0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genome dynamics in early eukaryotic evolution: importance of enigmatic lineages

Opprinnelsen til eukaryote celler fra sin bakteriell stamfar er trolig den mest kompleks overgang i evolusjon. Å forstå mekanismene for, og årsakene til denne store evolusjonære overgangen er av fundamental betydning for cellebiologi og evolusjonsbiologi. For å rekonstruere opprinnelsen og utvikl...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Natural and Anthropogenic influence on Precipitation and EXtreme events Naturlige og antropogene påvirkninger på nedbør og ekstremnedbør

Nedbørsendringer og spesielt endringer i ekstremnedbør er noen av de viktigste utfordringene ved fremtidige klimaendringer. Forskjell mellom modeller for fremtidens nedbørsendringer er store. NAPEX forsøker å forstå hvorfor det er så store forskjeller mellom ulike klimamodeller. Til dette er det ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

SIPHINIFES-SIP ved HI

Seafood Risk-benefit Methylmercury and nutrient interactions in the development of life style diseases.

Metylkvikksølv (MeHg) er en kontaminant og miljøgift som blant annet forekommer i maten vi spiser. MeHg er den formen av Hg som ansees som mest giftig for mennesker og deponeres i vann og akkumuleres oppover i næringskjeden. Fisk blir derfor viktigste eksponeringskilde til MeHg hos mennesker. Sel...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental studies of materials behaviour for future cold climate applications

Den norske olje og gassindustrien har basert aktivitetene blant annet på NORSOK standardene som omfatter driftstemperaturer ned til -14 °C. Denne industrien har 40 års erfaring med operasjoner i Nordsjøen og Norskehavet. Fremtidige opeerasjoner i arktiske strøk wil imidlertid kunne gi større mate...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fault tolerant model predictive control

Målet med innovasjonen er å utvikle verdensledende teknologi for modellprediktiv styring og online optimalisering av industrielle prosesser. Dette baseres på bruk av ulineære, fysikalske prosessmodeller, dvs. matematiske modeller som inneholder detaljert kunnskap om de prosessene som styres. Denn...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimization of Ship Operations in Arctic Waters by Application of Sensor Technologies for Ice Detection, De-icing and Weather Data

Flere forskjellige metoder har blitt testet for måling av istykkelse, men det har ikke lyktes å utvikle en sensor som er nøyaktig nok (+/- 2 mm). R. Stahl Tranberg AS (tidl. Tranberg AS) har i prosjekttiden gjennomført flere utviklingsprosjekter, som har resultert i produkter og løsninger som al...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adverse Outcome Pathways for Endocrine Disruption in Daphnia magna, a conceptual approach for mechanistically-based Risk assessment

EDRISK Prosjektet har til hensikt å utvikle Adverse Outcome Pathway (AOP) for hormonforstyrrende effekter i Daphnia magna å forbedre forståelsen av hvordan enkelte miljøgifter påvirker krepsdyr. Arbeidet med å utvikle AOP har medført studier av en rekke relevant virkningsmekanismer og ført til la...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY II

Prosjektet MELODY II, (Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology) studerte bruk av ultra wideband frekvenser (UWB) til å utvikle ny, trådløs helse teknologi, både for å forbedre nettverkskommunikasjon og utvikling av nye og forbedrede helse applikasjoner. T...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sea Trials and Model Tests for Validation of Shiphandling Simulation Models

Hovedmålet for prosjektet har vært å utvikle og anvende en metode for å validere numeriske skipsmodeller. Numeriske skipsmodeller danner grunnlag for ingeniørverktøy som kan anvendes for flere formål, alt fra å studere skips manøveregenskaper i dypt åpent farvann til merking av seilingsleder og u...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cognitive redundant robot control for advanced human-robot collaboration

Små og mell omstore bedrifter (SMB) er I dag I en utfordrende situasjon. På den ene side, er de små, fleksible og har lav overhead kostnad sammenliknet med større bedrifter. På den andre siden, er de ofte avhengig av menneskelig arbeidskraft hvilket gjør konkurransee vnen avhengig av lønnsnivået ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Asian countries's interest in the High North: Security/foreign policy, energy, shipping and research/climate change

Innledende nettverksbygging og forskning identifiserte syv hovedområder for asiatiske lands interesser i Arktis: i) den overordnede politiske og geopolitiske betydningen av å være på høyde med utviklingen i et av verdens for tiden mest dynamiske politikk-områder, ii) behovet for å forstå Arktis r...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of macrophages for cancer eradication by the immune system

Makrofagenes rolle i immunsystem-mediert eliminering av kreft Tumorer/kreftsvulster inneholder både kreftceller og normale celler som immunceller. Makrofager er en type immuncelle som typisk infiltrerer kreftsvulster, og tumor-infiltrerende makrofager kan fremme eller hindre tumorvekst avheng...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ultra-lean consumption fixed abrasive wire sawing

Under den dramatiske veksten i den internasjonale solcelleindustrien har norsk industri, takket være en sterk kompetansebase innen materialteknologi, tatt og opprettholdt en posisjon som en verdensledende leverandør av silisium ingoter og wafere. Norsk industris posisjon er kraftig truet av konku...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Innovative enzyme technology for biomass processing

Prosjektet gikk ut på å studere en hel ny type enzymer som ble oppdaget ved NMBU i 2010 (se http://www.umb.no/forsiden/artikkel/nytt-enzym-gir-berekraftig-biodrivstoff). Disse enzymer kalles i dag "LPMO" for "Lytic Polysaccharide Monoxygenase" og gjør enzymatisk nedbryting av biomasse, slik som c...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Kommersialisering av resultater fra tidligere og pågående nanomatprosjekt. Pilotproduksjon av grafénderivat

Det japanske kjemiselskapet Nano-Chemical Corporation (NNC) ønsker å oppskalere fremstillingen av en av våre grafénbaserte nanopartikler. Basert på gode resultater oppnådd med en prøve NNC mottok fra oss i desember, ønsker de så raskt som mulig å komme i gang med pilotproduksjon, slik at de dels...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Etabl.partn.27 - National Institute of Polar Research

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

IGF-bindende proteiner ved termisk stress

Årene 2004 og 2006 var særdeles varme på Vestlandet, og studier viser at periodene med høye temperaturer vil inntreffe stadig oftere på grunn av klimaendringer. Lenger nord i landet vil man også oppleve perioder tilsvarende varmeperiodene på Vestlandet. U nder slike forhold tar laksen til seg min...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Norwegian-Japanese Al-Mg-Si Alloy Precipitation Project

Prosjektet vil avsluttes i år, og holder nå på å gå mot slutten. Det har vært to stipendiater ansatt på prosjektet. Disse er Sigurd Wenner, som ble ansatt i august 2010, og som avsluttet i januar 2014, og Takeshi Saito, som ble ansatt i april 2011 og vil avslutte i juni 2014. Som planlagt er de...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Toxicity of dietary mercury to cultured fish: implications for fish health, seafood safety and the influence of dietary selenium (200934)

Toxic effects of methylmercury (MeHg) are of major concern for aquatic food chains, aquaculture and for consumers of farmed and wild caught fish. The proposed project is a bilateral cooperation between NIFES, Norway and NRIFS, Japan focussing on seafood s afety and aims to assess the dietary toxi...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Food safety and food chain traceability within the mackerel food chain between Norway and Japan

During the last 5 years SINTEF and Nofima has develloped a research relations with the Japanese institutions Food Market Research Center and National Research Institute of Fisheries Science withing food safety and traceability. In Japan food quality and food safety are of high importance, and ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Computational Molecular Analysis for Thorium Fuels

Thorium oxide has a set of physical and chemical properties which make it an excellent fertile nuclear fuel matrix. For such fuels to receive safety 'qualification', their safe performance needs to be demonstrated using a combination of physical testing and computer modelling. To support this ...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Manufacturing of Light Weight Solutions

Metoder for gjenbruk eller avhending av sammensatte produkter som er framstilt av polymerkompositt er utredet i dette prosjektet. For å kunne gjenbruke materialene, er det behov for å demontere og bryte ned produktene til enkeltmaterialer. Kompositten kan videre deles i en polymer og fiber ved k...

Awarded: NOK 17.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New polymer particles for electronics and micro-systems

Together with its customer, Conpart are actively seeking new applications for ACF, where the polymer, or alternatively "hybrid" particles produced by Conpart can be utilised. The ACF connection primarily relies on a contact created by mechanical contact f orces. The mechanical properties of the p...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Competence project for Reduced Energy use through Advanced Technology InnoVations

-

Awarded: NOK 32.0 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY

The project will develop ultra wideband (UWB) technology for improved wireless health technology, for both improved network communication and improved and possibly novel medical applications. Three major research directions are pursued, namely short range sensing and imaging, improved sensitivit...

Awarded: NOK 28.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

"CRYSTAL-DIRECT" A Norway-Japan Bilateral Research Collaboration Project

CRYSTAL-DIRECT will establish a formal collaboration between SINTEF, NTNU, Hydro Solar and The Institute for Materials Research of Tohoku University in Japan. The goal of the experimental work is to investigate if it is possible to obtain laterally dendri tic growth in an early stage of direction...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Japan - Cooperation in food safety and food chain traceability

During the last 5 years SINTEF and Nofima has develloped a research relations with the Japanese institutions Food Market Research Center and National Research Institute of Fisheries Science withing food safety and traceability. In Japan food quality and food safety are of high importance, and ...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Marine algal toxins in shellfish - a Japanese-Norwegian collaboration

In trade with shellfish, it is of importance that seafood is safe for consumption. Several algal toxins have long been known to accumulate in shellfish and cause poisoning of shellfish consumers. New toxins seem to appear world wide, and rapidly spread to new areas. In Norwegian waters, azaspira...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Optimisation of Aluminium Alloys in a Recycling Context

The primary goal of this pre-project is to prepare and make a proposal for a main BILAT project, probably a KMB, within Optimisation of Aluminium Alloys in a Recycling Context. We have managed to establish a very qualified consortium, including Toyama Uni versity in Japan, with high expertise in ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Bilateral research cooperation between Japan and Norway on Seafood Safety

The proposed project aims to promote and strengthen research cooperation between Japan and Norway in the field Seafood Safety. Part one of the project is a workshop which aims to promote research cooperation between Japanese and Norwegian research insti tutions and universities within the field...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland