0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstiuttene.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Processes regulating remobilisation, bioavailability and translocation in marine sediments

Ved studier av hvordan radionuklider oppfører seg i det marine miljø, har en ved vurdering av kildetermer, overføringsfaktorer, radioøkologiske modeller og stråledoser til mennesker vanligvis bare sett på de aktuelle årlige utslipp fra nukleære anlegg. Me d tiden vil radionuklider som fester seg ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

ADVANCE - Source-specific ecosystem transfer of transuranics utilising advanced technologies

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Forsker/Post-doktor-stilling ved den sveitsisk-norske strålelinjen (SNBL), ESRF, Grenoble, Frankrike

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Ukjent Fylke

TUNGREGN-Tungregning

NOTUR - A Norwegian High Performance Computational Infrastructure

Det nasjonale tungregnemiljøet som etableres gjennom Prosjektet NOTUR vil danne grunnlaget for vitenskapelig og teknologisk nyskapning i det norske samfunnet. NOTUR vil implementere en nasjonal infrastruktur for tungregning som skal inneholde et antall di stribuerte beregningsressurser. Ressursen...

Awarded: NOK 98.1 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Dioksiner i Grenlandsfjordene

Tilførsler, spredning og skjebne, herunder effekter, av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har det over de seinere årene vært gjort betydelig innsats for å redusere industrielle punktutslip p. Dette har ført til reduserte konsentra...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

SARS-SARS Intenational Center

Sars International Center

Sarssenteret er et internasjonalt forskningssenter etablert etter et initiativ fra Norges forskningsråd, Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementet og Universitetet i Bergen. Oppbyggingen av Sarssenteret startet i 1997, og i dag jobber 32 personer f ra 14 ulike land ved senteret (Canada, Da...

Awarded: NOK 217.0 mill.

Project Period: 2000-2013

Location: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Vannkjemiske effekter av barskogplanting på Vestlandet

Det er mange ulike årsaker til tilbakegang av laks i vassdrag på Vestlandet. En årsak kan være tiltakende vannforsuring, til tross for reduserte tilførsler av sur nedbør i området. En av årsakene til økt vannforsuring i marginalt sur nedbør forsurede vass drag i område med lav tålegrense kan være...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Stavanger-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Rogaland

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Oslo-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Tromsø-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Trondheim-regionen - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Trondheim-regionen - Synkrotronrelatert forskning

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

KONT-Kontingenter

Intergovernmental Oceanographic Commission

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 1996-2005

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap (NOS-N) ( videreført i prosjekt 247260)

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 1993-2015

Location: Oslo