0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Next generation hydrogel for bone tissue engineering

Behandling av skjelettdefekter er en stor samfunnskostnad, og med en økt andel eldre i befolkningen øker behovet for behandling betraktelig. Det gir en stor etterspørsel for nye og bedre medisinske produkter, helst gjennom minimalt invasive metoder for kortere sykehusopphold. Samtidig begrenser d...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 18 SINTEF (2021-2023)

I dette prosjektet har vi som mål å bruke kunstig intelligens til å forbedre prognostiseringen for hjernesvulstpasienter basert på digital patologi, radiologi og kliniske data. Mer spesifikt planlegger vi å bruke kunstig intelligens til å predikere reseksjonsgrad, radiologisk tumorvekst og overl...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 115062 - Hypnos: game-changing EEG device for sleep improvement

Det er fire om morgenen. Du ligger våken og sjekker klokken. Dette kan være noe du selv har opplevd, da det rammer rundt 1 av 4 voksne i Europa. Når denne type søvnforstyrrelse oppstår gjentatte ganger - minst 3 ganger i uken og i over 3 måneder defineres det som kronisk insomni. Over tid påvirke...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software Application for Navigation in Endovascular Repair

Endovaskulær behandling er et alternativ til åpen kirurgi for mange pasienter med ulike sykdommer i hjertet eller blodåresystemet. Behandlingen er effektiv og skånsom, med raskere bedring og kortere sykehusinnleggelser. I dette prosjektet har vi fokusert hovedsakelig på abdominale aortaaneurismer...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRITical - preclinical testing of novel antibiotic resistance breaker

Antimikrobiell resistens er et voksende globalt helseproblem som i stor grad skyldes overforbruk av antibiotika. Antibiotika brukes til å forhindre infeksjoner feks under operasjoner og kreftbehandling. I tillegg er antibiotika helt nødvendig for å bekjempe alvorlige bakterieinfeksjoner. CRITical...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Rapid-Diag: Decision-making tool for rapid diagnostics of infection and antibiotic resistance

Høgskolen i Innlandet og Klosser Innovasjon AS, vil med Rapid-Diag prosjektet introdusere en ny og rask metode for detektering av antimikrobiell resistens (AMR) i pasientprøver. Metoden baserer seg på bioinformatisk analyse av DNA sekvensdata. I kombinasjon med nye og raskere DNA sekvensmetoder, ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NewbornTime – Improved newborn care based on video and artificial intelligence

NewbornTime prosjektet handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fra tiden under og etter fødselen. Mangel på oksygen for et barn under og etter fødsel kan føre til fødselasfyksi, en ledende årsak til dødsfall for nyfødte, cerebr...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI-Dentify - Assessment of oral diseases using dental X-ray images and deep learning techniques

Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. Det anslås at halvparten av verdens befolkning lider so...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115054 Hematocrit determination for high accuracy

I dette prosjektet vil partnerne utvikle ny type patentert metode for å bestemme hematokritnivået til små fullblodsprøver (f.eks. en fingerstikk) innen få sekunder etter påføring av prøven. Hematokritnivået er sentralt, ettersom det er direkte relatert til plasmavolumet i prøven, som må være kjen...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Østfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

MoleculAr harvesTing with electroporation, microfluidics and nanoparticles for dIagnoSticS and thErapy of heterogeneous solid tumours

En stor utfordring innen kreftbehandling er at kreftsvulster ofte består av områder med svært ulike egenskaper. De ulike områdene reagerer ulikt på samme behandling. Diagnose og valg av behandlingsregime er ofte basert på resultater fra biopsiprøver - små vevsprøver som tas fra kreftsvulsten. Hvi...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

SENSE-GARDEN Home - development and testing of a portable SENSE-GARDEN

Mens det tradisjonelle SENSE-GARDEN-romoppsettet er ment å være for omsorgsorganisasjoner, er SENSE-GARDEN Home et kompakt system som kan passe i en koffert og enkelt kan bæres rundt og installeres i en dagsenter for personer med demeneller til og med hjemme hos folk. Det kan bringe den SENSE-GAR...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Eurostars: Development of a Digital Migraine Treatment

Nordic Brain Tech AS (NBT) is a spin-off company (SME) from The Norwegian University of Science and Technology and St.Olavs Hospital. The company was founded in 2019 to commercialize a research-based intervention for treating migraines using remote biofeedback. Our goal is to improve brain health...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes

Formålet med dette prosjektet er å spare menneskeliv ved å forbedre bildekvaliteten på ultralyd i bruk for hjertediagnostikk og assistanse under operasjoner. CFRON prosjektet vil, hvis det utføres som planlagt, øke bildekvaliteten i pasienter med hjertelidelser. Videre vil det gi teknologi i ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestfold

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

From evading to embracing immune cells – Development of neutrophil-targeted anti-cancer nanomedicine

Nanomedisiner er nanopartikler som inneholder medisiner og har blitt grundig undersøkt for behandling mot kreft i løpet av de siste tiårene. Et av de viktigste grunner for å bruke nanomedisiner til å behandle kreft er at nanopartiklene kan levere høyere konsentrasjoner av legemidlet til svulster ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PaCRTool: Verification- proof of concept

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniserings-behandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av led...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A Novel Liquid Biopsy System

GreinDX utvikler et nytt "liquid biopsy" system som samtidig analyserer flere typer kreftbiomarkører. Systemet tar sikte på å fange opp, identifisere, kvantifisere og analysere viktige tumorrelaterte biomarkører som sirkulerende tumorceller (CTC), ekstracellulære vesikler (exosomer), sirkulerende...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Immunotherapy targeting genetic frameshift mutation in cancer cells

Det er fortsatt et stort medisinsk behov for nye behandlingsformer for kreft. Hubro Therapeutics utvikler nye vaksiner rettet mot mutasjoner i gener som er tilstede i kreftformer assosiert med såkalt genetisk mikro-satellitt ustabilitet (MSI). MSI er kjent i mange forskjellige kreftformer og spes...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimizing weaning from mechanical ventilation with RESPINOR DXT

RESPINOR utvikler en banebrytende utralydbasert teknologi, DXT (Diaphragm Excursion Technology), for å bedre klinisk beslutningstaking for kritisk syke pasienter på intensivavdelingen. DXT har de første ultralydsensorene som kan festes på huden for kontinuerlig monitorering av vår viktigste pust...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A life-changing PREssure Sensor System for UROdynamics to solve global voiding problems

Invivo Bionics is a Norwegian start-up that has developed nanotechnology-based in vivo pressure sensor systems for continuous monitoring of human organ function. In the human body, having the right pressure is vital to life. Elevated or low pressure can result in organ failure and in worst-case s...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN webinar-trio - desember 2020 og januar 2021

Siden august 2020 har EHiN hatt en webinarserie gående, om viktige og relevante teamer innen e-ehelse. Grunnen til at dette foregår i webinar-form, og ikke som vanlig seminarer er Covid-19 pandemien. Dermed foregår produksjonen på Kreftforeningens Vitensenter uten publikum, og strømmes ut gratis ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CEREBRI: Intelligent Migraine Treatment for an Improved Brain Health

Nordic Brain Tech AS (NBT) is a spin-off company (SME) from The Norwegian University of Science and Technology and St.Olavs Hospital. The company was founded in 2019 to commercialize a research-based intervention for treating migraines using remote biofeedback. Our goal is to improve brain health...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Real-world evidence and future of clinical trials

The BigMed project has as part of the project goals, addressed the challenges and barriers related to implementation of precision medicine, including real-world evidence (RWE), in clinical practice. This includes sharing of genomic data to be used for development of automatized decision support t...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EICA_SmartNH

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Mobilising Norwegian participation in H2020 IMI activities

Hovedmålet til MobilNOR er å øke norsk forståelse og deltakelse i Horizon Europe, EU4Health, og Innovative Health Initiative, med et spesielt fokus på Mobilise-D konsortiumet. Mobilise-D konsortiumet er et offentlig-privat partnerskap finansiert av European Innovative Medicines Initiative (IMI). ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fluid monitoring for Heart Failure Patients

I Europa rammer hjertesvikt minst 15 millioner mennesker og forårsaker mer enn 1,8 millioner sykehusinnleggelser. Den estimerte årlige kostnaden for hjertesvikt er omtrent 2% av europeiske helseutgifter, noe som tilsvarer ca. 283 milliarder kroner. I Norge anslås sykehusets årlige behandlingskost...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MyWorkout GO 2.0: an app that can calculate and improve biological age with scientific precision to tackle physical inactivity of population

The aim of the GO 2.0 project is to continue the development of My Workout´s unique app GO –an advanced research-based training app technology that has been designed and developed to promote an active lifestyle in the population and thus prevent early death linked to inactivity - and deliver a se...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EM-DEV H2020 SME Instrument Application

I prosjektet vil CEO og kommersiell ansvarlig (Lene Kristin Wilhelmsen og Per Reidar Ørke) arbeide med delmålene, slik at vi kan sende inn en høykvalitets søknad innen første cut (7. oktober 2020). Søknaden er en forbedring av tidligere søknad. I mai mottok vi Seal of Excellence på forrige søkna...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CardiSense v2.0 – Market maturation of the new generation of cardiac monitoring via accelerometer-assisted pace leads

Myocardial failure and other severe complications can escape detection using current monitoring technologies, given the trade-offs between invasiveness, real time measurements, accessibility and accuracy of data. Due the high-risk profile of open-heart surgeries, failure to timely detect complica...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Ultrasound-mediated transport of nanoparticles in tissue: A predictive model

En forutsetning for en vellykket kreftbehandling er at alle kreftcellene drepes. Kjemoterapi alene eller i kombinasjon med andre behandlingsformer er en vanlig kreftbehandling. Et problem ved kjemoterapi er at mindre enn 1 % av injisert cellegift tas opp i svulsten, og skadene på normalt vev beg...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Echocardiography Automated diagnostic Interpretation system

Echo AI posjektet adresserer behovet for å forbedre effektivitet og konfidens ved bruk av medisinsk ultralydavbildning til diagnose av kardiovaskulær sykdom. Dette vil bli gjort ved å bruke kunstig intelligens (AI) til å hjelpe kardiologer med å analysere ultralydbilder av hjertet. Medisinske ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold