0 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

I COMPOSITE prosjektet kombineres to teknologier innen energiproduksjon med CO2 fangst. Teknologiene, som SINTEF har vært med på å utvikle, har allerede høy effektivitet, men kombinert har de ført til et effektivitets-sprang siden de integrert kan løse hverandres utfordringer og dermed gi en opti...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Closing the gaps in CO2 well plugging

Brønner er kilometerlange "tuneller" av stål og sement som ikke kan fjernes - de blir værende i bakken til evig tid. Når de har utført sin oppgave, enten som letebrønner, produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner eller overvåkningsbrønner, vil de måtte permanent plugges og forlates. Dette gjøres ved ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Storage in the North Sea: Quantification of Uncertainties and Error Reduction (CONQUER)

Målet med CO2 lagring er å lagre store mengder CO2 i geologiske formasjoner på en effektiv og trygg måte, uten risiko for lekkasje til grunnvannsressurser og med minimal lekkasje til atmosfæren. Avgjørelser må tas med hensyn på hvilke formasjoner som kan brukes og hvordan man kan overvåke pros...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

3rd GENERATION SOLVENT MEMBRANE CONTACTOR

Gjennom de siste årene har det vært en betydelig utvikling av nye løsemidler for kjemisk absorpsjon av CO2. Disse løsemidlene, såkalte 3. generasjons solventer, krever ikke like høye temperaturer i desorberen og/eller like mye energi for å reversere reaksjonene med CO2. Dette vil gjøre CO2-fangst...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Energy Penalty Solvents

Selv om CO2 fangst etter forbrenning (PCC) og fangst fra industrielle kilder ved bruk av CO2 absorpsjonsvæske (solvent) teknologi har kommet lengst av alle fangst teknologier, har PCC fremdeles et stort forbedringspotensial. Hovedutfordringen er energibehov og mulig utslipp til luft. Et gjennombr...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Strategisk arbeid med og ledelse av EERA CCS Joint Programme

Målet med dette prosjektet er å utføre strategisk ledelse av EERA CCS Joint Programme (JP). Nils Røkke (Direktør bærekraft i SINTEF) var JP-koordinator i 2015, og Marie Bysveen (Forskningsdirektør i SINTEF) har vært koordinator i 2016 og 2017. JPens visjon er å bli ledende i Europa innen CCS-fors...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

EERA CCS JP jobber mot og promoterer fordeler og bruk av karbonfangst og håndtering teknologier for å bremse global oppvarming. Nettverket fungerer som en plattform der forskere kan dele ideer og kunstskap/resultater. Prosjektpartnere hadde Deltok aktivt i EERA arbeidsgruppene, styringsgruppem...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Water-carbon dioxide emulsions for improved CO2 sequestration and enhanced oil recovery in depleted carbonate reservoirs

Karbon fangst og lagring for reduksjon av klimaendringene trenger nye reservoar som kan holde på CO2 i lange perioder. Reservoar som er tappet ut for gass og olje har holdt hydrokarboner fanget over geologiske tidsskalaer har verifiserte forseglingsmekanismer samt bevisste strømningsegenskaper. ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hydrogen Use in CO2 Capture Technologies

Gjennom internasjonalt samarbeid med verdensledende forskningsinstitutter i USA er det i HYCAP-prosjektet utført fundamentale studier med direkte relevans for utviklingen av neste-generasjons teknologier for karbonfangst og lagring. HYCAP fokuserer spesielt på effektiv og pålitelig stor-skala bru...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Shaping of advanced materials for CO2 capture processes

Karbonfangst og-lagring (CCS) er en av de teknologiske løsningene for å de-karbonisere energimarkedet samtidig som det gir sikker energiforsyning . Så langt er kostnaden for CCS dominert av kostnadene knyttet til CO2- fangst prosessen, noe som er grunnen til at innovative fangst-teknikker bør utv...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Participation in the ZEP platform - Technology Taskforce - as an expert on Cost estimation related to CO2 capture , transport and storage.

The ZEP platform is an important forum for discussions and actions to bring CCS forward in Europe. Nils Henrik Eldrup was invited into ZEP, and has been a member since 2009. Eldrup is a well established member of ZEP, and highly recognized for his compete nce within cost estimation in Norway and ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

ZEP er en koalisjon av interessenter som fungerer som rådgiver til EU-kommisjonen vedrørende forskning, demonstrasjon og utrulling av CCS. Bellona og SINTEF holder to av fem visepresidentverv i ZEP. Formålet med prosjektet var at SINTEF og Bellona aktivt skulle bidra gjennom ZEP som rådgivere ti...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

UNcertainty reduction in monitoring methods for Improved CO2 QUantity Estimation (uniCQue)

CO2-fangst og lagring er regnet som et av de viktigste tiltakene for å forhindre klimaendringer som skyldes utslipp fra forbrenning av fossilt brensel. God kunnskap om geologiske formasjoner og om oppførselen til CO2 i undergrunnen er svært viktig for sikker lagring av CO2. Nøyaktige og pålitelig...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

Teknisk innhold Vi bruker dataassistert tilnærming for å gjøre utviklingen av nye CO2 absorbenter med forbedrede egenskaper mer effektiv. Vår metode er basert på en evolusjonær algoritme (EA) som er en global optimeringsmetode som sørger for at absorbenter med mange optimale egenskaper kan...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

Det politiske arbeidet i ZEP i 2017 har vært preget av CCU - karbonfangst og bruk. Etter at Kommisjonen i sitt forslag til nytt fornybardirektiv inkluderte CCU-deriverte drivstoff under betegnelsen 'fornybare' drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse har det vært enormt press på politikerne i EU-P...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ensuring well integrity during CO2 injection.

Brønner har i mange vitenskapelige studier blitt utpekt som «akilleshælen» som kan vanskeliggjøre sikker og kostnadseffektiv CO2-fangst og -lagring. Både aktive og forlatte brønner er menneskeskapte hull ned til lagringsreservoaret, og deres forseglingsevne avhenger av materialer som degraderer o...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Production of power and valuable chemical feed stock with integrated CO2 capture

Prosjektet tar sikte på å utvikle teknologier for produksjon av elektrisitet og verdifulle råstoff produkter (hydrogen, karbon) med integrert CO2-fangst. Prosjektet fokuserer på utvikling av reaktorteknologi for høyeffektiv autokatalytisk konvertering av naturgass til verdifulle råstoffprodukter....

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Treatment of water-CO2 mixtures including fluid flow and thermodynamic

Behaviour of water mixed with CO2 is crucial for several processes, not at least for issues concerning storage of CO2 in reservoirs. During an accidental blowout from a reservoir, CO2 may mix with formation water and a gradual change from supercritical co nditions down to a situation of low press...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Menneskeskapte CO2-utslipp er kjent for å forårsake global oppvarming, der gjennomsnitts-temperaturen på jorda øker. Det globale vitenskapelige samfunnet har satt en 2 °C terskel for den globale temperaturøkningen der man antar at irreversible effekter av klimaendringene vil unngås. Dette nødvend...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Protection of Caprock Integrity for Large-Scale CO2 Storage

Den overordnede målsetting i prosjektet PROTECT er å vurdere takbergartens bestandighet i forbindelse med injeksjon og lagring av CO2 i en grunnvannsleder. CO2-injeksjon vil alltid medføre en trykkoppbygging i reservoaret, og ved stor trykkoppbygging kan eksisterende sprekker og forkastninger åpn...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models

Prokaryotiske samfunn responderer raskt på miljøforandringar. Responsen til eit endra miljø kan vera å endre populasjonstettleik, endre samfunnsstruktur og/eller å endre metabolsk potensial. Lekkasjar frå CO2 lagra i geologiske formasjonar i havbotnen kan føre til biogeokjemiske endringar i overl...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstion Technology

Prosjektet "Mineral Speider" er et prosjekt som skal lokalisere mulige kilder for materialer som kan bli brukt for den lovene CO2-fangst teknologi basert på kjemisk sirkulasjons-forbrenning (Chemical Looping Combustion). The finnes flere slike konsepter o g de har alle vist veldig lovende resulta...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGCLC Phase III

Chemical Looping Combustion (CLC) is a novel and promising CO2 capture technology that has a large potential with respect to efficiency and CO2 capture cost. It belongs to the oxy-combustion capture route and the oxygen needed is produced by oxidizing small particles of a metal oxide in an air re...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Investigation of induced seismicity and aseismic deformation in response to CO2 injection and related pressure changes

-

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry

The HyMemCOPI focuses on post-combustion CO2 capture, and takes the advantages of polymer membranes (flexibility, processability and low cost), and makes a breakthrough improvement in the membrane properties for CO2 capture by integrating multifunctional nano-sized particles in the polymer matrix...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for CO2 capture in industrial processes and power production

Gasseparasjon med robuste og effektive keramiske membraner med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne kan potensielt redusere kostnadene og øke effektiviteten til CCS i kraftproduksjon og industrielle prosesser. Det er allikevel en rekke utfordringer knyttet til kostnad, levetid og ytelse som...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

EERA Joint Programme on CCS. Leadership

Within the time frame and the monetary constraints of this project, SINTEF will execute the techno-strategic leadership of the EERA CCS Joint Programme in a capable manner. Emphasis will be placed on CCS technology, especially techniques and innovation ai med to improve the overall efficacy and l...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capacity of large-scale CO2 storage in North Sea sloping aquifers from numerical simulation

Den overordnede målsettingen i prosjektet har vært å vinne erfaring med simulering av karbondioksid i grunnvannsledere samt utarbeide en anbefaling om bruk av simuleringsvertøy for dette formål. Ved siden av artikler som belyser enkelttemaer i arbeidspakkene er det lagt vekt på å utarbeide rappor...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland