0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skolebasert utvikling i skolen: mellom sentral styring og lokal frihet.

...gjør seg gjeldende i den norske grunn<strong>skole</strong>n. Den mest framtredende er en sentralt styrt...læreplaner. Den andre er en desentralisert, <strong>skole</strong>basert utviklingsstrategi hvor skolenes egne...nyliberalistisk konkurranseorientering mellom <strong>skole</strong>ne der den enkelte skoles kvalitet...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Proposal for personal visit for Professor Piers Forster to CICERO, Oslo

...Forster, University of Leeds, UK to visit <strong>CICERO</strong> in Oslo for a six month period in 2014. He is...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

"Rett i Mappen" Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv

...sak- og arkiv-løsninger og fagsystemer på <strong>skole</strong>ne. Dette betyr at et stort antall med ...behov fra fylkeskommunene og de videregående <strong>skole</strong>ne å gjøre noe med dette. I dag kompenseres...er tilfeldige og omfanget er forskjellig fra <strong>skole</strong> til skole og fra de forskjellige...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

IKT - utvikling skoler

...- Etablere standard læringsplattform Hver <strong>skole</strong>s læringsplattform skal baseres på stand...fra klassetrinn til klassetrinn og fra <strong>skole</strong> til skole - Kompetanseheving lærere (IKT) ... Portal. Etablere standard portalløsning for <strong>skole</strong>ne som skal danne grunnlaget for elektronisk...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sørsamisk bredbånd i Rørosregionen

...mellom Røros og OS kommuner med fokus på <strong>skole</strong>nes samarbeid om den sørsamiske opplæringen i...Gjennom prosjektet skal de videregående <strong>skole</strong>ne i Gauldal, Røros og Oppdal kommuner (Sør...realisere stamnettene som skissert. Brekken <strong>skole</strong> i Røros har ’bygget opp et undervisningsmiljø...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Acceptability and Feasibility of Environmental Policies

...visit by Stephan Kroll to <strong>CICERO</strong> in the summer of 2012 will serve up to four...is funded, we will use Dr. Kroll?s visit at <strong>CICERO</strong> to finalize the specific design of this exp...

Awarded: NOK 89,985

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Edge: assessing the climate transition record of Norwegian companies

...on sustainability and climate risk. <strong>CICERO</strong> has experience in facilitating communication...aspect. In cooperation with ENOVA, <strong>CICERO</strong> has begun drafting a method and communication...samfunn. Vår metode er basert på <strong>CICERO</strong>s Shades of Green metodikk som bruker en skala...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Etablering av EuTRACE-prosjektet

...til beslutningstakere og til allmenheten. <strong>CICERO</strong> s rolle i prosjektet er å bidra med...fra prosjektet. Det er ikke avsatt midler til <strong>CICERO</strong> til formidling. Likevel vil det være naturlig...denne kunnskapen til relevante brukere. <strong>CICERO</strong> har bidratt til oversiktene over økonomiske...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Developing and sustaining successful school leadership

...ledelsespraksis som manifeste rer seg i gode <strong>skole</strong>r - Utforske oppfatninger om og aspekter ved...lederskap" som begrep og praksis på tvers av <strong>skole</strong>r og land - Sammenligne internasjonale,...en kvalitativ tilnærming og valgt ut tolv <strong>skole</strong>r som vi har samhandlet med over et år....

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Usay: Shaping students learning expectations

...skal gi ny kunnskap om tiltak i videregående <strong>skole</strong> som kan påvirke elevenes forventninger til...Sammenhengen mellom elevenes erfaringer i grunn<strong>skole</strong>n og elevenes forventninger til læring ved...karakterer og gjennomføring. - Tiltak ved <strong>skole</strong>start som kan påvirke elevenes forventninger...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

CIENS-SIS: Sustainable Transport - Drivers, Change, Impacts, Policies

...- Drivers, Change, Impacts, Policies" <strong>CICERO</strong> sin del skal spesielt se på tema for...overordnede målet for <strong>CICERO</strong>s del av prosjektet har vært å analysere...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Sharing best practices on how to operate in the climate science-policy nexus

...between climate science and decision makers. <strong>CICERO</strong> would like to invite up to 20 leading...project by the University of Oslo and <strong>CICERO</strong>, supported by the Norwegian Research Council,...mellom klimaforsking og beslutningstakere. <strong>CICERO</strong> ønsker å invitere opptil 20 representanter,...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SE-metodikk i elevtjenesten: Implementering og effektmåling av et levekårstiltak i videregående skoler på Agder.

...for unge i risiko for å falle utenfor <strong>skole</strong> og arbeidsliv med utgangspunkt i igangsatte...ved å innføre SE-metodikk i videregående <strong>skole</strong>; risiko- og beskyttende faktorer knyttet til...ved å implementere SE-metodikk i videregående...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

...ungdom i Norge gjennomfører ikke videregående <strong>skole</strong>, samtidig som omfattende samfunnsendringer...ferdigheter og gjennomføring av videregående <strong>skole</strong>? Forskningsspørsmålene er: 1. Hva...mønstre og sammenhenger kan vi finne mellom <strong>skole</strong>avbrudd og grunnleggende ferdigheter i...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skolen som folkehelseaktør: Effektive verktøy for god implementering av retningslinjer for mat og måltider

...og lokalt nivå for å støtte opp under <strong>skole</strong>nes implementering av norske helsemyndigheters...samt hva som fremmer god implementering på <strong>skole</strong>nivå. Helsedirektoratets landsdekkende...om miljørettet helsevern i barnehager og <strong>skole</strong>r mv., pålegger skolen, og kommunen som...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Veien inn i skriftspråket for barn med hørselshemming. Muligheter for læring gjennom samhandling i barnehage og skole.

...barn går i dag i vanlige barneha ger og <strong>skole</strong>r. Prosjektet har et design som frambringer...forskningsdesign der barnehagens og <strong>skole</strong>ns ansatte går inn som aktive...gjennom intervju hvordan barnehage og <strong>skole</strong> tolker føringene i nytt ramme- og...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Support for the Scientific Steering Committee of the Global Carbon Project

...continue the GCP's success. From 2012 to 2014 <strong>CICERO</strong> will be represented on the Scientific...core GCP activities, and specifically, <strong>CICERO</strong>'s contribution to these activities while...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

SKRIVING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET OG UTFORDRING. Barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens skrivekulturer

...den nye læreplanen for det 13-årige <strong>skole</strong>løpet, Kunnskapsløftet, legges det vekt på...om barns og unges vei til ulike fag gjennom <strong>skole</strong>ns skriveaktiviteter og bidra til utvikling av...om tekst og skriving trenger lærere og før<strong>skole</strong>lærere for å kunne støtte barns og unges...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av Pigga Keskitalos PhD avhandling på nordsamisk i redigert og popularisert utgave.

...doktoravhandlingen som handler om den samiske <strong>skole</strong>ns organisering og dets samiske læreplaner i...Avhandlingen ble utgitt på finsk i Samisk Høg<strong>skole</strong>s Diedut-tidskrift 1/2010. Pga. veiledningens...for videre utredning av same<strong>skole</strong>ns kultursentitivitet og for å utvikle...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Klimafilm.no - To filmer om konsekvenser av klimaendringer

...utvikles gjennom et samarbeid mellom <strong>CICERO</strong>, Miljøverndepartementet, Snöball Film, Klif...Hovelsrud og Asuncion Lera St. Clair fra <strong>CICERO</strong> vil delta i utviklingen og kvalitetssikringen...for elever på ungdomstrinn og videregående <strong>skole</strong>. Filmene og oppgavene er aktuelle for både...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

...av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående <strong>skole</strong>, knyttet til digital kompetanse og...i Fag, ved Institutt for lærerutdanning og <strong>skole</strong>forskning ved Universitetet i Oslo. ...på Vg1, Vg2 og Vg3 ved fire videregående <strong>skole</strong>r, to skoler med yrkesfaglige studieprogram og...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SKOLEEIER TAR GREP - innovasjon i rollen som skoleeier.

...for innholdet. Både nasjonalt og lokalt har <strong>skole</strong>eiere gjort en stor innsats for å øke elevenes...å undersøke hvordan Finnmark fylkeskommune som <strong>skole</strong>eier arbeider for å implementere...i videregående opplæring. Vi vil undersøke <strong>skole</strong>eierrollen fra to ulike innfallsvinkler. Den...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Rødøyprosjektet II 2017 - 2020 Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte skoler

...kommune er en liten kommune i Nordland med 6 <strong>skole</strong>kretser. Skolene er i utgangspunktet alle...og det vil føre til at den enkelte <strong>skole</strong> ikke greier å imøtekomme de kompetansekravene...og reduksjoner i overføringene vil rammene til <strong>skole</strong>drift reduseres. Kompetansen på den enkelte...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Press Run to Increase Mathematical Expertise (PRIME)

...finner sentrale for fremtiden til både norsk <strong>skole</strong> og arbeidsmarkedet elevene vil møte i...Prosjektet vil være med på å utvikle norsk <strong>skole</strong> i en retning som retter seg mer mot... Programmering er en økt satsning på ungdom<strong>skole</strong>nivå, og vi ønsker at dette skal blir...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

- En triggerfilm med tilhørende ressurser om konsekvenser av klimaendringene og mulige løsninger

...utslipp fra fly.   - CIENS-rapport 3-2011 - <strong>Cicero</strong> og Transportøkonomiske institutt 2014:...i utdanningsinstitusjoner som videregående <strong>skole</strong>r, folkehøyskoler og lærerutdanninger....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole - Hvordan skape lyst til å lære

...i videregående <strong>skole</strong> er generelt lite motivert for læring, selv om...landsgjennomsnittet. Når man vet at frafall i <strong>skole</strong>n knyttes sammen med høy arbeidsledighet og...ta tak i problemet. Store ressurser brukes av <strong>skole</strong>n og skolens samarbeidspartnere for å hindre...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Comparing training effects different jumping exercises have on jump and sprint performance in sports students and sprinters

...rundt toppidrettsfaget på Byåsen videregående <strong>skole</strong> og sprintmiljøet i Midt-Norge. Studie 1 er...vil være idrettselever fra Byåsen videregående <strong>skole</strong> og lokale sprintere fra Midt-Norge. Målet er...sprintere og idrettselever i den videregående <strong>skole</strong>. Deltakerne deles inn i 3 randomiserte...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DIGG-MIN-SKOLE - Transformerende samspill mellom digitale teknologier og mennesker for bærekraftig inneklima i skoler

...inneklima på <strong>skole</strong>n er viktig for helse og trivsel hos elever og...er det avgjørende at ansatte og elever bruker <strong>skole</strong>byggene riktig og involveres i praktisk...bidra for å ivareta et så godt inneklima på <strong>skole</strong>n som mulig. Data fra inneklimasensorer,...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av materiell til studenter og praksisfelt angående barns sosial utvikling og selvregulering

...<strong>SKOLE</strong>KLAR prosjektet som dette prosjektet bygger...hos barn i overgangen mellom barnehage og <strong>skole</strong>. Det er flere delprosjekt i SKOLEKLAR, men...Kartle ggingdata i matte og norsk som <strong>skole</strong>ne selv har samlet inn har også blitt gjort...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Samarbeid for elevens læring i overgangen fra ungdomstrinnet til videregående skole

...-partnere. Vi har kontakt med flere høg<strong>skole</strong>r og universitetsmiljø som er opptatt av...fått til noen bindende avtale enda. To øvings<strong>skole</strong>r som er knytta til PPU-utdanninga ved...i å delta. Vi har også aktuelle ungdoms<strong>skole</strong>r som leverer elever til de utvalgte...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland