk oljeutvinning. Teknologien medførte til dels enorme besparelser på feltutvikling, i tillegg til at den muliggjorde tilknytning av satellittfelt gjennom undervannsutbygginger med flerfasetransport til en plattform eller til land...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Echo sounder technology for appetite-led-feeding and welfare-monitoring of caged salmon (ECHOFEEDING)

Fôrspill utgjør per i dag en enorm kostnad i lakseoppdrett, hvor utvikling av ny teknologi med økende fiskemengder ytterligere skjerper kravene til kontroll av bla. fôring. Vekstpotensialet til oppdrettslaks bør ideelt sett utnyttes uten fôrspill (overfôring), som praktisk sett innebærer å fôre f...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

FORESIGHT

Foresight er et produkt fra det nystartede selskapet Machine Prognostic AS. Målsetningen i dette Forny2020 prosjektet er å introdusere Foresight til det euoropeiske markedet ved å verifisere et fullstendig autonomt konsept for å monitorere og prognostisere maskiner og systemer i drift. Foresight...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NOCS Troll - Innovativ miljøteknologi for å redusere begroing i oppdrett

Prosjektet har tatt tak i en av de største utfordringene oppdrettsnæringen deler med samfunnet for øvrig: Miljøbelastningene. Begroingshindrende midler, kjemikalier og mekaniske renseprosesser er kostbart, energikrevende, forurensende skadelig for fiskehelsen og for miljøet og koster oppdrettsnær...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av teknologi for autonom, biointeraktiv og høykvalitets datafangst i merdrommet

Akvakultur og oppdrett av fisk er viktig for den globale produksjonen av sjømat til menneskelig konsum. Oppdrettsbransjen er utsatt for betydelige risiko knyttet til HMS og arbeidsrelaterte skader og økt automatisering av risikable operasjoner kan derfor føre til både økonomiske, sosiale og etisk...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass

På grunn av et økende fokus på sunne dietter og magre produkter, produseres det store mengder overskudd med animalsk fett årlig. Dette overskuddet blir i dag brukt videre til energiproduksjon eller andre formål som genererer lave verdier. Målet til Lipofungi prosjektet var å øke verdien av animal...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Leopard - Wearable particle detector enabling safer working environments

Partikler som asbest er helseskadelige, det samme er en rekke andre partikler som finnes rundt oss i urbane strøk. Partikler gir pusteproblemer, astma, kreft og kan også medføre død.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ACS: Always-clean Cooling System

EMPIG AS har utviklet et system som avkjøler en flerfasestrøm under temperaturen for hydrat- og voksdannelse, uten å få senere avsetning og oppbygging av disse (Always-clean Cooling System - ACS). Hydrat- og voksutfellinger som dannes og avsettes under kjøleprosessen, fjernes gjennom en sekvensie...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland

Nordland innretter Forskningsrådets regionsatsing til å forsterke næringslivets konkurransekraft og verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon. Helgeland er et industrielt tyngdepunkt i Norge, og industrien har et stort potensial i økt bruk av forskningsbasert kompetanse. I tillegg er flere...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ysting av kaseinkonsentrert melk

Konsentrering og standardisering av kasein i melk, fører til bedre råstoffutnyttelse, bedre prosessøkonomi og mindre svinn. Dette er vist gjennom studier på løpefelte oster og syrefelte oster av standardisert melk. Melkas sammensetning varierer gjennom året. Det er derfor vanlig å standardis...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

MANULAB vil være en nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Videre skal MANULAB støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konkur...

Awarded: NOK 78.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Innlandet

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Luseteller

Lakselus er en av de største helseutfordringene i oppdrettsnæringen. For å forhindre skade på fisk og en epidemisk spredning er oppdrettere pålagt å telle og rapportere antall lus per fisk, enten hver uke eller hver andre uke (avhengig av sjøtemperatur). Hvis antall lus overstiger grensen definer...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic Subsea Processing System

I dag er langdistanse transport av hydrokarboner i Arktis umulig uten en plattform som f.eks. FPSO, på grunn av mangel på teknologi for å fjerne og forhindre tilstopping rørledning som følger av hydratdannelse og voks oppbygging som temperaturen av væsken avtar mot omgivende vanntemperatur. En an...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Agriculture4.0 Intelligente og selvgående roboter for kostnadseffektiv frukt- og grønnsakproduksjon

Robotikkmiljøet på NMBU har utviklet landbruksroboten Thorvald. Hovedformålet med dette verifiseringsprosjektet er å videreutvikle teknologien og forretningskonseptet rundt Thorvald. Prototyper av roboten har blitt utviklet og flere tester har blitt gjennomført hos produsenter. Dette prosjektet v...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

WaterSense

Med et ønske om å bedre fiskehelse og mer miljøvennlig drift, etterspør fiskeoppdretts-næringen i Norge verktøy som kan gi bedre kontroll av vannkvalitet i fisketankene på landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg. I Norge begrenser dette seg per dags dato hovedsakelig til rundt 190 settefiskanlegg,...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mobile poultry slaughterhouse - an integrated bio-economic utilization of poultry

Hvert år klekkes 4 millioner høner til eggproduksjon i Norge, men kun 5 % av hønene blir slaktet og solgt til human konsum. Mye av dette skyldes at det er vanskelig å oppnå god dyrevelferd under transport av høns. Ved å ta i bruk mobile slakterier som kjøres ut til fjøsene, kan en større del av d...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of data-driven software for daily production optimization

Solution Seeker er et et spin-off selskap fra den verdensledende forskergruppen ICT ved NTNU Engineering Cybernetics og NTNUs senter for integrerte operasjoner, som utvikler løsninger for kunstig intelligens og relaterte tjenester for å analysere og optimalisere oppstrøms olje- og gassproduksjon....

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

4S Større, sterkere, smartere, sammen.

Det har vært færre bedrifter som har ønsket å sette igang nye utviklingsprosjektet i denne perioden.Mange av bedriftene har vært opptatt med pågående prosjekter.Bedriftene har i større grad fokusert på å utvikle/dele kompetanse med andre bedrifter. Det har vært 2 møter i 7sterkes produksjonnett...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

cWater - Forprosjekt

I løpet av de siste to årene har kraftig nedgang i oljeprisen ført til at den internasjonale olje- og gassbransjen har intensivert arbeidet med å søke etter ny teknologi for å effektivisere og optimalisere olje og gass produksjonen, samt redusere produksjonskostnadene. Det er et uttalt ønske fra ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Universal AUV Pinless Charging and Data Transfer Interface

Bergen-baserte WiSub har samlet et internasjonalt konsortium av industri og akademia for dette prosjektet, for å utvikle en nøkkelteknologi som muliggjør autonom utforskning av verdenshavene. Målet med prosjektet har vært å utvikle en pålitelig tilkobling til undervannsrobot droner, for å kunne l...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Wood and derivatives protection by novel bio-coating solutions

Forråtnelse og nedbryting av tre og treverk skyldes mikroorganismer, spesielt sopp, og insekter, og ofte en kombinasjon av de to. Å beskytte treverk mot nedbryting og forråtnelse er en gammel og vedvarende utfordring. Tradisjonelt ble svært giftige og bredspektrede biocider benyttet, men nye milj...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermostable isomerase processes for biotechnology

Disulfid-isomeraser er essensielle enzymer involvert i dirigering av korrekt oksidativ folding av et stort antall proteiner, særlig de som utskilles til det ekstracellulære miljøet. De utfører denne aktiviteten ved å rearrangere disulfidbroer, en spesiell type kovalente bindinger mellom sidekjede...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: STREPTOMYCES-BASED CELL FACTORIES FOR THE PRODUCTION OF TACROLOGUES DRUGS

Tacrolimus er et farmasøytisk produkt som undertrykker kroppens immunrespons og derved forhindrer at kroppen avstøter transplanterte organer. Tacrolimus produseres industrielt i en fermenteringsprosess basert på en bakterie i Streptomyces-slekten. Målet med TacroDrugs-prosjektet er å utvikle vari...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

From Food to Food - sustainable valorisation of agri-food rest raw materials

The primary objective of the Food to Food- Sustainable Valorisation of Agri-food Rest Raw Materials workshop (Nov. 14, 2016) is to stimulate to new research projects and business opportunities in Norway by means of a workshop intending to show the inherent project and product possibilities given ...

Awarded: NOK 60,999

Project Period: 2016-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

O&G VCA - Oil & Gas Visual Collaboration Arenas

The primary objective of the demonstration project will be building and operating a VCA, making the O&G industry competitive and world-leading in realizing the circular economy. Pilot VCAs enabled by an ECP will be built by commercial tools and knowledge product prototypes. Sector-specific VCAs ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel Extraction Processes for mulTiple high-value compoUNds from selected Algal Source materials

Det er ett økende behov for å finne nye stoffer for ulike applikasjoner, og det fokuseres nå en del på å finne verdifulle kjemiske stoffer i alger. For å effektivt kunne utnytte den kjemiske diversiteten i alger er det behov for å utvikle nye teknologier og metoder for å ekstrahere ut disse stoff...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bilateralt samarbeid prosjekt FSC Membran

Under fremstilling av vin utvikles det CO2. Utfordringen er at samtidig med at CO2 fordamper fra vinen vil også opptil 80 % av enkelte aromatiske forbindelser i vinen forsvinne. Det er de aromatiske forbindelsene som bidrar til å gi vinen god smak og karakter. Per i dag finnes det ikke kommersiel...

Awarded: NOK 17,672

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

Novel Production Technology for Silicon Products

Silisium, det nest vanligste grunnstoffet i jordskorpa vår, er svært viktig i vårt teknologidrevne samfunn. Silisium gir oss datamaskiner, smarttelefoner, solceller, og LED-lyspærer. Stoffet tar en del i en uendelig liste av komplekse materialer og produkter som vi er avhengig av i vårt daglige l...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Conversion of phytogenic silica reach food industry by-products into value-added products.

The overall aim of the collaborative international project Convert-Si was to create a range of thoroughly characterised phytogenic silicon-rich biologically active compounds (nanobiosilica) derived from industrial plant by-products including cereal husks, cereal bran, brewery spent grain and dist...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo