0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redus...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

12th Annual Meeting of the European Delirium Association, Oslo, Norway

Akutt sykdom eller skade kan medføre akutte mentale endringer, og dette betegnes et delirium. Delirium er en tilstand karakterisert av akutt oppstått kognitiv endring, oppmerksomhetssvikt og endret bevissthetsnivå. Symptomene har en tendens til å svinge gjennom døgnet. Selv om alle mennesker kan ...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Økt kunnskap og bedre samarbeid for å forebygge vold mot gravide

Vold i nære relasjoner er av WHO erklært som et folkehelseproblem med flere negative effekter for helse på kort og lang sikt. I en omfangsundersøkelsen fra Norge har ca 9 % av kvinnene opplevd alvorlig vold fra partner. Vold i nære relasjoner rammer både kvinner og menn, men det kvinner som i stø...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From biomarkers to molecular epidemiology - skin cancer prevention by means of behaviour, supportive environments and early detection

Skin cancer incidence continues to increase in most European countries and this increase is predicted to continue for many years. UV radiation is the main cause for skin cancers, and both total dose, intermittent and intense exposure contributes to the cancer risk. It is important for EUROSKIN th...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the genetic risk factors for psychiatric disorders - Norwegian part of the Psychiatric Genomics Consortium

Psykiske lidelser er vanlige. Så mange som én av fire rammes i løpet av livet. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at rundt 450 millioner mennesker i dag er rammet av psykiske lidelser. Dette gjør mentale lidelser til en av de største globale sykdomsbyrdene, med stor lidelse for dem som rammes...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improved diagnosis of cryptosporidiosis: Evaluation of a low-cost point-of-care cryptosporidiosis test in children in Ethiopia

CRYPTO-POC er et PhD-prosjekt utgående fra Universitet i Bergen med partnere ved Sykehuset i Vestfold, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Jimma University i Etiopia, og Københavns universitet. Parasitten Cryptosporidium er en viktig årsak til diaré og død hos småbarn. Ingen vaksin...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Biomarkers of Cancer: Biocomputional analysis of data from population-based biobanks and health registries

Hvert år får omlag 35 000 personer i Norge diagnosen kreft og det er den hyppigste dødsårsaken. Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner og prostata hos menn, etterfulgt av tykk- og endetarmskreft og lungekreft hos begge kjønn. Verktøy for å oppdage kreft på et tidlig stadium, og derme...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ITEM: Dissecting phenotypic heterogeneity of human melanoma: building a rationale for active immunotherapies

Kreftsvulster er ofte sammensatt av ulike celletyper. Denne tumorheterogeniteten ses ofte i malingt melanom. Det viser seg at slik heterogenitet er en viktig årsak til at hudkreft-svulster utvikler resistens mot immunterapi. Mange pasienter får en "blandet respons" mot immunterapi. Dagens immunte...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Intratumour heterogeneity, clonal selection and metastatic propensity in breast cancer

Prosjektets hovedmålsetning er å studere sammenheng mellom intratumor klonal heterogenitet og grad av lymfeknutespredning til axillen, som er den viktigste prognostiske faktor med tanke på tilbakefall og spredning ved brystkreft. Vi har tatt ut DNA fra et utvalg av primære brystkreftsvulster med ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Forum for Global Health Research

Mål for Norsk Forum for Global Helseforskning: Global helse omhandler ofte utfordringer knyttet til plutselig oppståtte sykdommer, naturkatastrofer og krig. Slike problemer blir ofte ytterligere forverret av fattigdom, ulikhet og mangel på ressurser. Fattigdom og ulikhet fører også til mer perma...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Political determinants of sexual and reproductive health: Criminalisation, health impacts and game changers

Dette CMI/LawTransform-prosjektet undersøker (av)kriminalisering og politisering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Tunisia, Senegal, Sudan, Etiopia, Malawi, Kenya, Uganda, Zambia, Mosambik og Sør-Afrika. Det tar sikte på å forstå hvordan abortlover og lover som regulerer se...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den gode kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for enestående forskningsmuligheter. I dette prosjektet ønsker vi å kombinere helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger om helse og sykdom fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutv...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Behavioral Genetics Association Anuual Meeting 2017

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) has agreed to host the 2017 annual meeting of the Behavioral Genetics Association (BGA) in Oslo, Norway. The meeting will be arranged in collaboration with The University of Oslo (UiO), Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology (IP). Twi...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Strengthening the extension of RMNCH services in Bangladesh with an electronic health registry: A cluster randomized controlled trial

Bangladesh har gjort store fremskritt i å redusere mødre- og barnedødelighet det siste tiåret. Men fortsatt er det store utfordringer i kvaliteten av helsetjenestene for kvinner og barn. Elektroniske helseregistre, «eRegistries», for mor og barn samler informasjon om deres helse og helsetjenesten...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the missing heritability of complex diseases leveraging biobanks, registries and novel analytical tools in psychiatric disorders

Gjennom internasjonalt samarbeid har ledende forskere på psykiatrifeltet studert tusenvis av DNA-sekvenser. I en studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Genetics, avdekket forskerne dobbelt så mange risikovarianter for bipolar lidelse enn det som så langt er rapportert...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den høye kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for svært gode forskningsmuligheter. I dette prosjektet kombinerer vi helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutvikling og risiko for sykdom. ...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er sammenliknet med fortsatt illegal opioidbruk vist å ha positive effekter både for den gravide og hennes barn, men LAR behandling av mor er ikke uten risiko for fosteret. Tidligere studier har stort sett vært utført på små, selekterte grupper av kvinner ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Møte for nasjonalt forskningsnettverk søvn og smerte i Norge

Det er i Norge flere forskningsgrupper som jobber med søvn og smerte fra ulike innfallsporter. Enkelte av gruppene samarbeider, men det er et stort potensiale for bedre og mer tverrfaglig samarbeid. Gruppene driver dels med epidemiologisk forskning, og dels med eksperimentell forskning på mennesk...

Awarded: NOK 57,857

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The effectiveness of a girl empowerment programme on early childbearing, marriage and school dropout in rural Zambia: A cluster trial

Tenåringsgraviditeter gir betydelig risiko for komplikasjoner for unge mødre og deres barn. Komplikasjoner av svangerskap og abort er blant de vanligste dødsårsakene hos jenter i 15-19 årsalderen i fattige land, og risikoen for at nyfødte babyer dør er mer enn 50% større dersom mor er yngre enn 2...

Awarded: NOK 24.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Dialogkonferanse om bruk av tilbakemeldingssystemer i psykoterapi i Norge

Psykoterapiforskning viser at ca. 40% ikke oppnår ønsket endring, og 10% blir forverret. Disse klientene sier sjelden fra om dette, og terapeuter oppdager heller ikke slike forløp. Vi trenger derfor mer pålitelige måter å evaluere utvikling/framgang (progresjon) i terapi, samt kvaliteten av samar...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Stearoyl-CoA desaturase and energy metabolism in humans

I følge estimater fra verdens helseorganisasjon var det i 2016 1,9 milliarder mennesker med overvekt og 650 millioner med fedme. Overvekt og fedme øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, flere kreftformer, type 2-diabetes, og total dødelighet. Kontroll av kroppens energibalanse og fettmasse er...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer (konferanse)

...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

The Bone and Joint Decade World Summit and the Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference 2015, Oslo 8-9 October.

Musculoskeletal disorders are the most common cause for sick leave and disability pension in Norway and the second greatest cause of disability worldwide. It accounts for 21.3 % of all years lived with disability (YLDs), and the single leading cause of disability worldwide is low back pain, follo...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk and protective effects of combined moderate and binge drinking on cardiovascular disease

Alkoholforbruk skiller seg ut blant de ledende risikofaktorer for folkehelsen fordi alkohol ikke er entydig skadelig. I de fleste tilfeller er de helsemessige konsekvensene negative, men for hjerte- og karsykdommer synes dette å være mer blandet. Tungt alkoholbruk og episoder med høyt inntak har ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The 3rd SCENE (Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment) Symposium in Drammen 28-29.1.2016

The SCENE group is a multi-disciplinary group of international professionals involves researchers and clinical staff (doctors, nurses , psychologists; nutritionists) in Europe (Sweden, Norway, Finland, England, Spain, Italy, Netherland, Croatia, Hungary, and Estonia), North-America (USA and Cana...

Awarded: NOK 25,999

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

KLINISK-Klinisk forskning

The 7th Nordic Meeting in Epidemiology and Registry-based Health Research

Norsk forening for epidemiologi (NOFE) skal i år være vertskap for Den 7. nordiske konferansen i epidemiologi (NordicEpi) som vil bli holdt 21.-23. september 2015 i Oslo. Konferansen arrangeres på Hotel Bristol i Oslo sentrum. Målgrupper for konferansen er forskere innen epidemiologi og folkehels...

Awarded: NOK 48,032

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Konferanse for klinisk IKT med hovedfokus på teknologi og brukermedvirkning

KlinIKT er en nasjonal konferanse med hovedfokus på teknologi og brukermedvirkning. Konferansen blir arrangert av Helse Bergen i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Lillehammer 9.-10. september 2015 i Bergen. Et av hovedmålene i helsepolitikken er å tydelig involvere pasienten i all...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte: SINs stroke study

Symposium at the 10th International CRRC rehabilitation Conference, Beijing China. The theme is the SINs stroke study and presentations will focus on describing rehabilitation therapies, outcome measures used in this international study and the implications this has had on daily clinical work in ...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

REISESTØTTE: Sunnaas International network stroke study. A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

We have collected data on our previous visits to Beijing where we also have reported our results at the yearly International Conference And at the Norwegian embassy. Data collection, workshops and presentations have been the aims of these travels. This year we will have a symposium with severa...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Childhood Influenza in Norway: Burden of Disease and Vaccine Effectiveness

Influensa er en svært smittsom infeksjon som forårsakes av influensavirus og kan gi feber, luftvei- og andre symptomer. Influensa rammer alle aldersgrupper, men barn får det oftere enn voksne. Noen barn kan utvikle alvorlig influensa som krever sykehusbehandling. Det finnes effektive vaksiner som...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo