0 projects

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk: Utvidet verdikjede og integrasjon mot prosessutstyr - TELOP delprosjekt

Dette prosjektet er en tilleggsaktivitet til TELOP Trace (prosjektnummer I58636/220), som er en del av det overordnede prosjektet TELOP – Teknologiutvikling for lønnsom foredling av oppdrettsfisk. FoU-resultatene som er oppnådd i TELOP Trace er en viktig forutsetning for at Tracetracker er valg...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer for å løse utfordringer i maritim industri

Ideen til dette prosjektet var å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid hadde man som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et l iv i havet og se nye muligheter for å ove...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a feeding system for gelled feed

Prosjektetableringsstøtte for utvikling av CRAFT-søknad.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yuan, Chunhui kinesisk statsstip 2004/05

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Alumarin - Utvikling av kostnadseffektive bruksbåter i aluminium

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MODNET Forretningsutvikling av modulbaserte skipsløsninger i globalt samvirkende industrielle nettverk

MODNET er et prosjektforslag som fokuserer på nye metoder for forretningsutvikling, prosjektering, produksjon, drift og salg av modulbaserte skipsløsninger fra globalt samvirkende industrielle nettverksressurser. MODNET-prosjektet skal utvikle a) en ny ku nnskapsplattform og b) en lovende forretn...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research: Development of a new oxygen generator and water stream generator integrated in a aquaculture tank system

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research - Development of an Innovative Submersible Vertical Axis Turbine with Flexible Foils for ....

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Safeship

Fase 2 videreutvikler en risikoledelsesmetode som er et beslutningsstøtteverktøy og en ledelsestilnærming for utvikling og implementering av sikre, pålitelige og miljøvennlige (bærekraftige) transportverdikjeder hvor shipping inngår som en vesentlig del a v transportsystemet. Et utkast til modell...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Produksjons optimaliserte design for indre vannveier

...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sjøtransportens informasjonsmodul for dynamisk beredskap

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Integrated Supply Chain and Maritime Transportation Planning - INSUMAR

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Computational Methods for Viscous Flow around Moving Bodies close to Boundaries (MARINE-CFD)

By Marine-CFD we mean modeling of viscous flow problems around marine structures by the incompressible Navier-Stokes equations, and the numerical solutions of these equations. The project involves two faculties at NTNU. No single CFD-software is available in the marine community in Norway today t...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

En "symbiose" mellom maritim industri og marin bioteknologi. Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer

Ideen til dette prosjektet er å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid vil en ha som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et li v i havet og se nye muligheter for å over...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Møre og Romsdal

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Verifisering av Air Supported Vessel (ASV) hurtigbåtteknologi med vannjet-propulsion. . Benevnelse: ASV-Prototyp

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nettverkssamarbeid om leverandørutvikling og tjenestekvalitet innen den maritime klynge på Haugalandet og i Sunnhordland

Initiativtakere til prosjektet er fire rederier i regionen, sammen Haugaland Industri- og næringsforening (HIN) og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS) Utgangspunktet er den raske og betydelige forverringen av konkurranseforholdene for norsk konkurranseutsatt næringsliv, kombin...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Propulsjon og styring. (Utvikling av design- og analyseverktøy for fremdrifts- og manøvreringspropeller.)

Bransjen møter stadig strengere krav fra markedet mht dokumentasjon av systemenes egenskaper, effektivitet og pålitelighet. Samtidig etterspørres nye typer propulsjons- og styre-systemer fra azimuth-thrustere med og uten dyse, kontraroterende propeller o g integretrte propell/ror-systemer. Det...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fuel Cell Low Emission Ship

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Oppgjør for klagesak SES Europe A/S

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt (CA) EU Pilot project for FP6 proposal Alternative Zero Emission Propulsion (ALPROZE)

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU-forprosjekt STREP: MOSESS Mobile Services for Safety and Security on Ships

Prioritering av sikringsdelen innen sikkerhetsbegrepet (security) har økt etter 11 september 2001. Nye IMO regler som tillegget om sikring til SOLAS 74 – kapittel XI - samt i ”International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS), krever at rederien e må ha ”Company Security Officer”, mens ...

Awarded: NOK 47,547

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Multi-usage system for towed vehicles, 2 dr.gr.stip.

I prosjektet utvikler vi et integrert system der undervannsenhetene er to tauete farkoster som begge har som hovedinstrumentering flerfrekvente akustiske måleenheter og optiske måleenheter med signalgrensesnitt for dataoverføring der vi anvender nyeste te knologi for hybride fiberoptisk-elektrisk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Wu Yingszi, kinesisk statsstip 2003/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konkurransedyktig maritim småskala distribusjon av naturgass - INNOGAS

Det er et politisk mål om økt anvendelse av naturgass i Norge. Sitater fra Stortingets Innstilling nr 59 angående naturgass: - ”satsing på naturgass hører med som en del av omleggingen i likhet med nye fornybare energikilder i flere tilfeller kan erstatte andre og mer forurensende energikilder” -...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Control of vessel and suspended load subject to extreme conditions

Prosjektet tar for seg modellering og regulering av fartøy og neddykket i last i forbindelse med marine operasjoner under ekstreme værsituasjoner. I forbindelse med olje- og gassutbygging på store vanndyp vil behovet helårs vedlikeholds- og intervensjonso perasjoner på undervannsinstallasjoner øk...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Dynamics of heavy lift operations MoU Singapore

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Virvelinduserte vibrasjoner til sirkulære sylingere ved høye Reynoldstall

Bakgrunn Et viktig begrep innen virvelinduserte vibrasjoner VIV er strømningens Reynoldstall, Re=UD/v. På oljefelt til havs opplever stigerør strømning med vesentlig høyere Reynoldstall enn hva man til nå har klart å reprodusere eksperimentelt i hydrodyna miske laboratorier. Dette er viktig, side...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Improving retention of simulator based training MoU Singapore

...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Beinplukking prerigor - Prosjekt 1.2 i TELOP

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk - Prosjekt 2.1 i TELOP

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo