0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

Omtrent 2/3 av klimagassutslippene i norsk jordbruk kommer fra drøvtyggere, og hovedandelen av utslippet er metan fra fordøyelsen til drøvtyggerne. Grovfôr utgjør en stor andel av dyrenes fôrrasjon. Det er også et nasjonalt mål å øke grovfôrandelen og andel norskprodusert fôr i rasjonen til drøvt...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt konkurransekraft, bedret grisevelferd og styrket verdiskapning - utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegris

Griseløftet skal skaffe kunnskap og utvikle verktøy som fremmer velferden til slaktegrisen. Prosjektet skal jobbe med utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegrisen for å svare på forventninger og krav fra forbrukerne. Viktige forskningsspørsmål som er: - Hvilke ind...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reinere kyllingslakt

«Reinere kyllingslakt» skal finne effektive hygienetiltak langs verdikjeden for å øke biosikkerheten og redusere bakterienivået hos fjørfeslakt. Det vil gi mindre svinn og reduserte kostnader hos slakteri grunnet færre kassasjoner av slakt og bidra til lengre holdbarhetstider på fjørfeproduktene ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Å ta i bruk embryoteknologi som avlstiltak på gris er av interesse, men det er en utfordring å samle eggceller eller embryoer fra levende purker uten kirurgiske inngrep. Dette prosjektet har sett på utvikling av utstyr og metoder for å gjøre dette mulig. Nye og forbedrede versjoner av katetrene ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid.

Dette prosjektet har fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager. Innhold av akrylamid er en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid dannes ved sterk oppvarmi...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Utnyttelse av lokale marine råvarer i fôr til kylling

Prosjektets hovedmål er å utvikle et bærekraftig, klimavennlig og kortreist fôrkonsept til kylling som gir positive effekter på dyrehelse, lønnsomhet i produksjonen og produktkvalitet. Unikt for prosjektet er at alle sentrale aktører i hele verdikjeden deltar fra utvikling av fôrråvarer, fôrprod...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten på norsk mathvete og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) l...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

Bruk av beite er viktig for utnyttelse av norske fôrressurser og for dyras velferd. Parasitter dyra får i seg på beite, kan imidlertid påvirke tilvekst og produksjon negativt og føre til en mindre effektiv produksjon. Beiteparasitter kan også medføre sykdom, i verste fall dødelighet, og dermed ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Norwegian Sheep Production

Norge har store uutnyttede utmarksressurser. Den politiske målsetningen om økt matproduksjon på nasjonale ressurser i takt med befolkningsveksten avhenger av at disse ressursene utnyttes, som innebærer bruk av drøvtyggere. På samme tid har jordbruket forpliktet seg til å redusere sine klimagassut...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved monitoring and control of wireworms (Coleoptera: Elateridae) in Norwegian potato production

Kjølmark er larver av flere billearter (smellere) som lever i jorda og eter røtter, stengler og knoller av ulike vekster. Ved dyrking av potet kan de gnage hull og ganger i potetknollene, som da blir usalgbare. I Canada og Tyskland er det store økonomiske tap på grunn av kjølmarkangrep i poteter....

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Manure, fish slurry and digestate; from problem to farmers’ gold.

Prosjektets hovedmål er å utvikle effektive og bærekraftige løsninger for å resirkulere næringsstoffer og minke geografiske næringsubalanser innen jordbruk og akvakultur. På den måten kan en redusere negative miljøeffekter fra disse sektorene. Delmåla er; 1) Utvikle og karakterisere gjødseltyper ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Friske varroaresistente honningbier

Honningbier utfører en viktig tjeneste gjennom å pollinere en rekke landbruksvekster i tillegg til ville planter. Sammen med ville pollinerende insekter utsettes honningbier for en rekke stressfaktorer. For honningbiene er en parasittisk midd Varroa destructor (varroamidd) og de virus den sprer e...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 461 mill NOK per år. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere et lagersvinn på 40% før omsetning. De siste 10 årene har tuppråte på gulrot forårsaket en stor andel vraket vare. Symptomene ses som en mørkfa...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler prosesslinjer for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Decarbonize prosjektet skal utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på gjødselimpregnert biokarbon. Det jobbes ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

DNA analyser for bedre styring av osteproduksjonen.

Mikroorganismer er essensielle under produksjon og modning av all ost. De metabolske reaksjoner som skjer under ostemodning, er i hovedsak enzymatisk nedbrytning av sukker, fett og proteiner og syrekulturens sammensetning avgjør graden av ostemodningen. Det er derfor ønskelig å studere syrekultur...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress

Genomisk seleksjon (GS) er et nytt avlstiltak som forventes å gi økt sikkerhet ved seleksjon av unge dyr og økt avlsframgang per år for hele populasjonen. GS har med suksess blitt tatt i bruk på mange melkekupopulasjoner rundt om i verden, men er tatt i bruk i langt mindre grad på melkegeit. ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Innovative og bærekraftige metoder for tørking av mat

Prosjektet hadde oppstartmøte 9 mai 2019 ved Orkla Food Norge (OFN) sitt produksjonsanlegg i Arna utenfor Bergen. Høsten 2019 og fram til mars 2020 ble det planlagt og gjennomført tørking av erter med industriell varmluftstørking hos Orkla og prosessen ble sammenliknet med kaldluftstørkning hos A...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development.

I dette prosjektet skal vi utvikle verktøy for presist å kvantifisere potetknollenes egenskaper som form, farge og sykdomsangrep. Ved å sammenholde slike data med genetiske data, skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i den norske potetforedlingen. Potetenes ekst...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Teaching the computer to recognise suboptimal skeletal growth/osteochondrosis, to use this in selection for sustainable legs

Prosjektets hovedmål er å bruke kunstig intelligens og maskinlæring for å gjenkjenne dårlig skjelettvekst og sykdommen osteochondrose i datatomografiske bilder (CT) av gris. Fra å ha beveget seg nedover veier som var lærerike, men som må sies å være blindveier ift hovedmålet har prosjektet det si...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbest...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adapting Norwegian grass and clover seed production to a changing climate with more rainfall during seed maturation and harvest (FRØTAP)

Sikker frøforsyning av klimatilpassa norske gras- og kløversorter er en forutsetning for konvensjonell og økologisk grovfôrdyrking over hele landet. En stor utfordring i frøavlen er å sikre at mest mulig av avlingspotensialet realiseres ved frøhøsting. Forsking i utlandet har vist at 30-40% av po...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Norwegian pork production free of tail biting

Halebiting er et alvorlig velferdsproblem i svineproduksjon og en økonomisk utfordring for bonden. Hensikten med prosjektet var derfor å redusere frekvensen av halebiting i Norge og i andre land hvor Norsvin har genetikk. Prosjektet har vær delt inni to ulike deler, en del som omhandler miljøfakt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Saken er Biff

Siden forrige framdriftsrapportering i desember 2019, har det vært aktivitet som planlagt i de fleste arbeidspakker i prosjektet «Saken er biff». Noe aktivitet er forsinket pga korona-situasjonen, og bl.a. strengere smittevernstiltak på anlegg og ingen tilgang for eksterne. I arbeidet med etabler...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effects of lipids composition and structure in meat and dairy foods on digestibility and low-grade inflammation in cell, animals and humans

Prosjektet har arbeidet fram en GC-MS metode for å bestemme posisjonen til ulike fettsyrer i diacylglycerol og monoacylglycerol forbindelser som genereres under in vitro fordøyelse. Direkte bestemmelse av de ulike fettsyrene sine posisjoner i triglyserider kan ikke utføres ved bruk av lipaser for...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart sensor and optimisation systems for future food biorefineries

Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) er en prosessteknologi som brukes for å oppgradere restråstoffer fra animalsk og marin matproduksjon. Tilsetning av enzymer sørger for nedbrytning av råstoffet til løselige proteiner og peptider, en fettfraksjon, samt mineralrike sedimenter. Disse fraksjonene har...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Safe Packaging, Food and Migration

Mat og mattrygghet er viktige temaer i dagens samfunn. Maten skal være trygg, sunn og bærekraftig pakket i trygg og bærekraftig emballasje. Dette er viktig både for matkvalitet, holdbarhet, redusert matavfall og mattrygghet. Når det gjelder mattrygghet kreves det at alle emballasjematerialer i ko...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SmaT - Smart technology for sustainable agriculture

Smart teknologi må ta hensyn til omgivelsene. Å ta teknologi i bruk i bred skala er en prosess hvor marked, kultur og sosial aksept spiller inn på hvordan produkter utvikles, formes og om den i det hele tatt blir tatt i bruk i stor skala. Kunnskap fra prosjektet Smart teknologi for et bærekrafti...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Farm-based adapted education for pupils in the secondary school

Det er lite forskning både nasjonalt og internasjonalt om bruk av gården som pedagogisk ressurs for elever på ungdomstrinnet. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan kvalitetssikrede gårdsbruk (IPT-tilbud) kan benyttes for tilpasset opplæring for elever på ungdomstrinnet. Vi vil undersøke hvo...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler Production - characterisation, identification of risk factors and prevention

Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen. Norsk fjørfeindustri har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 %. På tross av dette har man i løpet av de siste årene opplevd perioder med økning i dødelighet forårsaket av E. c...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptation strategies for increased cereal production under a wetter future climate

Mer nedbør og en stadig tyngre maskinpark, kombinert med utilfredsstillende drenering, vil kunne føre til alvorlige avlingsbegrensninger i kornproduksjonen. OPTIKORN prosjektet har bidratt med kunnskap for å utvikle strategier som reduserer risikoen for jordpakking og vannmetning, og som minimere...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken