0 projects

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Development of an embryo cloning technology for honeybees

Our laboratory has worked with issues related to the embryo cioning of bees for almost 10 years. Today we have all the key ingredients of such a technology in place except for an efficient technique for removing the native haploid matemal pronucleus or ff ie zygote in the young egg (<2 hours). In...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norsk fôrkorn

Hovedmålsettingen med dette 5-årige forsknings- og utviklingsprogrammet er å bedre matvaresikkerheten ved å øke andelen av egenproduserte kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr og redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. Denne målsettingen kan oppnås ved: 1. <.ze...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kompetanseoppbygging på områdene ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Institutt for husdyrfag (IHF) har vedtatt å engasjere seg betydelig sterkere innenfor ernæring av familiedyr, særlig hund og katt, på grunn av økt interesse blant studenter og i samfunnet generelt. IHF har i dag god kompetanse innen for de carnivore husdy rartene, rev og mink. Det finnes liten ko...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Ukjent Fylke

MAT-Næringsmidler

Proteolysis in foods: quality and biological function

A sound basis for fractionation of cheese proteolysis products followed by chemometric analysis of the resulting peptide profiles has been established at the Department of Food Science, Agricultural University of Norway. International appraisal of the wor k has been very positive, and we intend t...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Ukjent Fylke

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Land use changes and forest/soil degradation effects on carbon sequestration in Nepal: an interdisciplinary systems analysis -------

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Ukjent Fylke

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Postdoktorstipend ved CIMMYT

CIMMYT har med sitt foredlingsprogram og utstrakte samarbeid med nasjonale aktører stått for en stor del av avlingsøkningen i hvete de siste 30 åra, og over 70 % av u-landenes hvetearealer er i dag sådd til med sorter spunget ut fra CIMMYT. Innen år 2020 er det forventet at u-landenes etterspørs...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Biophysics of plant root development, function and root-rhizosphere interactions

The plant root is one of the most elusive, yet vital plant organs. Studying the root's development and function in its natural environment is difficult as the root is hidden in siol. Moreover, the interactions between the root and its environment are comp lex. Idealized and quantitative studies o...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Ukjent Fylke

MAT-Næringsmidler

Næringsmiddelbårne virus: Karakterisering, overvåking og utbruddsituasjoner

Sammendrag: Virus utgjør en betydningsfull gruppe med agens i forbindelse med næringsmiddelbåren sykdom. Gastroenterittvirus (spesielt Norwalk liknende virus) forårsaker flest sykdomstilfeller. Menneskets tarm er det eneste sikre reservoare...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Spedgristap - miljø- og stellfaktor.

I norske svinebesetninger dør 15% av alle levende fødte smågris. Dette er en høyere andel enn i nabolandene våre, og variasjonene er store mellom norske besetninger, noe som viser at det er potensiale for å redusere spedgristapet. Dersom vi forutsetter at en reduksjon i tapet på 5%-poeng vil næri...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Produksjonsfysiologi i blomster

Institutt for plantefag vil i samarbeid med Institutt for biologi ved Universitetet i Tromsø, og Michigan State University (MSU), USA, framskaffe kunnskap om hvordan temperatur og lys påvirker strekningsvekst og plantekvaliteten ved produksjon av prydplan ter i veksthus med fokus på miljøvennlige...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Human rights and land tenure reform in South Africa: A case study of policy, discourses and stakeholders

Ved sin Grunnlov fra 1996 har Sør-Afrika formulert sterke rettigheter til rettferdig fordeling av naturressurser, erstatning for urettferdighet og sikring av eiendomsrettigheter og demokratisk forvaltning av land. <.zeta.> gjennomføre jordreformer har imi dlertidvist seg å være blant de vanskelig...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Ukjent Fylke

BYUTV-Byutvikling

Utviklingskontroll og reguleringssystem. Komparativ studie av ulike reguleringssystemers metoder brukt i planlegging og plangjennomføring

Endringer i retning av mer omfattende privat engasjement i norsk byplanlegging legger nye forutsetninger for plansystemets kapasitet til å styre byutviklingen i samsvar med planleggingens intensjoner. De nye og tilsynelatende stadig mer omseggripende tend ensene reiser avgjørende utfordringer for...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

NATURNAER-Natur og næring

Beskyttelse av tre i utvendig kledning og i tømmervegger

Trevirke er organisk og ikke-homogent. Dette gjør det til et spennende, variert og vakkert materiale, men er også opphavet til dets største ulemper. Trevirke er utsatt for sterk konkurranse fra andre uorganiske materialer som fyller de samme funksjonene, spesielt betong-, plast- og stålprodukter...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2010

Location: Ukjent Fylke og 2 andre

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Skogbruk og klimagasstiltak i Norge - potensiale, kostnadseffektivitet, risiko

Skog og skogproduksjon er viktig for konsentrasjonen i atmosfæren av klimagassen CO2 og påvirker den på prinsippielt to måter: Ved å endre karbonlagrene (i jordbunn, humus, røtter, stammer og skogprodukter) og ved å substituere bruk av fossile brensler (d irekte gjennom bruk av bioenergi eller in...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Ukjent Fylke

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Structure-function studies of chitinases and engineering of variants with improved properties

SAMMENDRAG: Chitinases degrade chitin, an abundant polymer of N-acetylglucosamine occurring in, for example, shrimp shells, insect cuticles and fungal cell walls. Chitinases are of biotechnological interest because (1) they can convert c hitin-containing biomass into useful prod...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Characterization and engineering of enzymes for the conversion of chitin and related polymers

...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Ukjent Fylke

MAT-Næringsmidler

Virulensfaktorer i Aeromonas spp.

Sammendrag: Aeromonas spp. viser i litteraturen en uvanlig rikdom på ulike toksiner. Vi ønsker å undersøke den relative betydningen av de ulike toksinen hos Aeromonas spp. Fra før av er aerolysinets viktighet kjent ved hjelp av knock out mutasjon i aerol ysingenet hos en Aeromonas hydrophila eli...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

MAT-Næringsmidler

Karakterisering av enterotoksiner i Bacillus cereus

Sammendrag:Toksinkomplekset Nhe (ikke hemolytisk), som først ble karakterisert av vår gruppe, er sannsynligvis det enterotoksinet som er viktigst i forbindelse med matforgiftning (i alle fall i Norge). Komplekssammensetningen av dette toksinet er ikke end elig klarlagt. Vi ønsker derfor å finne u...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Distribuert energi fra biologisk brensel og restavfall

Prosjektet innrettes mot lokale og regionale energiressurser, lagring og transport for distribuert konvertering og bruk av energi i samspill med etablerte energisystemer. Prosjektet er tverrfaglig og forskerstyrt, og vektlegger naturens metabolisme i et s tørre perspektiv. Fire områder favorisere...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Måling av glomerulær filtrasjonsrate hos hund.

Det har lenge vært et stor behov for enkle ikke-radioaktive metoder til måling av nyrefunksjonene hos hund. Som oppfølging av utarbeidelse av en plasma-clearance-metode (bare blodprøver) til estimering av GFR (ref. 24), ble planlegging av dette prosjektet igangsatt. Det er nødvendig med bedre va...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nasjonal ekspert i Brüssel - DG Research - Rural Development

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Source-specific ecosystem transfer of transuranics utilising advanced technologies - ADVANCE

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

BIOT2000-Bioteknologi 2000

High-resolution physical mapping and transcript profiling of candidate genes for mastitis resistance in Norwegian Cattle

Summary:Irradiated sperm typing will be developed for high-resolution determination of evolutionary breakage points between humans and cattle. A particularfocus will be put on bovine chromosome 6 (BTA6), where several putativequantitative trait loci (QTL ) have been localised for mastitis resist...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Bio-økonomisk modell for samproduksjon av skog og elg.

Modellere optimal forvaltning av skogarealet med hensyn både på virkeproduksjon og produksjon av elg innenfor helårs leveområdet for elgstammen. Begge produksjoner resulterer i flere produkter som kan kombineres på forskjellige måter. Det er et konkurrere nde forhold mellom produksjonen. Mer inte...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Processes Regulating Remobilisation, Bioavailability and Translocation of Radionuclides in Marine Sediments. REMOTRANS

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Skeletal lesions in growing dogs with regard to nutrition, growth rate, environmental and genetic factors. Step 2 project number 126935/122.

Complete step 2 of the project: Feeding, growth rate and development of skeletal lesions. Funding through August 1998 - Dec 2000, was granted in 1998 (project no 126035/110) Step 1 Preliminary results: Approx. 500 dogs of the breeds Irish Wolfhound, Newfo rundland, Leonberger and Labrador retriev...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of DNA-microarray technology for functional genomics related to food-production and food quality

De siste 5 årene har vært genomenes tidsalder. For fem år siden var det første bakteriegenomet ferdig sekvensert, nå er den første skissen av menneskegenomet klart. I prosjektet ønsker vi å utnytte det enorme genmateriale som nå er tilgjengelig , til å be svare sentrale spørsmål vedrørende matkva...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Protein produsert fra naturgass - en ny fôrressurs for fisk og husdyr

Produksjon av protein fra naturgass (encelleprotein -BioProtein)har stort potensiale for verdiskapningen gjennom bruk i fôr til fisk og husdyr. Konvertering av naturgass på land til BioProtein representerer stor verdiøkning sammenlignet med eksportverdien av gassen. Forskningen hittil har vist a...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Doktorgradskurs i "Development Studies"

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Ukjent Fylke