0 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Unike - Nordmøre

Lokal utbygging og bruk av bredbånd i Gjemnes kommune danner grunnlaget for satsingen, både i regional og lokal målstokk. Kommunen har stilt seg i spissen for en utbygging med målsetting om at alle innbyggerne i kommunen skal få et tilfredsstillende bre dbåndstilbud. Det er innhentet priser på ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2005

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sørsamisk bredbånd i Rørosregionen

Det søkes om midler for å utvikle læringsmiljøet og å etablere et høykapasitets bredbåndsnett mellom Røros og OS kommuner med fokus på skolenes samarbeid om den sørsamiske opplæringen i regionen. Bredbåndsløsningene skal brukes til virtuell undervisning o g etterutdanning. Gjennom prosjektet skal...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Skolenett Lebesby kommune

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Indre Namdal

Få etablert et høyhastighetsnett i regionen Indre Namdal. Bredbåndet skal benyttes i offentlig tjenesteproduksjon innen administrasjon, skole, helse og teknisk sektor mm. Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon vil være en meget viktigst tiltak for å nå målene. Interkommunalt samarbeid vh...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samordna utvikling av breibandinfrastrukturen i særleg svakt utbygde område i Sogn og Fjordane

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Rossfjordfiber

I bygda Rossfjordstraumen i Lenvik kommune er det skole, sykehjem med legekontor, næringsliv bl.a. innen byggebransje og plastindustri, samt Troms Fagprøvesenter (TFS). Man har forsøkt et tilbud med radio-LAN i bygda med fordeling av en fastlinje på 2 Mbp s, men det har ikke fungert tilfredsstill...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Skulenett Sogn og Fjordane Fase 2 - Samordna utvikling av innhald og infrastruktur for breiband i vidaregåande skular og grunnskular

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal gjennom Breibandforum S&Fj samordne utvikling av breibandløysingar for skuleverket i fylket. Skulenett fase 1 vart gjennomført i 2003 med måloppnåing for alle aktivitetar og betydeleg utbygging og samordning i heile fyl ket. Aktivitetane i Fase 2 er forankra bå...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsprosjekt: Distribuert granskning av røntgenbilder

Nesten alle sykehusene i Midt-Norge har fått innstalert MR-maskiner (bildetaking vha magnetisk resonans), men sykehusene mangler i dag tilstrekkelig kompetanse på det enkelte sykehus til å kunne granske røntgenbildene. MR er en foretrukket metode for pasi entene fordi pasienten unngår røntgenbest...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd infrastruktur for grunnskoler i Indre Namdal

Den planlagte utbyggingen omfatter 16 grunnskoler med 1227 elever i Grong, Høylandet, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Inkludert i dette er også en høy andel fremmedspråklige, samt samisk skole og –kulturinstitusjoner. Med regionens spredte bosettin g har det vært liten eller ingen interess...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bildediagnostikk for pasienter i sykehjem

Sykehjemmene er Norges største institusjonsnivå. Over 29.000 somatiske pasientsenger skal økes til 35.000. Alle pasientene har flere sykdommer og/eller nedsatt allmenntilstand. 70-80 % har aldersdemens. Disse pasientene har de samme krav på diagnostikk og behandling som befolkningen for øvrig, s...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsamarbeidet DDT og Fosen.net

Formidlingen utføres vha følgende markedsføringstiltak: Delta på seminarer og konferanser Etablere og vedlikeholde fyrtårnsweb Være utstillingsvindu Gjennomføre brukerundersøkelse PKI Gjennomføre utvidet prosjektsamling Ulike HØYKOM-initierte tiltak Vi v il bygge en verktøykasse som består av fø...

Awarded: NOK 7,264

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til skolene i Rygge kommune

Rygge kommune er sentralt plassert i Mosseregionen, og er med sitt innbyggertall på ca 14.000 den nest største kommunen i regionen, etter naboen Moss kommune. Kommunen har i de siste årene satset sterkt innenfor utdanningssektoren, med både rehabilitering og utbygging av flere av kommunens skole...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

Høykom-prosjektet skal bidra til kvalitetsheving og forbedrede resultater i Skoleetatens satsning på IKT der målsettingen er at alle elever i 2006 bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet. Prosjektet rettes inn mot den pågående satsning ”Skol eutvikling i nettverk – tilpasset opplæri...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Arbeidsplassen som læringsarena: Audio-/videostøttet veiledning i fjernundervisning på PC

Fleksible fjernundervisningstilbud etterspørres. Kvalitetsreformen stiller nye krav og informasjonsteknologisk nyutvikling åpner for bedre fjernundervisningstilbud. Web-baserte, interaktive undervisningsløsninger og bredbånd gjør fleksible forelesnings- og veiledningsarenaer på arbeidsplassen me...

Awarded: NOK 58,793

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndskrevende læringsmetoder i Namdalen

Samhandling og distribusjon av kunnskap gjennom bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi har potensial for utvikling av metoder for tilegnelse av fagkunnskap og sosial kompetanse. Dette prosjektet dreier seg om produksjon av "multimediebaserte prod ukter" med reell elevdeltakelse og fornuf...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Interkommunale pleie- og omsorgstjenester i Karasjok og Porsanger

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale Gardermoregionen

1. Samordnet planfunksjon Realisere infrastruktur og IT-systemer som gjør det mulig å få til samordning av planarbeidet, deling av kunnskap og informasjonsressurser samt digital kommunikasjon med næringsliv og utbyggere. 2. Felles IKT Felles IKT-infrastru ktur, felles IKT-drift og felles IT-syste...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Regional løysning for drift og trygging av felles nett i Nordfjordkommunane (Kommunenett Nordfjord - Fase 2)

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innan-for IKT. Kommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtaler for utvikling a v nett og tenester mellom kommunane. Komm...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

HØYKOM - Evaluering

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sikker videokommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Molde kommune ønsker å utvikle og prøve ut et system hvor vi kan benytte vårt høyhastighets fibernett til sikker kommunikasjon for helsetjenesten. Dette vil gjøres ved å utprøve en kommunikasjon med video mellom fire utplukkede hesekontor i kommunen. I ne ste omgang ønsker man å knytte denne vide...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Deichman som digitalt flerbrukshus: pilotprosjekt i planlegging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen

Biblioteket har fulgt med på utviklingen innen det som er kalt "digitale flerbruksløsninger". I Sverige og Danmark blir slike løsninger også kalt "folkets hub", digitale flerbrukshus eller elektroniske forsamlingshus. I dette kombineres det fysiske og det virtuelle "rommet"og ressurser som finne...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd

Prosjektet "Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd" inngår i et helhetlig utviklingsarbeid i regi av Follorådet, der utviklingsprosjekter knyttet til regional utvikling (areal, samferdsel, miljø og næring), tj enesteutvikling og administrasjon/forvalt...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Teleradiologisk samarbeid i Helse Vest RHF basert på bredbåndsnett

De radiologiske avdelinger på de fleste sykehus De radiologisk avdelinger på de fleste sykehus i Helse Vest er digitaliserte. Det betyr at radiologiske bilder lagres uten bruk av film, og med begrenset bruk av papir i bestilling og svar (RIS/PACS). Alle sykehus er knyttet til hverandre via det r...

Awarded: NOK 51,039

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Akuttmedisin - "elæring når det haster"

Gjennom et tidligere forprosjekt foreligger nå en e-læringsmodul innen hjerte-lungeredning/avansert hjerte-lungeredning. Dette prosjektet skal ferdigstille to nye moduler innen fagområdet akuttmedisin: traumer ernæring/intravenøsterapi og væsketerapi Modu lene vil gjøre bruk av videostreaming og ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Nordland - Nordlánnda