0 projects

FOLKEHELSE-Folkehelse

Health Inequalities: Psychosocial Mechanisms in Childhood and Adolescence

Ingrid Leversen disputerte 10.desember 2012 for ph.d-graden med avhandlingen ?Adolescents? leisure activity participation and their life satisfaction: The role of demographic characteristics and psychological processes?. I sin avhandling tar Leversen for seg norske 15- og 16-åringers deltakel...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2006-2015

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Christianity, Gender and the dynamics of Community beyond the State. A study of urban Christian movements in Vanuatu

This project compares the dynamics between church and kastom on the island of Ambrym (on which my doctoral work is based) to new developments in the urban centres where Pentecostal churches are experiencing great success in gaining new members. In my Ambr ym study I analysed church and 'kastom' a...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

GLOBAL CARE WORKERS IN THE NORWEGIAN WELFARE STATE: CARE CHAINS, INTERSECTIONALITY AND SOCIAL CAPITAL

Over the last decade there has been an increase in the number of nurses and au pairs recruited to Norway, though the recruitment of nurses has recently decreased while the recruitment of au pairs has increased. This import of care workers coincides with a n international trend in care work migrat...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom privat og kollektiv verdiskaping i kulturelle landskap og utforme strategier, verktøy og modeller som grunnlag for en innovativ landskapspolitikk i den rurale periferien. I dag mangler en politikk som gjør det...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestfold og Telemark

FOLKEHELSE-Folkehelse

Promoting healthy weight among school children

Increasing rates of overweight and obesity is seen as a major public health problem. In Norway, the prevalence of overweight and obesity among school children has increased during the past decade. While the aetiology of obesity is not fully understood, ch ildren are seen as key target groups for ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Regional vekst, nyskaping og læring

Prosjektet har som sitt primære formål å fremskaffe ny kunnskap om hvordan kunnskapsutvikling foregår i ulike deler av Norge. I utgangspunktet analyserer prosjektet de teoretiske argumenter som ligger bak nærings- og regionalpolitikkens fokus på innovasjo n og regionale/nasjonale innovasjonsystem...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Globalisering og regionale kunnskapsnettverk

Regionale innovasjonssystemteorier vektlegger hvordan bedriftene i slike systemer er forankret i regionale kunnskapsnettverk med stor evne til spredning av formell og taus kunnskap. I Norge har Nord-Vestlandet blitt sett på som et område der slike kopling er kan forklare særtrekk ved regionens ko...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tid for omsorg

Pleie- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer. Kommunene søker å møte disse ved dels å sette inn mer ressurser og dels ved å organisere seg slik at de får mer ut av ressursene. Omstillingstakten er stor, men mange kommuner ser ut til å innfø re nye forvaltningsformer uten forsknings...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Informal practices and corruption in post-conflict areas: the case of the West Balkans

While much is known about corruption in post-communist states, less is known about the impact of conflict on corruption in such states. The proposed project seeks to fill this void. Large-scale qualitative (in-depth interviews) and quantitative (quota-ba sed) surveys in Bosnia & Herzegovina, Mac...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Demokratisk teori og historisk praksis - Om forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750-1850

Prosjektet vil undersøke forestillinger, holdninger og praksiser knyttet til folkestyre i Vesten 1750 - 1850. Norden, og særlig Norge, vil stå i sentrum, men det er langt på vei de idémessige forbindelser til det øvrige Europa og til Amerika som vil bli v ektlagt. Fortolkningen av de republikansk...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital policy and infrastructure policy

Innenfor prosjektet analyseres hvilke effekter styringsreformer (såkalt "New Public Management" (NPM)) innenfor tre politikkområder har for regional utvikling, regional fordeling, ressursutnyttelse ("effektivitet") og demokrati. Det første området er dese ntralisering av ansvaret for den smale re...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Employment Discrimination on Grounds of Ethnicity, Gender and Disability: A Legal Analysis of the Decisions of the New Appeals Board

Antidiscrimination laws are central to processes of inclusion, exclusion and the quality of participation at the workplace. However, experience and reason dictate that one must question what these laws mean in practice for victims of employment discrimina tion. The assessment of the operation, ef...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Modernism on Display Arkitekturutstillinger og utstillingsarkitektur som institusjonell og kunnskapsteoretisk forståelsesform

Modernism on display OAFs jubileumsutstilling i Kunstnernes Hus 1931 er den første utstilling av format over norsk arkitektonisk modernisme. Denne ikke-dokumenterte, nesten glemte utstillingen har en rekke interessante teoretiske implikasjoner og anskue liggjør på en særlig klar måte modernisme...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labour market integration of non-western immigrants - identifying policies that work

This project addresses the weak labour market integration among non-western immigrants in Norway. Labour market integration is generally defined as the process by which immigrants' labour market attachment becomes more alike that of natives. Thus, the mai n outcome variables in our analyses are i...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Når velferdsstaten stilles til ansvar for fortiden: Billighetserstatninger og symbolsk makt

I prosjektet ser jeg på hvilken måte ordningen med billighetserstatning uttrykker velferdssystemet svar på krav som stilles fra grupper som ofte blir betegnet som svake.Dette gjelder grupper som staten de siste ti årene har gitt oppreisning og anerkjennel se. Ved hjelp av maktbegrepet utarbeidet ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?

Dannelse av det nye regionale Norge gjennom fremvekst av by- og landsdelsregioner på Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er tema for prosjektet. Prosjektets teoretiske tilnærming til regionaliseringsprosessene er basert på en integrasjon av s tatsvitenskapelige og geografiske perspek...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Styringsformer i byutvikling: fra deltagelse som aktivum i government til deltagelse som strategi i governance

Deltagelse fra sivilsamfunnet er sett på som en kvalitativ bærebjelke i fysisk planlegging. Tidligere utarbeidet og vedtok planmyndighetene reguleringsplanene, men i dag utarbeider private aktører de fleste av disse planene. Vi ønsker å se i hvilken grad denne nye arbeidsdelingen påvirker sivilsa...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

City-regions, knowledge bases and innovation support systems (By-regioner, kompetanse-baser og støttende innovasjons-systemer)

I prosjektet rettes søkelyset på små og store byregioners ulike fortrinn og roller i utviklingen av en mer kunnskapsbasert økonomi. Studien analyserer på den ene siden egenskaper ved ulike byers nærings-agglomerasjoner, kompetansebaser og kunnskapsnettver k, og hvordan dette påvirker innovasjons...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Learning in a Knowledge Society: Constructing Meaning from Multiple Information Sources

In Norway and many other countries educators and policy-makers are concerned about students' level of comprehension when working with traditional as well as digital texts. Especially, the need to make connections among multiple sources represents a great challenge to many readers, and many studen...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bruker, borger og barrierer - livssituasjon, forståelser og erfaringer forankret i funksjonshemning.

Delprosjekt 1. Veier til yrkeslivet Målet med prosjektet er å få innsikt i faktorer og prosesser som har betydning for unge funksjonshemmedes inntreden på arbeidsmarkedet ("suksesskriterier"). Dette omfatter faktorer som de unge selv mener har vært avgjø rende. Det tenkes i denne sammenhengen bå...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation

Prosjekt: Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation Mellom 1994 og 2003 har andelen uføretrydede nordmenn i arbeidsdyktig alder økt med mer enn 28%. I 2003 mottok mer enn 10 prosent i arbeidsdyktig alder uføretrygd. Den store veksten i antall uføretrygdede gjør ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Den sosiologiske diskursen om det moderne

I min avhandling tar jeg sikte på å beskrive, forklare og vurdere posisjoner og endringer i den sosiologiske diskursen om det moderne, for slik å bidra til faglig integrasjon gjennom å argumentere for et tverrdisiplinært kommunikasjonsteoretisk forsknings program. Metoden er teorihistorisk rekons...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv (ref. 81145)

Prosjektet vil belyse følgende hovedproblemstillinger: 1) Hvilke offentlige virkemidler er utformet for å nyttiggjøre seg IKT-baserte hjelpemidler som kan fremme sysselsetting av funksjonshemmede i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark? 2) H vordan er diffusjonssystemet organisert i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Rettsliggjøringens tvetydighet - om betydningen av økende rettsliggjøring for sårbare grupper.

Nordlandsforskning har i mange år arbeidet med forskning om sårbare grupper i velferdsstaten; personer med utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og sosialhjelpsmottakere. Gjennom en strategisk satsing ønsker vi å styrk e denne forskningsinnsatsen ved å løfte f...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Imagining the West: Perceptions of the Western 'Other' in 19th-20th Century Eastern Europe and Turkey

Ever since the Enlightenment, East and West have been the constituting elements of the most important single bipolarity in terms of which religious, national, and civilizational communities, major political and cultural projects/movements have been defini ng themselves and one another. While ther...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development

The programme Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development seeks to contribute to the understanding of the challenges and opportunities inherent in foresight as a tool for future studies in general, and for sustainable regional dev elopment efforts in particular. Although ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Generasjon, livsløp og kjønn: Et samordnet opplegg for norsk deltakelse i Generations and Gender Programme og videreføring av LAg

Langsiktige demografiske prosesser som økende levealder, lav fruktbarhet og endringer i familiestrukturen byr på utfordringer, både samfunnsøkonomiske og velferdspolitiske, i årene som kommer. Befolkningen aldres - først og fremst på grunn av lav fruktbar het. Det vil få store konsekvensene både ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Chinese Individual: Negotiations of Rights and Responsibilities

The focus of this project is the remarkable change of concepts and practices related to the individual and its position in Chinese society, community and family since the late 19th century, and especially in the past 60 years. We see today a rising focus in China - as in many other parts of the w...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

PRECARE: Conservation of cultural heritage - careful management of changes

PRECARE is focused on achieving knowledge to sustain management and conservation of cultural heritage as buildings and objects of art. The program has a special focus on documentation, preventive conservation and conservation through active use. PRECARE s ees one challenge in documentation of Sta...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo