0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individualized Digital DEcision Assist System (IDDEAS) for the diagnosis and management of mental&behavior disorders in children&adolescent

15 years ago Norway was in a leading position with the National Association of Child and Adolescent Mental Health Clinics (NBUP) pioneering design, development and ownership of the original advanced multidisciplinary EHR (electronic health record) BupData. In the recent years the use of computers...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Forum for Global Health Research

Mål for Norsk Forum for Global Helseforskning: Global helse omhandler ofte utfordringer knyttet til plutselig oppståtte sykdommer, naturkatastrofer og krig. Slike problemer blir ofte ytterligere forverret av fattigdom, ulikhet og mangel på ressurser. Fattigdom og ulikhet fører også til mer perma...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Childrens Information-Seeking: Its Development and Impacts on Learning

Barn er avhengige av sosiale og kommunikative ferdigheter og strategier for å lære av andre, både for å kunne forstå informasjonen som mottas og for å innhente informasjonen de trenger til enhver tid. Den tidligste læringen skjer i samspill med nærmeste omsorgspersoner i hjemmet. Vi vet imidlerti...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender Equality, Peace and Security in Nepal and Myanmar (WOMENsPEACE)

Dette prosjektet ser på kjønnsdimensjonen i prosessen for avvæpning, demobilisering og reintegrering av geriljasoldatar i Nepal, og på kjønnsdimensjonen ved fredsprosessen i Myanmar. I tillegg fokuserer prosjektet på konsekvensane av desse prosessesane for likestilling mellom kvinner og menn i et...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

New Afghan Men? Marriage, Masculinities and Sexual Politics in Contemporary Afghanistan (AFMEN)

Siden 2001 har afghanske kvinners rettigheter og likestilling vært et sentralt tema både i Afghanistan og globalt. Mye av fokuset har midlertid vært på kvinners erfaringer, med lite oppmerksomhet rettet mot hvordan idealer om mannlighet påvirker både menn og kvinner. Eldre forsking, produsert før...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Behavioral Genetics Association Anuual Meeting 2017

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) has agreed to host the 2017 annual meeting of the Behavioral Genetics Association (BGA) in Oslo, Norway. The meeting will be arranged in collaboration with The University of Oslo (UiO), Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology (IP). Twi...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Competing discourses impacting girls and womens rights: Fertility control and safe abortion in Ethiopia, Tanzania and Zambia

Prosjektet har undersøkt retningslinjer, diskurser og praksis knyttet til fertilitetskontroll og abort blant ungdom i Etiopia, Tanzania og Zambia. Som dypt forankret i religiøse og sosiokulturelle normer om seksualitet, reproduksjon og kjønnsrelasjoner, er fertilitetskontroll og abort kontrover...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dynamics of family conflicts: Macro and micro perspectives on parental conflicts across family settings

Foreldrekonflikt er forbundet med betydelige vansker hos barn. Like fullt har foreldres samliv og foreldrekonflikter i liten grad blitt undersøkt i Norge og Norden. Hovedformålet med dette prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om hva som henger sammen med særlig skadelige konflikter mellom forel...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia

When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia Etter at Romania ble EU-medlem i 2007, har en jevn strøm fattige rumenere kommet til Skandinavia for å livnære seg av tigging, bladsalg, løsarbeid, gatemusikk, flaskepanting og kriminalitet. De fleste tiggere identifiserer se...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Conditions and impacts of welfare mix. Comparative analysis of policy making, public discourse and service quality

Velferdssystemenes grunnplanke er å sikre tilgang til vesentlige tjenester innen helse, omsorg og utdanning for hele befolkningen. Veiene til dette målet er imidlertid mange, og et sentralt spørsmål er om tjenestene utføres av det offentlige, ideelle eller kommersielle. De tre typene aktører har ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Education to work transitions: the role of work capacity, skills and health.

I alle OECD-land, gjør de som ikke har fullført videregående innen 21 år (dropouts) det dårligere på arbeidsmarkedet, med høyere NEET (Not in Education or Training) rater, flere periode med arbeidsledighet og lavere inntekt. Lønner det seg for ungdom som ikke har fullføre videregående innen 21 år...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Location-aware indoor workout gamification for increased physical activity among young adults.

Smarte mobile enheter som nettbrett og mobiltelefoner har tatt en stor og viktig rolle i våre daglige liv, og det utvikles en enorm mengde av tilfeldige mobile spill som fortsetter å øke i mengde. Den store tilgjengeligheten av spill har desverre noen negative bivirkninger. Folk generelt lever e...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnationalism from above and below: Migration management and how migrants manage (MIGMA)

Det overordnede målet til Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine (MIGMA) er å skape ny kunnskap om migrasjonskontrollens effekter og effektivitet, samt å utforske utfordringene som hefter ved det å skulle styre adferden til migranter ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

An effectiveness trial to evaluate protection of pregnant women by a HEV vaccine in Bangladesh and risk factors for severe HEV infection.

Hepatitt E virus (HEV) infeksjon er endemisk i Bangladesh og forårsaker alvorlige eller dødelige komplikasjoner hos gravide kvinner. Dette GLOVBAC-finansierte prosjektet har som mål å vurdere sikkerheten, gjennomførbarheten, immunogeniteten, effektiviteten og kostnadseffektiviteten til HEV-vaksin...

Awarded: NOK 41.0 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The use of manual-vacuum aspiration in the treatment of incomplete abortions and post-abortion care in Malawi

Abort kan være selvbestemt eller skje spontant. Uansett så kan komplikasjoner oppstå. Selvbestemt abort er en selvfølge i mange deler av verden, men i mange land er det kun lov om det står om kvinnens liv. Ironisk nok er det i slike land det oppstår mest komplikasjoner. Når selvbestemt abort er u...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Human papillomavirus Vaccination as Platform for Adolescent Sexual and Reproductive Healthcare Delivery in Zambia

We aim to develop a research protocol to test and evaluate different interventions, which should improve sexual and reproductive health among adolescents in Zambia. In order to implement a sustainable and scalable public health policy, with highest possible impact on adolescent health provided at...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Family language policy in multilingual transcultural families

Familiespråkpolitikk omfatter bevisst og ubevisst planlegging, samt praksis, knyttet til språkbruk og leseferdighet innenfor hjemmet og blant familiemedlemmer. Moderne sosiopolitiske og kulturelle forhold har ført til økt mobilitet og flere flerspråklige familier der familiemedlemmer ofte har uli...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Responses to sexual violence against minors: A qualitative study of Homa Bay County, Western Kenya.

Seksuelt misbruk av barn er en kriminell handling i enhver kultur og ethvert samfunn verden over. Forskning på seksuell vold mot mindreårige i deler av Afrika indikerer et foruroligende høyt nivå av påtvunget seksuelle debuter hos barn og unge. Selv om man stadig får mer kunnskap om seksuell vold...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Law and Society in the 21st Century: The functions of law in a global society

The Department of Criminology and Sociology of Law will in 2015 be the host of a Nordic/international conference in sociology of law.Law increasingly transcends national boundaries, with closer interactions between national, inter- and transnational legal regimes, actors and practices. This appl...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mobilassistert navigasjonsassistent for blinde og svaksynte.

NaviGuide - en smarttelefon-basert assistent-prototyp for blinde og svaksynte er realisert med en Apple iPhone, en iOS applikasjon ("app") og 'Made for iPhone' trådløst tilbehør bestående av satelittnavigasjonsenhet med bevegelses-sensorer og et spesielt hodesett for tale og 3D lyd. Satelittn...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Validation of a Continuity of Midwifery Care Model in Palestine

Verdens Helseorganisasjon anbefaler å forbedre mødrehelsetjenesten ved å implementere modeller for jordmor-ledet kontinuitet i omsorgen, og å tilpasse slike modeller til lavinntektsland med adekvat jordmorutdanning. Forskning har vist omfattende fordeler med slike modeller og mer forskning på det...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

CircumPolar Gender

Because of rapid changes in the circumpolar high Arctic and their dramatic ecological consequences, the polar region is moving from the margin to the centre of global consciousness. From a natural-science perspective the area is viewed as a laboratory for research on climate change, sustainabilit...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improve Maternal and Perinatal Health Outcomes in Sub-Sahara Africa by focus on Quality of Care

Kvalitet på helsetjenester mottatt under graviditet og fødsel i lave ressursområder, for eksempel Tanzania, er ofte av dårlig kvalitet. Selv om begrenset, er det også rapporter om at helsetjenester er substandard eller at omsorgen fra helsepersonell er uvennlige. Dette prosjektet er et personlig...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Familiestøttende tiltak for barn og familier som lever i en vedvarende familiekonflikt

Altfor mange barn opplever en konfliktfylt familiesituasjon, noe som kan gjøre dem ekstra utsatte på flere måter. Forskning har blant annet vist at konfliktfylte oppvekstforhold kan påvirke barns kognitive utvikling og mentale helse. Både i Norge og internasjonalt er det utformet en god del tilt...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Innvandrerkvinners tilknytning til arbeidsmarkedet

Det er et politisk mål å øke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Det er dermed viktig å samle kunnskap om hvilke faktorer som hemmer eller fremmer arbeidsdeltagelse. Kunnskapen fra dette prosjektet kan bidra til å styrke arbeidet med å øke sysselsettingsgraden blant innvandrerk...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling og gjennomføring av program for helsestasjonstjenesten- fokus på mor og barn helse, tidlig intervensjon og innovasjon.

Målsetningen med denne PhD er å utvikle en helsefremmende og forebyggende modell i samsvar med politiske signaler og behov for at helsestasjonstjenesten videreutvikles i henhold til sine brukeres behov. Gjennom PhD-en ønsker vi å bygge et tidlig intervensjonsprogram som utnytter og videreutvikler...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The role of cognitive and social stimulation in the family and in ECEC for school achievement in 1st grade

I prosjektet "Betydningen av kognitiv og sosial stimulering i familien og i barnehagen for skoleprestasjoner i første klasse" har vi undersøkt betydningen av familiefaktorer, og faktorer i barnehagen, for språkutvikling, sosioemosjonell utvikling, og for skoleprestasjoner. Prosjektet baserer ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration to Norway - Flows and Regulations

Jessica Schultz jobber med en avhandling med tittelen The Internal Protection Alternativ (IPA) i International Law. Denne avhandlingen søker å besvare følgende spørsmål: Under hvilke omstendigheter kan en statspart til Flyktningkonvensjonen av 1951 nekte beskyttelse til noen på grunnlag av at han...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Understanding the causes and consequences of dropping out of school: The need for a life-course approach

Vi har studert risikofaktorer og beskyttende faktorer for frafall fra videregående skole (vgs), samt konsekvenser av frafall for arbeidsdeltakelse og helse, basert på registerdata for alle personer født i Norge 1967-1976 (N=626 928). Bare 2,1% av disse var ikke i arbeid i perioden 1993-2011 (alde...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digital Inclusion Network

Internett gir tilgang til et bredt spekter av informasjon, det legger til rette for samtaler, nettverksmuligheter med likesinnede brukere og koordinering av interessegrupper. Internett gir forventninger om en mer levende, mangfoldig og konkurransedyktig offentlighet, flatere hierarkiske beslutnin...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo