0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

WindScanner ESFRI Interim Phase Participation

WindScanner er et infrastruktur prosjekt på ESFRIs roadmap. Interimprosjektets formål er å delta i å fremskaffe dokumentasjon og organisering for en ERIC-implementering. Deretter vil deltakerlandene søke å få forpliktelse fra minst 3 eller flere medlemsland til å delta i etableringen av en felles...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC)

...

Awarded: NOK 280.8 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Reconfigurable Radio Network Platform

Forskning på trådløse systemer er bare troverdig hvis den understøttes av målinger og eksperimentelt arbeid. Det nye åpne radiosystemlaboratoriet Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) vil både muliggjøre avansert eksperimentell trådløs forskning, og ivareta norske nasjonale interesser in...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORS FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY

Den nasjonale infrastrukturen OSCAR, bestående av 28 store LaBr3(Ce) scintillatorkrystaller, er et unikt instrument for deteksjon av høyenergetisk fotoner, også kalt gammaer, som er stasjonert på Syklotronlaboratoriet (OCL) ved Universitetet i Oslo. Den nye infrastrukturen har ført til et unikt...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EISCAT_3D Norway 2014

EISCAT_3D er et fasestyrt radarsystem som skal brukes til observasjoner av atmosfæren og ionosfæren i nordlyssonen. Målet er å studere fysikken til den øvre atmosfæren og dens kobling med solen og verdensrommet. EISCAT_3D er et «landemerke» på den Europeiske ESFRI veikart for forskningsinfrastruk...

Awarded: NOK 288.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Norwegian Zero Emission Building Laboratory er etablert ved NTNU og SINTEF. Laboratoriet er det første i slitt slag i Norge, et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale. ZEB-laboratoriet vil være en svæ...

Awarded: NOK 63.0 mill.

Project Period: 2015-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Knowledge Centre (SIOS-KC)

SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) er et regionalt observasjonssystem for datainnhenting og overvåking av Svalbard og nærliggende områders natur og miljø. SIOS Kunnskapssenter tilbyr en bedre og mer effektiv tilgang til den forskningsinfrastrukturen som inngår i SIOS. Det i...

Awarded: NOK 22.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Participation of NOR-OPENSCREEN in the Nordic Chemical Biology Consortium (NCBC) and the ESFRI project EU-OPENSCREEN.

Chemical Biology (CB) is defined as exploring biology by the use of small organic molecules and natural compounds. There is an increasing need for new bioactive compounds in many fields of Life Sciences and bioactive chemical compounds constitute the most common form of medical therapies and are ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Developing a national strategy for ANAEE; Analysis and Experimentation on Ecosystems

AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems) is part of the European Strategy Forum on Research Infrastructures Roadmap (2010) as a new distributed EU infrastructure for ecosystem research. AnaEE is a research infrastructure for experimental manipulation of managed and un...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility II

NorFab provides access to state-of-the-art laboratories for Norwegian researchers, independent of their academic, institute or company affiliation. The laboratories include the three academic nodes NTNU NanoLab in Trondheim, SINTEF MiNaLab and UiO MiNaLab in Oslo, and University college of Southe...

Awarded: NOK 133.6 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nor-BioImaging A Norwegian consortium for participation in the ESFRI infrastructure Euro-BioImaging

Nor-BioImaging is a consortium for infrastructure within biomolecular and biomedical imaging established on the basis of a mandate approved by all universities and university hospitals in Norway that also have appointed members for a steering committee. Through establishing a national program for...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. ...

Awarded: NOK 163.5 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

OpenLab Drilling

Historisk sett har NORCE fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavanger vært en viktig nasjonal forskningsinfrastruktur for å utvikle og klargjøre ny teknologi og nye metoder for boring og brønnoperasjoner både på norsk sokkel og internasjonalt. Nå har NORCE og Universitet i Stavang...

Awarded: NOK 48.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved...

Awarded: NOK 32.3 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian node of the European Marine Biology Research Centre (EMBRC), support for participation in implementation phase

Prosjektet bidro til etablering og medlemskap av den norske noden i infrastrukturnettverket EMBRC (European Marine Biological Research Center, der etableringen av en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) var hovedmålet. Dette ble sluttført i løpet av 2018.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Awarded: NOK 36.4 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Life Watch - follow up from preparatory to construction phase

The main goal of LifeWatch is to outline the possibilities for an enhanced cooperation between different countries within eScience and biodiversity. LifeWatch is one of several ESFRI projects which aim to establish e-infrastructures and databases in the f ield of biodiversity and ecosystem resear...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Ingen endringer

Awarded: NOK 53.9 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

LIA - Language Infrastructure made Accessible

LIA (Language Infrastructure made Accessible) var eit femårig nasjonalt samarbeidsprosjekt (2014 - 2019) mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet var å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og...

Awarded: NOK 27.3 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Søknad om støtte til oppfølging av ICOS Norge og ICOS-OTC i årene 2014 og 2015 i påvente av avklaring om langsiktig finansiering

Målet for ICOS-Norge er å etablere et høykvalitets standardisert målenettverk for å dokumentere drivhusgassopptak i land, hav og atmosfære for norske land- og havområder, inkludert Arktis, knyttet sammen i et internasjonalt system gjennom ICOS. Nettverk et som skal opprettes i ICOS er tenkt ope...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Prepare Norwegian participation in the ESFRI Infrastructure for Systems Biology - Europe

Infrastructure Systems Biology Europe (ISBE) is an ESFRI project in the preparatory phase that received EU funding from August 2012. The aim of the ISBE is to develop a European infrastructure for systems biology that will allow broad groups within academ ia and industry to make extensive use of ...

Awarded: NOK 9,823

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian barcode of life network (NorBOL)

NorBOL (Norwegian Barcode of Life) er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for DNA-strekkoding i Norge. Infrastrukturen koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og har fire konsortiepartnere i tillegg til NTNU: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske ...

Awarded: NOK 25.6 mill.

Project Period: 2014-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

The vision of the Norwegian Biorefinery Laboratory (NorBioLab) is that NorBioLab shall be the fundament for developing novel, advanced biorefinery processes at top international level, tailor-made for Norwegian conditions. The NorBioLab will gather centr al Norwegian stakeholders in the biorefin...

Awarded: NOK 36.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Sequencing Centre - Phase II

Norwegian Sequencing Centre (NSC https://www.sequencing.uio.no) er en nasjonal kjernefasilitet med to likeverdige partnere, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus (OUS). NSC har levert state-of-the-art sekvensering siden 2009 og har gjennom støtte fra NFR, UiO og OUS investert tungt i b...

Awarded: NOK 41.0 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Research Infrastructure for Multiphase Flow

For the first time, Institute for Energy Technology (IFE) and SINTEF, two Norwegian research institutes with high reputation in the science of multiphase flow, join forces for a significant laboratory infrastructure development. The vision of the projec t is to realize a state-of-the-art experi...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (revised 2012)

The Marine Technology Centre consists of the three parties NTNU (Dept. of Marine Technology), MARINTEK (an institute in the SINTEF-group) and Centre for Ships and Offshore Structures (CeSOS - center of excellence). The Marine Technology Centre is one of the strongest research and educational ins...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR ENVIRONMENTAL DESIGN OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH IN CEDREN

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) fekk innvilga ein søknad om pengar til vitskapleg infrastruktur i siste søknadsrunde. Søknaden illustrerer breidda i CEDREN sine aktivitetar. Vi får midlar til avansert telemetritutstyr for nø yaktig posisjonering av fisk i tre dimens...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Marine Robotics Facility - Remotely Operated Vehicle for Deep Marine Research

Remotely operated underwater vehicles are important platforms for todays comprehensive marine research. The technology is urgently needed for the Norwegian marine science community to effectively address the challenges of marine research. In addition, Norway is a world leader in the design and us...

Awarded: NOK 45.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Earth Surface sediment Laboratory

The Department of Earth Science (GEO) at the University of Bergen has made several unique contributions to the international scientific community of the magnitude and rates of natural climate variability (palaeoclimate) and to many basic research questions in geology over the last decades. The Se...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland