153 projects

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Disinfectants in food production: efficacy towards foodborne bacteria and potential cross-resistance to antibiotics

Antibiotikaresistente bakterier er en verdensomfattende trussel som er forventet å forårsake opptil 10 millioner dødsfall i året på globalt nivå innen 2050. Økt forståelse av mulige drivere og spredningsveier for antimikrobiell resistens (AMR) er avgjørende hvis vi skal klare å slå tilbake denne ...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Scaling up evidence based early-life nutrition interventions for community resilience and lifecourse health (Nutrition Now)

Målet med prosjektet Kost/Nytte er å bedre kosthold og ernæringspraksis i de første 1000 dagene i livet. Dette gjøres ved å iverksette allerede evaluerte kostholdstiltak der folk lever og bor, i kommunene, sammen med kommunene. Et usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til ikke-smittsomme...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Agder

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A life-course approach to prevent noncommunicable diseases in an ageing population - NCDNOR

Prosjektet har som formål å belyse utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) inkludert mental helse, muskel-skjelettsykdommer (her: hoftebrudd) og omfanget av det å ha mer enn en NCD (multimorbiditet), inkludert medisinbruk (polyfarmasi). Dette er tidligere ikke gjort i Norge. Vi vil identif...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial Resistance in One Health Interfaces

Én helse-konseptet anerkjenner den gjensidige avhengigheten som er mellom mennesker, dyr og miljø, og som betyr at spørsmål knyttet til folkehelse, dyrehelse og miljøhelse må sees i et helhetlig perspektiv. For å studere samspillet mellom mennesker, dyr og miljø og hvordan dette påvirker forekoms...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

LIMBO: Evaluating future AMR threats and developing strategies for Norwegian livestock farming

Antimikrobielle stoffer, som antibiotika, har revolusjonert moderne medisin. I dag brukes de til å behandle infeksjoner og til å redusere risikoen ved medisinske prosedyrer. Men økende antimikrobiell resistens (AMR) blant bakterier, virus, sopp og parasitter truer menneskers og dyrs helse og vår ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health and well-being in adolescence. Exploring the role of social media.

Dette forskningsprosjektet skal undersøke hvordan aktivitet på sosiale medier henger sammen med psykisk helse og trivsel blant ungdom. Forskningsprosjektet springer ut fra innovasjonsprosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier» ledet av Bergen kommune i samarbeid med Vestland Fylkeskommune...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Proteomic signatures to identify pathways underlying the progression to heart failure

Hjertesvikt oppstår når hjertet ikke greier å pumpe godt nok til å tilfredsstille kroppens behov for blodtilførsel. Omtrent 17 000 behandles for hjertesvikt årlig i Norge. Symptomer på hjertesvikt er tungpust, hovne ankler og trøtthet, og prognosen er dårlig – faktisk på linje med alvorlige kreft...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The COVID 19 pandemic - risk factors, severity, and the consequences of nationwide control measures on public health

I dette prosjektet ønsker vi å studere den kliniske effekten av COVID19-pandemien, samt konsekvensene av nasjonale smitteverntiltak på ulike nivå i nært samarbeid med Trøndelag fylkesting og Frosta kommune. Den største befolkningsbaserte, prospektive helseundersøkelsen i Norge, HUNT-studien, er a...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The reset hypothesis - fact or fiction? Are the favorable effects of breastfeeding on cardiometabolic risk factors mediated via weight loss?

Hjerte-karsykdommer er blant de vanligste årsakene til død blant kvinner i den vestlige verden. Kvinner som har født barn har høyere risiko for å utvikle disse sykdommene enn kvinner som ikke har født barn og risikoen øker med antallet fødte barn. Gravide har høye nivåer av kolesterol og insulin ...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN webinar-trio - desember 2020 og januar 2021

Siden august 2020 har EHiN hatt en webinarserie gående, om viktige og relevante teamer innen e-ehelse. Grunnen til at dette foregår i webinar-form, og ikke som vanlig seminarer er Covid-19 pandemien. Dermed foregår produksjonen på Kreftforeningens Vitensenter uten publikum, og strømmes ut gratis ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inequalities in ageing well and the significance of transitions in later life (TRILL)

Den demografiske utviklingen med en økende andel og et økende antall eldre i befolkningen krever et større fokus på helse og velvære gjennom hele livet, ikke minst i eldre år. Formålet med TRILL prosjektet er å kartlegge sentrale overganger senere i livet og betydningen av disse overgangene for m...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernehelsekonferansen 2020

Begrepet hjernehelse er nå for alvor kommet i bruk i Norge, etter å ha blitt introdusert i 2015 (Hjerneåret). Regjeringen lanserte i desember 2017 "Nasjonal hjernehelsestrategi 2018 - 2024" og bruker nå begrepet hjernehelse aktivt. Hjernehelsekonferansen ønsker å befeste begrepet og utvide forstå...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antiepileptic drugs in pregnancy and risk for the mother and child - an international conference

There is a strong public interest in drug safety and especially in use of drugs in pregnancy. Every year about 300 000 children are born in the Nordic countries, and about 60% of Nordic pregnant women are prescribed drugs during pregnancy, some of them due to chronic diseases that necessitate lon...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mamma Mia - an internet intervention for preventing and reducing perinatal depressive symptoms: A multi-site cluster-randomized trial.

Lavterskeltilbud til kvinner for å forebygge barseldepresjon Nettbaserte programmer kan ha like stor effekt som annen psykologisk behandling, når det brukes i kombinasjon med veiledning av helsepersonell. En av fordelene med slike programmer er at de kan være spesielt verdifulle for dem som opple...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Real-world evidence and future of clinical trials

The BigMed project has as part of the project goals, addressed the challenges and barriers related to implementation of precision medicine, including real-world evidence (RWE), in clinical practice. This includes sharing of genomic data to be used for development of automatized decision support t...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population - A public health opportunity

PriSUD-Norden: Behandling av ruslidelser i fengselspopulasjonen - en mulighet for bedre folkehelse Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det vikti...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Evidence for action to reduce social inequalities in health

Utjevning av sosiale helseforskjeller er et prioritert nasjonalt og internasjonalt mål. Men for å lykkes med dette må de underliggende strukturene som skaper ulikhet i helse adresseres og alle flere sektorer i samfunnet må samarbeide og få til koordinert innsats. Hovedmålet med prosjektet er å ...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A Trans-Nordic Study of Mood disorders (NOR-FREED)

Depressiv lidelse rammer> 300 millioner mennesker over hele verden. Det er en ledende bidragsyter til uførhet og selvmord, og en tversgående risikofaktor for mange skadelige livs- og helseutfall. Depresjon er en delvis arvelig lidelse. Vi vil fokusere på "alvorlig depressiv lidelse" og identifise...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Helseinnovasjonskonferansen 2021 i Førde - fremming av tverrsektorielt samarbeid, verdiskaping og innovasjon.

Den demografiske utviklinga i distrikta gjer at helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Helsesektoren er avhengig av å ta i bruk teknologiske løysingar for særleg å kompensere for fråflytting, store avstandar og ein aldrande folkesetnad. Både nasjonale og regi...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequality in adolescent mental health in a life course perspective (LONGTRENDS)

Det er bekymringsfullt mange barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske vansker. Det er spesielt mange utsatte blant dem som vokser opp i familier med lav inntekt eller hvor foreldrene har lavere utdanning, noe som ofte blir omtalt som sosial ulikhet i psykisk helse. Materielle faktorer, ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN 2020 - "E-helse i Norge 2020".

Siden 2014 har EHiN vært en fysisk møteplass der helsesektoren, beslutningstakere, brukere og næringslivet møtes for å dele kompetanse, erfaringer og meninger om nåtidens, og fremtidens e-helse. Som hvert år ønsker EHiN å samle disse aktørene og skape en plattform der de kan snakke sammen, dele k...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of Activities

Prosjektets mål er å finne svar på to hovedutfordringer I fm. COVID-19 pandemien: 1. Hva er virkningene av nedstengningen av samfunnet som norske myndigheter implementerte i mars 2020 2. Hvordan kan vi sikkert og effektivt åpne igjen etter nedstengningen For å besvare disse spørsmål vil vi gjøre ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution: the Life-GAP project

I Life-GAP prosjektet vil vi undersøke hvordan luftforurensing og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner. Life-GAP bygger på den store Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien, en spørreundersøkelse med mer enn 20 000 deltakere fra Norge, Dan...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Kidney Tubular Damage and Dysfunction Identify a Novel Axis of Chronic Kidney Disease (CKD)

Kronisk nyresykdom (CKD) er vanlig og kan føre til nyresvikt som trenger dialyse og det er også en sterk risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og død. Nyrene filtrerer 180 l/d gjennom glomerulus-membranen, og like viktig er nyre tubulus systemets påfølgende reabsorpsjon av 179 l pre-urin for å...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors of dementia in a life-course perspective. Measures to overcome barriers to modification of health behaviour.

Andelen eldre i befolkningen øker. Dette gjør at forekomsten av demens mer enn dobles fra 2020 til 2050. Man har dessverre ikke funnet noen kur for demens. De siste årene har det vært økende interesse for hvordan livsstil gjennom hele livet påvirker risikoen for å få demens. Det er påvist sammenh...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold og Telemark

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk

Hovedmålet med COVIDOSE-prosjektet er å estimere smittsom dose av coronavirus SARS-COV2 (tidligere COVID-19), og bruke dette til å utvikle risikomodeller for å bli syke fra å komme i kontakt med viruset på forskjellige måter. Smittsom dose for et patogen (virus, bakterie, sopp, etc.) er antallet ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales

COVID-19 Seasonality er et norsk-basert prosjekt med deltakelse fra en rekke miljøer i Kina, Iran, Storbritannia, USA og den afrikanske union med målsetning om best mulig å forstå den pågående COVID-19-pandemien. Prosjektet er organisert i tre hovedaktiviteter: (I) Extract, der vi vil anslå hvo...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Covid-19 er navnet på sykdommen som er forårsaket av viruset sars-CoV-2, som er et såkalt koronavirus. Viruset rammer først og fremst luftveiene, hvor det kan forårsake alt fra en mild forkjølelse til alvorlig lungebetennelse med lungesvikt og i ytterste konsekvens død. De fleste land har satt i ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oligodendroglial isoforms of ANK3 and their role in the etiology of bipolar disorder

Bipolar lidelse er en alvorlig mental lidelse som rammer 1% av verdens befolkning og er definert av Verdens Helseorganisjon (WHO) som en av lidelsene med høyest morbiditet og tapt produktivitet. Grunnen til de høye helsemessige og sosiale kostnadene er at lidelsen typisk utvikles i tenårene eller...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance gene dynamics in the infant gut microbial ecosystem

Antallet bakterier som lever i tarmen hos et menneske er faktisk høyere enn antallet menneskeceller i kroppen, og disse bakteriene kan påvirke helsen på flere måter. Tarmens bakteriesamfun, også kalt tarmmikrobiomet, begynner så smått å etableres under fødselen, og gjennom tidlig barndom utvikles...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo