0 projects

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Tipping Point Norway/The Art of Adaptation 23.- 24. juni 2008

Hovedmotivasjonen for "Tipping Point Norway" er delvis et ønske om å skape et sterkere engasjement fra kunstverdenen i klimadebatten, samt å imøtekomme behovet fra klimaekspertene om nødvendigheten av å finne et nytt pubikum som er mer effektiv i sin resp ons og uttrykk enn samfunnskritikere, akt...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Challenges of the Nordic Welfare States: Social Class Background, Ethnicity and marginalisation

The stay in US will be a part of my four year PhD run. I started in january 2006, and will finish in 2010. I will write four publishable papers that will be integrated into my PhD dissertation. Two of these are already in the last stages of completion. T he main purpose of my research project is...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Framtid og fortid for kritisk samfunnsforskning i Norden.

...

Awarded: NOK 94,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Musto, Marcello Italia stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Work sharing couples. A longitudinal study of men in change and intergenerational transmission

The project on work sharing couples addresses the issues of work-family reconciliation and gender equality. It is a follow-up-study as well as an extension of the work-sharing couples- study DAT (abbreviation for ?Delt arbeidstid? /shared work time), an action research project led by the late pr...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

PLAN - Responding to Climate Change: The Potentials of and Limits to Adaptation in Norway

PLAN is a coordinated, social science-based research project that analyzes the potentials of and limits to adaptation as a response to climate change in Norway. This four-year project will provide an empirical and theoretical understanding of adaptation a s a social process, with an emphasis on i...

Awarded: NOK 26.8 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Norsk Eurobarometer

...

Awarded: NOK 98,499

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Den sosiologiske diskursen om det moderne

I min avhandling tar jeg sikte på å beskrive, forklare og vurdere posisjoner og endringer i den sosiologiske diskursen om det moderne, for slik å bidra til faglig integrasjon gjennom å argumentere for et tverrdisiplinært kommunikasjonsteoretisk forsknings program. Metoden er teorihistorisk rekons...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Humiliation experienced by Somali refugees in Norway

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Nriame, Hungkeukam indisk statstip 2005/06

...

Awarded: NOK 80,560

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barn, forbrukskultur og sosial endring. Identitet, praksis og konsekvenser for hverdagsliv. En internasjonal komparativ studie

Empirisk fokus er rettet mot barn og unge og rommet for sosial og kulturell læring i hverdagslivet, først og fremst de utfordringer som barn og unge står overfor i forbrukersamfunnets hverdag. Interessen for barn, unge og forbruk internasjonalt er økende og et internasjonalt samarbeid muliggjør o...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Etablering og drift av International Project Office (IPO) for IHDP core project "The Global Environmental Change and Human Security" (GECHS)

...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Welfare States and Social Inequality

As a member of the board of RC28, and together with Department of Sociology and Human Geography, UiO, Birkelund is responsible for organising the Spring Meeting of the RC28 next May. RC28 comprises some of the world's most distinguised sociologists, such as professor John H. Goldthorpe, Nuffield ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisetilskudd og workshop - Nettverkskapende arbeid innenfor prosjektet Research Integration

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

New Social Movements and Substantial Democratiation in South Africa. (Utenlandsstipend)

Prosjektets formål er å analysere framveksten av nye sosiale bevegelser i Sør-Afrika. Det legges spesielt vekt på utvalgte bevegelsers kapasitet til å mobilisere sivilsamfunnet og å fremme sine interesser overfor staten og dermed bidra til en prosess med reell deltagelse for marginaliserte gruppe...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Social movements and urban governance in South Africa. The struggle for adequate housing in Cape Town and Durban

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre i arbeidslivet: Ansettelser, stillinger, lønn og karriereforløp

Prosjektet skal belyse graden av inkludering versus eksludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre arbeidstakere i arbeidslivet. Det skal belyses hvordan dette utspiller seg på virksomhetsnivå gjennom en bred kartlegging av ansettelser, stillingstil deling, segregering på stillinger, lønnsp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Politics of poverty alleviation and democratisation in northeast Sri Lanka

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Climate adaptation as a livelihood struggle: Conflict and vulnerability among dryland populations in Kenya

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

UTDANN-Utdanning og læring

Educational Careers: Attainment, Qualification and Transition to Work

...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Alminnelighetens potensiale. Hverdagslig men virksom kommunikasjon mellom ansatte og klienter

Prosjektet tar sikte på å belyse en side ved kommunikasjonen i behandlingsrelasjoner (i vid forstand) som hittil ikke har vært gjenstand for grundig vitenskapelig forskning. Det dreier seg i særlig grad om kommunikasjon i alminnelig samvær ansikt til ansi kt mellom klient og ansatt. En har grunn ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Siktemålet med prosjektet er å utforske hvordan kroppsvaner, helse og sykdom forstås og håndteres av menn i ulike klasser, generasjoner og familier. Kunnskap om hvordan menn mestrer og forstår kropp, helse og sykdom burde ha avgjørende konsekvenser for de n framtidige familie- og helsepolitikkens...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Gentrifisering på norsk? Planlegging og utvikling i et byområde i Oslo indre øst

I første rekke vil en fordype seg i ulike politiske programmer, målformuleringer og strategier i byutviklingen de siste fem-seks årene, og analysere både verdigrunnlag, målformuleringer og iverksetting knyttet til den aktuelle bydelen. For å se på mulige gentrifiserende effekter av politikken vi...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Ulikhet, sosial differensiering og mobilitet i Osloregionen

Prosjektet er en videreføring av pågående forskning om fordelingsmønstre i Oslo. Prosjektet tar sikte på å utvide denne forskningen til å gjelde hele regionen, og å vise hvordan endringene relaterer seg til veksten i henholdsvis produsentervice og konsume ntservice. Videre vil prosjektet analyser...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR - Medlemskap (Videreført i prosjekt 247198)

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Oslo