0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hovedytelseslæren i norsk avgiftsrett

Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett Utgangspunktet i norsk merverdiavgiftsrett er at det skal beregnes merverdiavgift av all omsetning av varer og tjenester. Ytelsene som omsettes kan imidlertid være omfattet av ulike merverdiavgiftssatser, være fritatt for ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kommunen som arena for tverrfaglig tidlig innsats for barn og familier – et dialogisk og refleksivt aksjonsforskningsprosjekt

Denne avhandlingen har sitt utgangspunkt i en kommunal avdeling for barn og familier i Rana kommune, og undersøker hva som skjer når en dialogisk og refleksiv tilnærming benyttes i kommunal praksis for å forstå og utvikle en tverrfaglig tidlig innsats overfor gravide og spedbarnsfamilier. Forskni...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning

De siste 30 årene har det skjedd flere store endringer i norske departementer. For det første har departementenes kommunikasjonsenheter blitt kraftig utvidet. Mens det rundt 1990 bare 30 kommunikasjonsarbeidere, er det i dag om lag 130 i hele departementsfellesskapet. For det andre har det kommet...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Targeting low back pain and comorbidity in primary care - a plan for a prospective study aimed to increase treatment effects in back pain

In the proposed pre-project we want to establish a low back pain network connecting service-users, -providers and -researchers. This network will facilitate the inclusion of a broader range of input sources into low back pain research, in turn leading to better, more relevant low back pain resear...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Social justice and the smart city

Det er i dag lite kommunikasjon mellom de som forsker på byen som et samfunn eller som et politisk system, og de som jobber mer brukerorientert eller teknisk. Det er videre behov for mer kunnskap om smart byutvikling og sosial bærekraft for å utvikle gode løsninger for fremtidens byer. Norsk byut...

Awarded: NOK 99,865

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Bynett Sør - et nettverk for bærekraftig byutvikling

Bynett Sør er et nytt nettverk som skal fremme kunnskapsbasert byutvikling med utgangspunkt i byene på Sørlandet. Det aller meste av forskningen som legges til grunn for byutviklingsstrategier i dag er basert på storbyer, uten at det er verifisert at denne forskningen har overføringsverdi til sm...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utforske mulighetene for oppgradering og uttesting av vurderingsverktøyet CONTINUUM for brukere med rus- og avhengighetsproblematikk

Rusmisbruk og avhengighet er en komplisert lidelse med mange involverte faktorer som krever en omfattende vurdering for å kunne tilby den rette behandlingen. Uten en slik grundig gjennomgang av helsetjenestebehov risikerer man pasientene behandles feil eller ikke gir de nødvendige tjenestene som ...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Internet-Based Mindfulness and Yoga Intervention for Relapse Prevention

Stadig flere mottar behandling for rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser. Mens mange forskjellige typer tiltak har vist seg å være effektive på kort sikt, så er tilbakefall svært vanlig. Det å kunne tolerere negative følelser og ikke handle på dem på en uhensiktsmessig måte er kjerneutfordr...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ABR-Diag: Novel Diagnostic Tool for Antibiotic Resistance

The emergence and spread of antibiotic resistant (ABR) bacteria is defined as a global health problem by WHO. An estimated 23,000 patient in US and 25,000 patients in the EU die annually from ABR bacteria. In 2013, there were 1482 cases of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 117 cases of...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helhetlig behandlingsforløp demens, til nytte for pasientene, familienettverket og helsetjenestene

Forprosjekt behandling ?Et helhetlig behandlingsforløp for personer med demens? Formålet med forprosjektet er å etablere en samarbeidskonstellasjon som utarbeider et prosjekt for helhetlig behandlingsforløp for PMD med mål å optimalisere tjenestetilbudet, støtte og styrke familienettverkene samt...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ICI-HomeTime: Integrated Care Innovation to Improve Home Time in People with Dementia

One of the most pressing issues in our society is the integrated care in an increasing group of elderly people with dementia. In Norway, 77000 people have dementia, approximately 42000 live at home. Main goal of ICI-HomeTime is to increase their QoL and enable them to live safely and cost-effecti...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A Randomized Controlled Trial of CBT vs MCT in the Treatment of Generalized Anxiety Disorder and Depression in Older Adults

Prosjektet er tredelt med overordnet mål om å informere forskning om statusen til angst og depresjon hos elder mellom 60 og 80 år i Trondheim kommune. The tre prosjektene er: 1. Etablere prevalens av angst og depresjon hos eldre i Trondheim kommune og beskrive potensielle deltakere i fremtidige ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Web-basert kartleggingssystem for kommunale psykiske helsetjenester

Systematisk kartlegging er en forutsetning for å kunne tilby behandling av høy kvalitet, og for å oppdage effekten av behandlingen som gis. Dessverre mangler kommunehelsetjenesten både tilgang til forskningsbaserte verktøy og kunnskap om bruk av disse. I samarbeid med tjenestene vil vi derfor und...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Drivers of Regional Growth and Economic Development

Tilhørende delprosjekt 1 og 2 viser studien til Harald Dale-Olsen (2017), Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of payroll-tax rates?, at arbeidsgiveravgiften kan være viktig for hvor bedrifter etablerer seg, særlig for de bedriftene som sysselsetter menn. ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Geographic Distribution of Health Care - Regional differences in demand and supply, costs and quality (GeoHealth)

Det er betydelige regionale forskjeller i bruk av helsetjenester innenfor OECD-land, men vi vet lite om årsakene til og konsekvensene av dette. Det er viktig å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene for å kunne utvikle politikktiltak som kan møte behovene til en aldrende, flerkulturell ...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving Quality and Safety in Primary Care-Implementing a Leadership Intervention in Nursing Homes and Homecare

Ville du være komfortabel med å la dine foreldre være pasienter i primærhelsetjenesten, dersom ledere der manglet kompetanse og verktøy for å sørge for en sikker helsetjeneste? Dette er ofte tilfelle i norsk primærhelsetjeneste og det er et stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og s...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Mapping and analysis of landscape diversity in Norway

Det er et økende behov for detaljert informasjon om landskap i arealforvaltning og planlegging i Norge. I ny stortingsmelding med nasjonal handlingsplan for naturmangfold, understreker regjeringen viktigheten av god stedfestet kunnskap om naturmangfold og behovet for videreføring av arbeidet med ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Coordination, Capacity and Legitimacy: Organizing for Climate Change, Immigration and the Police

I COCAL tok vi sikte på undersøke koordinering mellom ulike organisatoriske enheter i offentlig sektor, og da særlig på det sentraladministrative nivået. Tanken var å tegne et bedre bilde av sammenhengen mellom styringskapasitet og styringslegitimitet på politiske områder preget av såkalte «gjens...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Internasjonale filmfestivaler. Arena og plattform for utvikling av kultur og næring. I lys av nettverksteori og "bølge-fenomener".

Filmfestivaler er som Marijke De Valck skriver svært lite omhandlet innenfor akademia. Etter at man opplevde en global festival-boom i perioden 1990-2010 har det avstedkommet en fornyet interesse også fra akademia. En rekke sentrale akademikere og teoretikere har begynt å se på internajsonale fim...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repurposing Endoscopic injections of Botulinum toxin A in treatment of adolescents with severe obesity.

This project aims to provide a new treatment for the large number of adolescents with severe obesity who do not respond to current best practice in paediatric obesity treatment - lifestyle treatment. Based on our previous work revealing the important role of brain-gut signaling in regulating appe...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skolen som folkehelseaktør: Effektive verktøy for god implementering av retningslinjer for mat og måltider

Bakgrunn: Norske kommuners ansvar for å arbeide systematisk for å fremme og beskytte befolkningens helse er nedfelt i folkehelseloven. Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen er forankret i dette lovverket og har som mål å sikre gode rammer for måltidene og god ernæringsmessig ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilbakeføring av samisk kulturarv - hva skjer lokalt?

Samisk kulturarv tilbakeføres ? innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi. I denne avhandlingen undersøker jeg betydninga og virkninga av tilbakeføring av samisk kulturarv, og den rollen lokale museer kan ta eller ha i prosessen. Gjennom et utvalg gamle samiske gjenstander i...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det mangfoldige museet

I min PhD oppgave ser jeg på ulike måter museer inkorporerer erfaringer og kunnskaper som kan kalles erfaringsnær kunnskap. Dette inkluderer individer eller lokalsamfunns personlige fortellinger, men også andre typer kunnskap som ikke er akademisk basert eller anerkjent. Jeg definerer erfaringsn...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Å bygge en ny kommune - evaluering av omstilling i forbindelse med etablering av Indre Fosen kommune.

Kommunene Leksvik og Rissa vedtok å slå seg sammen til en ny kommune. 1.1.2018 ble Indre Fosen kommune satt i drift. For å realisere sammenslåingen ble det etablert en prosjektorganisasjon. Innbyggere, politiker og ansatte er berørt av prosessen. Arbeidsprosesser, organisering og rutiner er eller...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Impact of Research on Policy: an empirical study of the use of scientific knowledge in policymaking

Regjeringen har høye ambisjoner for det norske kunnskapssamfunnet, og Stortinget bruker betydelige midler på forskning og utvikling og høyere utdanning. Politikk påvirker på denne måten forskning, men vi har begrenset kunnskap om hvordan forskning påvirker politiske beslutninger i Norge. Idee...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and the potential for the future

Den kommunale helse og omsorgssektoren er i økende grad en arena hvor innvandrere og arbeidsmigranter finner seg jobb, særlig kvinner. Vi har funnet at innvandrere ofte arbeider i det laveste sjiktet i denne sektoren, som assistenter og helsefagarbeidere, og at det tar lang tid for dem å formelt ...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

Mange arbeidstakere som får traumatisk hodeskade (Traumatic Brain Injury, TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som gjør det vanskelig å komme tilbake i arbeid eller opprettholde stabile arbeidsforhold. Selv om flere studier har undersøkt medisinske, psykologiske ...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Prediabetes and type 2 DIAbetes in South Asian immigrants. Disease Perception, Pathophysiology, Prevention and Treatment - The DIASA program

The DIASA Study design: A 6-step combination of single and multi-center cross-sectional and longitudinal observational studies and prospective treatment intervention trials, using quantitative and qualitative research methods. Step 1: Multi-centre, cross-sectional investigation of glucose metabo...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo