0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved...

Awarded: NOK 32.3 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced solutions for sustainable assessment of existing gravity dams (Stable Dams)

Ifølge NVEs offisielle database er over 4002 dammer registrert i Norge i dag. Det antas at om lag 2000 små og gamle dammer ikke er registrert. Betong er det mest vanlige byggematerialet og mer enn halvparten av dammene er bygget av dette materialet. Nesten 90% av betongdammene i Norge er Små damm...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable governance of river basins with Hydropower production

SusWater-prosjektet har fokusert på vannforvaltning i regulerte elver påvirket av vannkraftproduksjon. Prosjektet er svært tverrfaglig og har med ulike faglige vinkler og metodiske tilnærminger studert og analysert hvordan vi kan etablere en mer omforent vannforvaltning som ivaretar økonomiske, s...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable design and operation of hydro power plants exposed to high sediment yield

Den globale utviklingen av vannkraft er et viktig skritt mot et lavkarbonsamfunn. Til tross for sin globale potensialet, er det utfordret av både sosiale og økologiske hensyn. Derfor er utviklere og investorer tvunget til å fremme bærekraftige tilnærminger for fremtidig kraftutbygging. Det foresl...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Day-Ahead Bidding with Multiple Short-Term Markets

Framtidens europeiske kraftsystem forventes å omfatte en økende andel uregulerbar fornybar kraft, slik som vind- og solkraft. Dette vil gi økt variabilitet i daglig produksjon. Samtidig forventes sterkere integrasjon, både fysisk ved utbygging av overføringskapasitet og markedsmessig ved harmonis...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Micro-encapsulated phase change materials in concrete

Energieffektive hus er avhengig av at man reduserer behovet for kjøling og oppvarming. På enkelte årstider blir dagtemperaturen mye høyere enn hva som er komfortabelt mens natt-temptemperaturen er for kald. Dette fører til et behov for kjøling på dagtid og oppvarming på natten, og derved bruker m...

Awarded: NOK 17.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Low Cost, Ultra-High Efficiency Graphene Nanowire Solar Cells

Målet for GRANASOL prosjektet var å bringe forskningen på lavkost, høyeffektive III-V halvleder nanotråd-baserte solceller videre. Fokus for prosjektet har vært på fundamentale studier av GaAs(Sb)-nanotråd/grafén hybrid komponenter og solceller. Dette inkluderer framstilling og overføring av gra...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Enabling technology for high-quality piezoMEMS

Med konseptet Tingenes Internett (TI) har etterspørselen etter ulike sensorer, sensor nettverk og trådløse løsninger økt raskt. Ofte er liten størrelse (Mål i millimeter) etterspurt. Dette gjør det krevende for sensor- og elektronikk-leverandører samt pakkebedriftene som skal få alt til å passe i...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The EnSol semitransparent PV Epi cell

Ekstra lag til solceller fanger mer lys fra solen. Vanlige solcellepanel er laget av silisium. EnSol AS har utviklet en nesten gjennomsiktig solcellefilm, en såkalt tynnfilm, med nanoteknologi. Denne tynnfilmen kan legges oppå en helt vanlig silisiumsolcelle uten at man trenger å gjøre noen andr...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Opto-electronic properties of 3D nanostructures for use in high efficient solar cell applications

SINTEF har utviklet en metode for å gro 3-dimensjonale nanostrukturer av silisium og aluminium i form av nanotråder og nanotuneller ved rom temperatur, ved hjelp av en selvorganiserende egenskap til disse to materialene. De optiske egenskapene til aluminium-nanotrådene gjør at de kan være av inte...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Økning av belastningsevnen til jordkabler

Dette prosjektet skal stimulere til bruk av nye, avanserte beregningsmetoder for overføringskapasitet, samt gjennomføre eksperimentelt arbeid for å gi et nytt og viktig beslutningsgrunnlag og verktøy for norske nettselskap. Målsettingen er å bidra til økt utnyttelse av det norske kabelnettet, sam...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional oxides for clean energy technologies: fuel cells, gas separation membranes and electrolysers

Det nasjonalt koordinerte Nano2021-prosjektet Functional Oxides for Clean Energy Technologies (FOXCET) koordineres av SINTEF med UiO og NTNU som øvrige partnere. Prosjektet startet i 2014 og løper til utgangen av 2019. Prosjektet fokuserer på å øke den fundamentale forståelsen omkring transport a...

Awarded: NOK 31.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental study of hydrodynamics and mass transfer in annular-mist flow

Den hidtil usete etterspørselen etter klimaanlegg og kjøling utløses av ekstraordinære teknologiske utfordringer, der vår begrensede kunnskap om hvordan varmen overføres spiller en viktig rolle. Design og optimalisering av varmeoverføringsutstyr er avhengig av slik kunnskap og nøyaktige modeller....

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable and Energy Efficient Electrochemical Production and Refining of Metals

Prosjektarbeidet skal bidra til å gjøre norsk elektrolyseindustri som produserer metallene aluminium, sink, nikkel og kobber, mer energieffektiv, mer miljøvennlig og dermed mer lønnsom. Gjennom kontrollerte eksperimentelle studier i labskala er det oppnådd resultater som vil øke kunnskapsnivået s...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Daylighting solutions and systems for retrofitting buildings in the Nordic climate to low-energy, 0-energy or ZEB-standard

Prosjektet DayLighting started 1. november 2013. En vitenskapelig assistent er blitt ansatt på en delstilling ved Fakultet for arkitektur og billedkunst for å jobbe på prosjektet sammen med prosjektlederen ved NTNU og partnere: Link arkitektur og Glass og fasadeforeningen. Aktivitetene i prosje...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Performance of dielectric liquids for land based and subsea environmental friendly transformers.

I store krafttransformatorer er det hovedsakelig dielektriske væsker som brukes for å isolere mot de høye spenningene. Ved feil brer det seg "lyn"-overslag fra spenning til jord, som ødelegger apparatet. "Lynene" kalles for streamere. Tradisjonelt har en i transformatorer brukt mineraloljer, men ...

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engelsk:The NORwegian nanoCELlulose Technology Platform Norsk: NORsk teknologiplattform for nanoCELlulose

Svært lovende resultater for utnyttelse av nanocellulose i helt nye anvendelser har kommet fram i NORCEL-prosjektet; økt oljeutvinning og regenerering av ødelagt vev i kroppen. Det er gjort framskritt når det gjelder bruk av nanocellulose i papir og emballasje. Nanocellulose er cellulosefibe...

Awarded: NOK 25.8 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Offshore Wind Energy Research Infrastructure - Offshore Boundary Layer Observatory (OBLO)

no changes from last year

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)

NTNU AMOS fokuserer på grunnleggende forskning innen marin teknologi, teknisk kybernetikk og marin biologi som bidrar til banebrytende resultater for autonome marine operasjoner og systemer. Forskningen er organisert i tre prosjekter: " Prosjekt 1: Teknologi for kartlegging og overvåking av have...

Awarded: NOK 175.0 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Enzyme development for Norwegian biomass - mining Norwegian biodiversity for seizing Norwegian opportunities in the bio-based economy

I dette prosjektet jobber seks forskningsinstitusjoner og to bedrifter sammen for å utvikle konkurransedyktig enzymteknologi for å utnytte norsk biomasse. Målet er å øke verdiskapingen i norsk biobasert industri. Med naturens egne verktøy (her: enzymer) skal vi skape en god bioøkonomi, basert på ...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

New Technologies within the Future Smart Energy Systems - the Technology and its Social Impact.

Prosjektet startet med et fokus på energibransjen i Norge og hvordan organisasjonen ser på nye former for teknologi. Underveis i prosjektet endret fokuset seg, basert på både tilgang på datamateriale og interesse. Spørsmålet ble heller, hvordan kan en organisasjon, uavhengig av bransje, bli bedre...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2012-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utnyttelse av forbrukerfleksibilitet og småskala produksjon til primærregulering av kraftsystemet

Tidligere forskning har vist at det er teknisk mulig å levere ulike systemtjenester til kraftsystemet basert på fleksibelt kraftforbruk. Både transmisjonssystem og distribusjonssystem kan utnytte forbrukerfleksibilitet til sine behov. Blant potensielle systemtjenester er frekvensregulering, håndt...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Rogaland

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CICEP-Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

Hovedmålene med CICEP har vært å identifisere internasjonale avtaler og strategier som kan bidra til omstillingen til lavkarbon-energisystemer, samt å utforske konsekvenser av sannsynlig internasjonal klimapolitkk. CICEP bidratt til å identifisere politiske tiltak som kan vedtas og implementeres ...

Awarded: NOK 64.0 mill.

Project Period: 2011-2020

Location: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

CREEs prosjekter er inndelt i fire flaggskip. Hvert flaggskip dekker et sentralt tema innen miljøvennlig energi. I Omfattende utslippsreduksjoner i ETS-sektoren Vi har studert hvordan energimarkeder bør reguleres og virkemidler utformes for å fremme grønn energi. Vi har bl.a. sett på om Norg...

Awarded: NOK 64.0 mill.

Project Period: 2011-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support models for increased harvest and climate-motivated forest policies

Skogarealet i Norge representerer et stort biomasselager som utgjør ressursgrunnlaget for skogsektoren og det er samtidig livsmiljø for en viktig del av Norges biodiversitet. I klimasammenheng har norske skoger et netto opptak av klimagasser på 25-30 Mt CO2-ekvivalenter/år, som tilsvarer i overka...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Viken

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies-

FME CenSES utfører forskning som bidrar til et bedre faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. Senteret sin forskning er organisert i fem forskningsområder: 1. Politikk og overgangsstrategier 2. Energisystem og marked...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The future Norwegian energy system in a European context

Produksjon og bruk av energi i Norge vil i stor grad avhenge av utviklingen i våre naboland, i Europa og i resten av verden. Selv om fremtiden er usikker er det nyttig at vi kan forstå mer av sammenhengen mellom energisystemet i Norge og energisystemet i resten av Europa. Dette gjør oss i stand t...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Viken

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning IFE

...

Awarded: NOK 829.8 mill.

Project Period: 2009-2025

Location: Viken

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE AVD TEKNOLOGISK FORSKNING TROMSØ (Tidligere Norut AS)

...

Awarded: NOK 72.4 mill.

Project Period: 2009-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku