0 projects

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strengthening the regional approach to boost building integration of solar renewable energy systems

En multilateral regional strategi for å utnytte, kommunisere og formidle informasjon om resultatene fra prosjektet H2020 PVadapt skal utvikles og iverksettes for å sikre maksimal effekt både under og etter prosjektperioden. Målgruppen er alle som er involvert i, eller blir påvirket av, PVadapt-p...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Flagships – Clean waterborne transport in Europe

I 2019 fekk det europeiske innovasjonsprosjektet FLAGSHIPS tildelt 5 millionar Euro frå EU for å setja to hydrogenfartøy i kommersiell drift. Ni europeiske partnarar deltar i prosjektet. Grøn skipsfart er ein føresetnad for å nå nasjonale og internasjonale utsleppsmål. Skipsfarten er under press...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Rapid Response Communication for Greenhouse Gas Budget Verification

Horizon 2020-prosjektet "Observation-based system for monitoring and verification of greenhouse gases" (VERIFY) tok sikte på å utvikle vitenskapelig robuste metoder for å vurdere nøyaktighet og potensielle skjevheter i nasjonale klimagassutslipp som rapporteres av land gjennom et uavhengig preope...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

HydrogenEnergi fra Raggovidda: MarkedsEtablering og -Sikring

Hermes-prosjektets utførelse ble sterkt preget av Covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Mye av prosjektet skulle handle om møter og verksteder som ikke kunne lenger holdes av helsemessige grunner; arbeidet måtte raskt omstilles til aktiviteter forenlige med hjemmekontor. En viktig del av arbeidet v...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of EXHAUSTION

Hetebølger og luftforurensninger er sentrale klimarisikofaktorer i Europa. De to risikofaktorene henger sammen, ettersom temperaturøkning kan påvirke luftkvalitet via en rekke ulike mekanismer, inkludert via økt risiko for skogbranner. Hetebølger fører til økt dødelighet og sykelighet knyttet til...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.

Med finansiering fra Forskningsrådets FORSTERK program har vi gjennom prosjektet Digiskills økt innsatsen rundt formidling av forskning fra H2020 prosjektet ySKILLS til norske aktører. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: 1) Videreformidling av resultater fra ySKILLS prosjektet til n...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids in Norway

RESOLVD Norge siktet seg mot å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet RESOLVD til et bredt norsk publikum, spesielt med fokus på de identifiserte hovedbrukerne av RESOLVD-teknologien, Distribution System Operators (DSOs). Det ble arrangert en serie med tre interaktive nettverksted...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Østfold

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming

Biosikkerhet er viktig for å minimere risikoen for introduksjon, etablering og spredning av patogene agens på en lokalitet. God biosikkerhet trygger produksjonen, god dyrehelse og velferd. Veterinærinstituttet har utviklet et risikobaserte vurderingsverktøy for å måle biosikkerhet på en lokalitet...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Regulatorisk tilpasning mot nytt EU-regelverk for kommersiell anvendelse av langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjon

Forsterkningsprosjektet Regulatorisk tilpasning mot nytt EU-regelverk for kommersiell anvendelse av langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjon er satt opp for å forsterke virkningene av Horisont 2020-prosjektet Long-Range Unmanned Aircraft System (UAS) for Automatic Power Line I...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PHUSICOS-plus: Supporting a community of practice for nature-based solutions

Naturbaserte løsninger er blitt veldig dagsaktuelt og ligger høyt på agendaen både i Europa og internasjonalt. Dette er til dels grunnet i Europas satsing på forskning om naturbaserte løsninger (NBS) gjennom H2020-programmet og FN sitt fokus på naturbaserte løsninger som vinn-vinn løsning for båd...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

NextGEOSS data hub and platform for Norway

Earth observation remains an important factor in addressing societal challenges such as climate change, biodiversity, food security, clean oceans and much more. It is also pivotal in our increasingly digital world with the creation of digital twins, use of artificial intelligence and the ever gro...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Buskerud

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

SPREAD har tatt for seg resultatene og anbefalingene fra det EU-finansierte Horizon 2020- prosjektet BuildERS (2019-2022), som fokuserer på å styrke samfunnets resiliens, spesielt blant de mest sårbare gruppene, i møte med katastrofer. Ved å se på sårbarhet som et dynamisk og situasjonsavhengig...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Aktiviteter som forsterker effekten av resultatene fra 5G-VINNI og bidrar til kunnskapdeling om 5G og H2020-prosjektarbeid.

En workshop har blitt gjennomført med det norske forsvaret og nasjonal sikkerhets myndighet (NSM) med temaet 5G og Edge Cloud, hvor resultater og arbeid i 5G-VINNI var sentralt for temaet som ble diskutert. Workshopen bidro til kunnskaps overføring mellom Telenor, forsvaret og NSM, e.g. innen kra...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing Norwegian involvement in the FORCeS project

Hovedmålet med ENFORCeS var å maksimere utbyttet fra H2020 prosjektet FORCeS ("Constrained aerosol forcing for improved climate projections") for norske forskningsmiljøer. FORCeS er et stort europeisk samarbeidsprosjekt, men mer en 20 partnere fra hele Europa. Målet for samarbeidet er å svare på ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Extending the impact of STOP-IT in Norway (STOP-IT_N)

Vannbransjen opplever en hurtig digitalisering, hvor man tilstreber økt effektivitet og kvalitet av tjenestene. Denne digitaliseringen av bransjen gir nye muligheter, men medfører også nye, digitale utfordringer, og risikohåndtering i en stadig mer digital verden vil føre med seg en dramatisk kul...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Big Data for offentlige anskaffelser

H2020-prosjektet TheyBuyForYou, med SINTEF Digital som koordinator, utforsker potensialet som ligger i stordata-analyse av anskaffelsesdata (anbuds-,kontrakts-, register- og fakturadata). Posjektet leverer verktøy for forbedret styringsinformasjon, markedskunnskap og transparens overfor innbygger...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Sustainable plus energy neighbourhoods in Norway

LiveinPlus (akronym for Sustainable Plus Energy Neighbourhoods in Norway) er et kommunikasjonsprosjekt som skal formidle Horisont 2020-prosjektet syn.ikia til et norsk publikum. Syn.ikia ledes av NTNU og involverer 13 partnere fra syv europeiske land (Norge, Nederland, Belgia, Danmark, Spania, U...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

COEMS Training Network

I COEMS prosjektet har deltakere fra industri og forskning videreutviklet teknologier til debugging av fler-kjerne systemer. Vi har utviklet en maskinvare-basert løsning for å behandle strømmer av henvendelser fra systemet. Vi har også designet et uttrykkskraftig spesifikasjonsspråk samt kompilat...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

States of Protractedness: Utilizing Norwegian Expertise for Solutions to Protracted Displacement Situations

Hovedmålet med dette FORSTERK-prosjektet er å gi flere norske forskere, beslutningstakere og publikum tilgang til kunnskapen som er produsert i H2020-prosjektet: Transnational Figurations of Displacement (TRAFIG) ved å trekke på parallell forskning utført av tre norske partnere. Hensikten er å sa...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Dissemination of learning from SORBent based TECHnologies for CO2 capture

Prosjektet er knyttet til det pågående EU H2020 prosjektet MOF4AIR der hovedmål er å teste ut adsorbenter basert på metallorganiske rammeverk (MOFs) ved reelle CO2-fangst betingelser. I SORBTECH skal vi formidle resultatene fra MOF4AIR til et videre norsk publikum. På grunn av Covid-19 situasjone...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Green Hydrogen Initiative

Prosjektet baserer seg på de mest relevante resultater og informasjonen fra det FCHJU-finansierte REFHYNE-prosjektet og produsere formidlingsmateriell og aktiviteter spesielt rettet mot forskjellige norske interessenter fra den generelle befolkning, forsknings- og næringsaktører. Hovedaktiviteten...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CHANGE - Norwegian Network

Prosjektet NO CHANGE er en forlengelse av det EU Horizon 2020-finansierte prosjektet CHANGE (https://www.change-itn.eu). CHANGE har i hovedsak fokus på å utdanne unge forskere til å løse utfordringer innenfor kulturarv, og NO CHANGE vil bidra til at norske aktører i kulturarvsektoren får tilgang ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Child’s Best Interests in Child Protection: Learnings from a Cross-country Comparison.

"Discretion and the child's best interest in child protection" (DISCRETION) er et banebrytende forskningsprosjekt finansiert av Det europeiske forskningsrådet, som ser på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land. Målet er å undersøke kvaliteten på de skjønnsmessige vurderingene som gjøre...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Ny teknologi gjøres tilgjengelig for norskproduserte applikasjoner og markeder.

AgChem: Å komme inn i det norske agrokjemiske markedet er svært krevende. Forsøk på å tilby prøver for testing har hatt begrenset suksess. Ellers er det ganske stor interesse utenfor Norge. Vi håper den økende internasjonale interessen vil ha innflytelse på hjemmemarkedet. Potensialet er stort n...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Østfold

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Hydropower as Flexibility Provider for Renewable Energy Systems: Enhancing the Impact of HydroFlex

Målet med Horzon2020-prosjektet HydroFlex er å utvikle teknologi, kunnskap og forståelse som kan tillate bruk av vannkraft til fleksibilitetstjenester i et fremtidig kraftsystem med høy andel av intermitterende, fornybar energi. Basert på resultatene og aktivitetene til HydroFlex-prosjektet, er m...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

NORMIND: NOrgewian Resources for MINimum Impact MINeral INdustry

NORMIND er en formidlings- og nettverksinnsats som kompletterer og utvider omfanget av H2020-prosjektet AlSiCal ved å nå og knytte norske aktører til AlSiCals vitenskapelige, teknologiske og forretningskonstellasjon. "AlSiCal: Towards sustainable mineral and metal industry: ZERO Bauxite Residue a...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Added value from Horizon 2020 project SUPER PV - PV IMPACT

PV IMPACT-prosjektet ble etablert for å styrke effekten av Horizon 2020-prosjektet SUPER PV i Norge. Progresjon for perioden 01.10.2021-31.12.2021 er beskrevet nedenfor (nummerering av aktiviteter / milepæler er den samme som i prosjektbeskrivelsen). 6) Artikkel 2 i nasjonale media. Innlegge...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi var et formidlingsprosjekt som søkte å skape arenaer hvor et allment publikum kunne øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var å...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

A Norwegian network for ICU glucose control

GlucoSet utvikler en sensor for kontinuerlig monitorering av blodsukker i intensivpasienter. Prosjektet har som mål å avdekke kriteriene for å kunne lansere produktet i det norske markedet først, og vurdere om selskapet kan ta med et norsk sykehus i et EU-prosjekt.

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Modulære dekksystemer: FORSTERK

Retyres AS sin patenterte løsning for modulære dekksystemer innebærer en betydelig forenkling av sykkelpendleres hverdag og vil således bidra til økt helårssykling i urbane områder. Det modulære systemet åpner også for nye produksjonsmetoder og materialtyper som på sikt vil kunne bringe produksjo...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Akershus