0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Learning Description Logic Ontologies

Samfunnet blir mer og mer digitalisert. Digitale plattformer er ikke bare lenger et nyttig alternativ, men en nødvendighet som påvirker alle organisasjoner over hele verden og genererer store mengder data. Jo større datasett vokser, desto vanskeligere er det å forstå og trekke relevant informasjo...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cryptographic Boolean Functions for Threshold Implementations

Kryptografiske chiffer beskytter kommunikasjonen vår mot uautorisert tilgang. Slike chiffer er i bruk overalt: nettlesere, mobiltelefoner, betalingskort, tv-dekodere, smartkort osv. Det faktum at stadig flere innvevde systemer anvender disse algoritmene, gjør de relativt nylige sidekanalsangrepen...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Cybersecurity Barrier Management

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap, metoder og veiledning for å sikre industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer mot cyberangrep. Antall trusselsaktører og cyberangrep rettet mot petroleumssektoren øker og fører til nye fare- og ulykkessituasjoner som må tas hensyn til under design og drift av ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

DAT - Precision Agriculture Sensor for Weed Species Recognition and Targeted Weed Control

Unødvendig bruk av plantevernmidler i jordbruket har klare negative effekter på natur og nærmiljø. FN, Environmental Protection Agency(USA), og EUs Farm to Fork-initiativ har alle spesifisert plantevernmiddel-reduksjon som et primærmål. Sammen med NIBIO vil Dimensions Agri Technologies gjennomfør...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

NORA.EU

NORA.EU bygger på NORA som allerede har vært operativt i over to år og som har bygd opp et unikt og tett samarbeid mellom 12 av Norges tyngste FoU-institusjoner innenfor KI, maskinlæring og robotikk, deriblant åtte av Norges ti universiteter. Samarbeidet har også en sterk innovasjonsdel hvor NORA...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Diri - Digitized Intelligent Risk Identification: Commercialization

Cybersikkerhet er en av de mest alvorlige risikoene som moderne virksomheter står overfor. I januar 2021 mistet Østre-Toten kommune alle produksjonsdataene og sikkerhetskopiene til et løsepengevirus. Ifølge rådmann Stensrud var innbyggernes helse og sikkerhet i fare på grunn av utilgjengelig medi...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Towards Cognitive and Autonomous Smart City Services: The Case of Low-Latency Air Quality Management

Luftforurensning er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for helse og velvære. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er luftforurensning skyld i syv millioner dødsfall per år på verdensbasis. Med tanke på dette er det et klart behov for et luftkvalitetsstyringssystem (Air Quality Manage...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AIforScreening: Robust and trustworthy AI for breast cancer screening with mammography

AIforScreening: Robust og pålitelig AI for brystkreftscreening Dette forskningsprosjektet ser på metoder og tilnærminger for å oppnå robust og pålitelig kunstig intelligens (AI) til bruk for analyse av mammogrammer i brystkreftscreening. Prosjektet ledes av Norsk Regnesentral, med eksperter inne...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Midnattssolkonferansen for pasientnær kunstig intelligens 2021

Midnattssolkonferansen er den 4. konferansen i en nasjonal stafett med mål om å øke kompetansen innenfor kunstig intelligens i helsesektoren. Konferansene som har blitt arrangert tidligere er “Kunstig intelligens i helsesektoren” (Bodø, 2019), “BigMed 2020” (Oslo, 2020), og “MMIV - Enabling imagi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFORSK-Skole og samfunn

Digital kompetanse i et koderom - Nordnorsk vitensenter

Kodeklubber for barn og unge i Koderommet er startet opp.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Deep machine learning for Ocular Surface Disorder (OSD) – A structured search for new and objective diagnostic criteria

iFocus har igangsatt tre separate PhD prosjekt som alle fokuserer på avvikende tårefilm (Ocular Surface Disorder-OSD) hos pasienter som skal opereres for grå stær (katarakt). Prosjekt I: 306649 - Avvikende tårefilmkvalitets betydning for refraktiv presisjon ved operativ behandling av grå stær -...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

AI4citizens: Responsible AI for Citizen Safety in Future Smart Cities

Utviklingen innen kunstig intelligens (AI) har gjort det mulig å integrere smarte løsninger i teknologi som kan benyttes innen kriminalitetsforebygging og økt effektivitet. Men de nåværende teknologiske løsningene har fremdeles to viktige utfordringer: personvern og innbyggernes bekymring for pot...

Awarded: NOK 25.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SCRIBE: Machine transcription of Norwegian conversational speech

De siste årene har vi sett en økning i smarte enheter, som telefoner, klokker og høyttalere, som vi bruker regelmessig. Den mest naturlige måten å samhandle med disse enhetene er med naturlig tale. Det innebærer at taleteknologi, som muliggjør en slik interaksjon, har en stadig økende innvirkning...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helhetlig tjenestemodell for det utadvendte sykehuset

Helseministeren omtalte i sin sykehustale for 2020, «Det utadvendte sykehus». Helseministeren beskriver her en mer desentralisert helsetjenesteutvikling der pasientene ikke trenger å komme på sykehuset for behandling. Sykehuset kan gjennom bruk av teknologi yte mer pasientbehandling i hjemmet ell...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus

Formålet med prosjektinitiativet er å utvikle digitale løsninger for brukermedvirkning og samhandling innen psykisk helse og rus. Det skal gi brukersentrerte og helhetlige tjenester på tvers av kommune- og spesialisthelse i tråd med nasjonale føringer om 1) pasientens helsetjeneste, 2) helhetlig...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv

Nevrologiske sykdommer er en av de fremste årsakene til funksjonsnedsettelse, hvorav hjerneslag gir flest dødsfall og uførhet. Av rundt 12.000 hjerneslag årlig, blir i overkant av 9000 pasienter behandlet på sykehus. 45% av pasientene som var yrkesaktiv før hjerneslaget, går ut av arbeidsmarkedet...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Målrettet hjernetrening – et trygt system for trening av deler av hjernen hemmet i psykiske lidelser; revolusjonerende ny pasientbehandling

Hovedmål til forprosjektet: å legge grunnlaget for et hovedprosjekt kalt «Målrettet hjernetrening». Regjeringens Nasjonal helse- og sykehusplan har som et viktig mål å bedre kvalitet og pasientsikkerheten med nye tekniske løsninger. Dette prosjektet svarer også til viktige behov i Regjeringens Na...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

A framework for assistive robotics technology in personalised healthcare (ASSISTANT)

The socioeconomic effects of morbidity and disability are relevant for the Norwegian society. In this light, there is a need for technologies that support the provision of healthcare services, the execution of activities of daily living (ADL) for elderly and disabled persons, rehabilitation, and ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Presisjonsbehandling av postoperativ smerte gjennom digitalisert pasientmedvirkning og kartlegging

Over 240 millioner kirurgiske inngrep foregår verden over hvert år. Det er et vedvarende problem at ca. 30% av pasientene opplever alvorlig eller ekstrem smerte i forbindelse med inngrep. Dårlig behandlede akutte smerter gir økt risiko for komplikasjoner som infeksjoner og hjerteinfarkt, sein reh...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Smart, scalable and agnostic IoT device management platform to bridge the competence gap in the industry 4.0 revolution

Our company has developed the qbee.io platform, a unique platform that is vendor agnostic and does not require software development or containers, thus saving time and costs to IoT companies and ensuring IoT devices are secured, updated, connected and remotely accessible. The solution provides cl...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Nursing Home 2030 - Pre-project for Health Pilot

Nursing home 2030 is a pre-project to establish the basis for an application to the programme Health Pilot. The aim is to develop a service robot that can contribute to new, sustainable working methods in nursing homes. This is thus an effort to respond to the increase in staffing needs in the he...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Presisjonsproduksjon av helsetjenester i Helsevakta 2.0

Prosjektet vil samle spisskompetanse fra kommune og spesialisthelsesektoren kombinert med ledende IKT tjenesteleverandører i helsesektoren, innovative bedrifter for datainnsamling og analyse og ledende FOU miljøer på organisasjonsutvikling, informasjonssikkerhet og beslutningsstøtte? for å kartle...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Preventiv helse - bedre bruk av helsedata

Bakgrunnen for prosjektet er at Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Novartis Norge har et felles ønske om å anvende pasientdata og kunstig intelligens (KI) for å utvikle og tilgjengeliggjøre ny forebyggende helsetjeneste for prediksjon av risiko for hjerte- og karsykdom, samt gi pasient og hel...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automation of clinical genetic variant interpretation

Genetisk varianttolkning er den viktigste flaskehalsen for skalerbarhet og innføring av reanalysering av genomer. I dette prosjektet er målsettingen å gradvis øke graden av automatisering av varianttolkningsprosessen for å møte denne utfordringen. Vi vil ha hovedfokus på tre områder: 1. Ved å an...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenAR – Framework for augmented reality in advanced maritime operations

OpenAR har etablert infrastruktur for å skisse utvidet virkelighet brukergrensesnitt på en distribuert plattform for VR samarbeide. Plattformen er bygget på resultater fra OpenVR forskningsprosjektet. Plattformen er utvidet til a gjøre det mulig å kople 2D design verktøy direkte til visningsflate...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Clinical Trial Site Accelerator Software - streamlining trial initiation making new treatment options available for patients – faster.

Referring to "Nasjonal handlingsplan for kliniske studier", TrialAcc aims to reduce the time associated with initiating a clinical trial,– a procedure that may take up to 9 months. Once implemented, TrialAcc will benefit patients who will get access to experimental treatments quicker and reduce ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

ReScreen: Digital og evidensbasert beslutningsstøtte for henvisning til og gjennomføring av kreftrehabilitering

I løpet av det neste tiåret forventes det en rask økning i antall nye kreftdiagnoser i befolkningen og et økende antall kreftoverlevere over hele verden. Mange kreftoverlevere opplever betydelige fysiske og psykiske helseutfordringer som kan forbedres med rehabilitering. Dessverre er henvisning ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Dronar for effektivisering av helsenorge

Dagens logistikkløysingar for frakt av biologisk materiale til sjukehusa er ikkje tilfredsstillande, då dei manglar standardisering. Prøvar blir frakta i dels ukontrollerte former, og leveringstida vert påverka av trafikk, vêrforhold og geografiske avstandar. Dronar har i mindre grad blitt bruk...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital samhandling i akuttkjeden

Bakgrunnen for prosjektet er samhandlingsprosjekt “Akuttkjeden i Telemark” 2016-2020. Målet var å styrke den akutte helsetjenesten, og ambisjonen var å skape Norges beste akuttkjede. Prosjektet har styrket kvaliteten og pasientsikkerheten i den akutte helsetjenesten. Samhandlingen og tilliten mel...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder