511 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Natures way from molecule to crystal - 3D imaging with coherent X-rays (ICONIC)

Biomineralisering er en naturlig prosess som brukes av alle organismer for å produsere mineraliserte vev optimalisert for å utføre spesifikke funksjoner. Disse materialene er svært komplekse og har hierarkisk struktur, for eksempel har bein flere nivå av hierarki, dannet av et nettverk av kollage...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

What Makes Magnetic Reconnection Stop?

Magnetisk rekonneksjon er mekanismen bak den ofte eksplosive utladningen av lagret magnetisk energi til kinetisk energi av ladede partikler. Et energiutbrudd som frigjøres i jordens nære verdensrom anslås å være så mye som 10 ^ 16J, og i magnetar glimter kan det komme opp i hele 10 ^ 39J. Uten t...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of next generation smart packaging solutions for food industry

Det overordnede målet med dette prosjektet er å tilby nye løsninger for to av de store samfunnsutfordringene vi står overfor i dag; plastavfall (fra matemballasje) og matsvinn. Rundt 26 millioner tonn plastavfall produseres hvert år i EU. Rundt 60% av dette plastavfallet er emballasjerelatert. D...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Enabling Graph Neural Networks at Exascale

Hvor vil det være trafikkork i morgen? Hvilke bivirkninger vil du få av medisinen? Hvor kommer falske nyheter fra, og hvordan spres de? Mange avgjørende spørsmål krever prediksjoner i en tilkoblet verden, og Graf Nervale Nettverk («GNN») lar oss komme med slike prediksjoner. Mens nåværende AI-sys...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

First-principles modeling of magnetic topological materials from relativistic hybrid density functional theory

Topologiske materialer danner en klasse av materialer som har bemerkelsesverdige egenskaper beskyttet av symmetri av grunnleggende fysiske lover. For eksempel leder topologiske isolatorer strøm bare på overflaten, mens "innsiden" er isolerende. På grunn av denne symmetribeskyttelsen, er de elektr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New ferroelectric organic molecular crystals through computer design and experimental realization

Visste du at materialer som minner om sukker er lovende materialer for mer miljøvennlig dataminne? På samme måte som et sukkerkorn er disse materialene krystaller bygget opp av små organiske molekyler. For å brukes i minnet i en datamaskin trenger materialet også en spesiell egenskap, det må ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Upscaling hotspots - understanding the variability of critical land-atmosphere fluxes to strengthen climate models

Mange viktige prosesser foregår akkurat der landoverflaten og luften berører hverandre. Å forstå disse prosessene har blitt et vitenskapelig imperativ ettersom menneskelige aktiviteter truer med å endre vær- og klimasystemene våre. Vi trenger derfor bedre prediksjoner for utveksling av klimagasse...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Positronium laser cooling

I 2019 science fiction-filmen Ad Astra blir Roy McBride sendt på oppdrag til romstasjonen for Lima-prosjektet, hvor kraftkilden basert på antimaterie er ute av kontroll. En grunn til at det er umulig å bygge en så fantastisk kraftkilde i dag, er at vi ikke vet hvordan vi kan produsere store mengd...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stability Through Asymmetry: Breaking vortical symmetry to enable zero-carbon combustion

Gassturbinmotorer er typisk brukt i fly, og i gasskraftverk for å generere strøm. Selv om slike motorer anses som rene og effektive, slipper de ut forurensning under forbrenning. En mulighet for å redusere disse utslippene er å endre mengden drivstoff som brukes i flymotorer. Slik kan man reduser...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards a mathematical model and a computational framework of the physical processes leading to Alzheimers disease

Nevrodegenerative sykdommer er et voksende problem i Europa, og kostnadene for Alzheimers sykdom ble estimert til 100-200 milliarder euro i EU bare i 2010. For å håndtere dette problemet har medisinske forskere stilt grunnleggende spørsmål om hjernens fysiology, spesielt angående rensing av metab...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmosphere-Sea Ice interactions in the new Arctic

Arktis transformeres drastisk av pågående klimaendringer. Dette har viktige effekter på folks hverdag og levebrød, ikke bare i Arktis der folk nå opplever et klima som er veldig annerledes enn det de har opplevd gjennom 1900-tallet, men også lenger unna, da endringene i Arktis også kan påvirke væ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Personalized Virtual Heart Models for Diagnosis and Treatment Planning in Patients with Heart Failure

Utbredelsen av hjertesvikt i Europa er 8%, og sykdommen er en av de største årsakene til sykehusinnleggelser. Til tross for mye forskning og store medisinske framskritt er det fortsatt en utfordring å stille riktig diagonse og velge riktig behandling for hjertesviktpasienter. Visjonen til MyVirtu...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subsea gas energy and quality measurement using ultrasonic flow meters

Internasjonal handel av naturgass er basert på høg-presisjons-, sporbare og akkrediterte fiskale strømningsmålesystem og internasjonal rørleidnings-infrastruktur. Norsk O&G-industri siktar i dag mot "subsea"-løysingar for fiskal allokeringsmåling. Desse skal erstatte dagens "topside"-målesystem. ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometric and dynamical properties of rational maps (GrandDrm)

Iterative prosesser har anvendelser i mange deler av vitenskapen og livet ellers. For eksempel vil en numerisk optimaliseringsmetode (som for eksempel gradientnedstigning eller Newtons metode) å finne minimum av en funksjon ved å starte fra en tilfeldig innledende gjetning (startpunkt), og derett...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer avgir hvitt lys, bestående av et komplett spekter av synlige lys fra 380 til 740 nm. Lasere derimot avgir bare ?en? farge (et veldig smalt spekter) av lys, men med mye høyere intensitet. I dette prosjektet vil vi studere en fremvoksende ny type laserkilde kalt frekvens-kam. Slike frekven...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quantifying past and future sea level changes in Norway

Resultatene fra QUANTSEA vil bidra til å forbedre framskrivinger av havnivåendringer langs norskekysten inn i framtida. For å kunne beregne hvordan havnivået vil endre seg ulike steder i Norge framover i tid, kreves kunnskap både om forventet issmelting, fordeling av smeltevann og om landheving. ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM)

Ett stort antal studier har lett till ökad optimism kring mikrobiomet och dess roll för att skapa en detaljerad förståelse för såväl mekanismerna bakom komplexa inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, som upptäckt av effektiva mediciner samt preventiva åtgärder. Det finns fortfarande mycket ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

An Analysts Path to Quantum Symmetry

Ordet "symmetri" er av eldgammel gresk opprinnelse. Grekerne brukte dette ordet for å uttrykke et harmonisk forhold mellom forskjellige deler av en gjenstand, de gode proporsjonene mellom dens bestanddeler. I våre dager brukes ordet symmetri i formell forstand om invarians av et objekt under en s...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Applications of reduction techniques and computations in representation theory

Lineære strukturer er av fundamental betydning i alle grener av matematikken og i mange anvendelser. Studiet av slike strukturer, lineær algebra, er en av hjørnesteinene i moderne matematikk og handler om studiet av vektorrom og lineære avbildninger. Strukturer som forekommer både i den matema...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Data-driven Algorithms for Physical Simulations

Å lære av eksempler er sentralt i naturvitenskap og ingeniørfag. Metoder som gjør dette har vist seg svært nyttige det siste tiåret, takket være tilgjengeligheten av mer data, raskere datamaskiner og bedre algoritmer. Innvirkningen sees i mange områder, inkludert språkprosessering, nevrovitenska...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel (M,Ga)2O3 thin films for two-dimensional electron gas devices

GO2DEVICE-prosjektet har som mål å bidra til utviklingen av nye komponenter for bruk innenfor kraftelektronikk. Kraftelektronikk spiller en avgjørende rolle for omforming, distribusjon og lagring av energi, og er helt nødvendig for at fornybare energikilder, f.eks. vindkraft, skal kunne tas i bru...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Computational Dynamics and Stochastics on Manifolds

Dynamiske systemer er matematisk modeller som beskriver tidsutviklingen av et punkt i et 'geometrisk rom', kalt en mangfoldighet. Et eksempel på et deterministisk system er bevegelsen til planetene i solsystemet vårt, hvor mangfoldigheten er et rom med informasjon om posisjonen og hastigheten ti...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Virtual Surgery in the Upper Airways – New Solutions to Obstructive Sleep Apnea Treatment

Søvnapne oppstår når de myke delene i de øvre luftveiene vibrerer så mye at luftveien klapper sammen når man sover. Obstruktiv søvnapne (OSA), rammer opptil 20% prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet ved kraftig snorking, hyppige pustestopp, gisping etter pusten og gjentatte oppvåkning...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Produksjon av smøremidler er en hundre år gammel industri hvor utvikling og nyvinning er basert på eksisterende oppskrifter med små endringer i ulike additiver. Smøremidler brukes for å oppnå nødvendige nivåer av friksjon og slitasje i bevegelige systemer. De kan være flytende, faste eller halvfa...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration MAMMAMIA

I tillegg til å smelte, transporterer isbreer is til havet; derfor har økninger i brebevegelse potensiale til å påvirke havsnivåøkning i stor grad. Til tross for den store betydningen, gjenstår det fortsatt betydelige utfordringer for å forutsi responsen av isbreer på klimaendringer pga mangelful...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Error estimates for coupled-cluster methods, ground states and excited states

Dette forskningsprosjektet har som mål å forbedre forståelsen av kvantekjemi ved å studere coupled-clustermetoden med sikte på å oppnå (i) en matematisk analyse av eksiterte tilstander, og (ii) en detaljert analyse av tilnærmingsfeil siden de nøyaktige løsningene aldri er oppnådd i praksis. I ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling hidden processes at the Aurora seamount: connectivity and biogeography of hydrothermal vents in the deep Arctic ocean

Hydrotermiske skorsteiner i Arktis kan være en viktig brikke i puslespillet for å forstå forbindelsen mellom varme havkilder i dyphavet, da disse kan være nøkkelen til utveksling av dyrepopulasjoner mellom ulike havbassenger. I dette prosjektet vil vi studere de hydrotermiske skorsteinene (varme...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Theory, methods, and tools for testing autonomous systems

Autonome systemer (AS) er nye teknologier som påvirker en rekke næringer og mange områder av menneskelivet i vår tid. Sjåførløse biler har begynt å vises på offentlige veier, og samarbeidende roboter har begynt å jobbe med menneskelige arbeidere på fabrikkgulvet. Derfor er det av største betydnin...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Establishing Long-term High-Resolution Coralline Algae Records of Arctic-Atlantic Ocean-Sea Ice Variability

Reduksjonen av arktisk sjøis de siste tiårene er godt dokumentert og er et av de mest synlige tegnene på pågående klimaendringer. Nedgangen har vært mest markert i sommerhalvåret, og hvis dagens trender vedvarer, antyder prognoser at arktisk sommersjøis kan forsvinne helt innen noen få tiår. I ti...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland