0 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

BEST - Betre elektronisk samhandling og tenester

I prosjektet BEST - Betre elektronisk samhandling og tenester, vil Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arbeide for ein meir effektiv saksflyt mellom ulike offentlege verksemder og forvaltningsnivå, betre kvalitet på saksbehandlinga og raskare svar for brukara r av offentlege tenester. Prosjektet vil ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

SamArbeidsarena for Lindrende (palliativ) behandling i KreftOmsorgen

Videreutvikling av kvaliteten i omsorgstjenesten er uttrykt målsetting i den nasjonale strategien for elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren i S@mspill 2007 og i eKommune 2009. Virkemidler er kompetanseheving hos omsorgspersonalet og effektivis ering i kontaktene mellom 1. og 2. linjet...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sophusportalen - Fornying og kunnskapsformidling for skulane og barnehagane i Nordfjordkommunane

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innanfor IKT. I samband med Høykom-satsinga har Nordfjordkommunane tidlegare gjennomført tre større prosjekt, som alle er sett i drift og vert utvikla v...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tilgjengeliggjøring av kommuneplaner i Nordland

Prosjektet skal med utgangspunkt i pilotprosjektet for visning av kommuneplaner på www.geono.no, etablere en brukervennlig nettjeneste for kommuneplaninformasjon i Nordland. Med kommuneplaner menes her kommuneplanstatus, kommuneplanens strategiske del (sa mfunnsdelen) og arealdel med kart, tegnfo...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kuling - kulturhistorisk emnekart for læring og undring

Kulingprosjektet er å samle og systematisere lokalhistoriske materiale gjennom å ta i bruk pedagogiske IKT-verktøy for å effektivisere og bedre den pedagogisk støtte til sluttbrukeren. Dette gjøres ved å videreutvikle den pedagogiske modellen bak Kulingko nseptet og benytte emnekart-standarden V...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2007 - Samspill mellom geodatatjenester i ekommuner

Kartdata og geografisk informasjon spiller en viktig rolle både i samfunnsplanlegging og for verdiskaping og utvikling av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne. Tilgang på geodata er avgjørende for kommunal saksbehandling og utvikling av kvalit ativt gode tjenester. For næringslivet li...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Gjennomføring av interkommunal IKT-plan i grunnskolen i ASP-kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Prosjektet er en oppfølging av Høykomprosjekt 170253. Nevnte prosjekt skal oppfylle deler av Kunnskapsdepartementets "Program for digital kompetanse". Bl.a. lages det en felles IKT-plan for grunnskolene i de fire kommunene. Det nye prosjektets hovedoppg ave er utrulling av IKT-plan. Planen in...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sak/arkiv-tenester til ALLE i Vest-Telemark

Prosjektet gjeld 6 kommunar med 14.000 innbyggarar og 50% av arealet i Telemark. Målretta strategiarbeid for regionen, og for bruk av IT, har etablert handlingsplanar og faktagrunnlag for vidare handling. Såleis er det i dag eit visst samanfall for ein rekke rekkje fagapplikasjonar. Vidare er ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Løypesentralen for Fjellregionen (Alvdal, Røros, Tynset, Folldal, Rendalen, Os, Tolga og Holtålen).

Et aktivt friluftsliv er et av regionens viktigste fortrinn. Et samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen ved kommunene i Nord Østerdal og Rørosområdet og turforeningene i regionen har til mål å synliggjøre regionens tur- og friluftsmuligheter. Regi onrådet for Fjellregionen er et samarbeid...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kommunale tjenester på nett - Fra piliot til produksjon

Prosjektet fra pilot til produksjon vil være viktig for at kommunene kommer opp med interaktive tjenester, og at kommunene kommer opp med tjenester av høy kvalitet. Prosjektet vil også være svært viktig for noen av de viktigste målsetningene i regjeringen s strategiplan eNorge 2009, spesielt med ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tjenestedeling mellom 5-kommuner i Lofoten innen e-service, økonomi og sak/arkiv.

Kommunene Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan ønsker gjennom søknaden å videreutvikle sitt samarbeid. Gjennom erfaringer med: - et felles regionalt datanett, - en felles portal-løsning, - modernisering av økonomisystem i Vågan, - sak/arkiv etter N oark 4.1 standard i Flakstad - felles op...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

DIGITAL PLANDIALOG

DIGITAL PLANDIALOG bygger på, og høster gevinster fra, allerede gjennomførte fellesprosjekter og satsninger i 12k m fl, f eks geodata / kartportal, streaming av politiske møter, bredbåndsutbygging, felles innkjøp, opplæring og drift av sak/arkiv, elektro niske byggesøknader, Vestfolds lille grøn...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

IKT - utvikling skoler

I henhold til ny læreplan for 2006, skal digital kompetanse hos elevene være en av de fem basiskunnskapene ved siden av regning, lesing, skriftlig og muntlig uttrykksform. Prosjektet har som målsetting å komme frem til en optimal løsning for opplæringssek toren, som gir gode IKT-ytelser og krever...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital Plan-kommunikasjon

Formålet med prosjektet Digital Plan-prosjekt er å etablere, teste og demonstrere effektive elektroniske kommunikasjonsformer mellom de sentrale aktørene i en planprosess. En vil også studere spesielt forholdet mellom tekonlogi og planprosesser. Det skal integreres ulike teknologier/løsninger o...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Historisk kilde og kunnskapsbase for Trøndelag - digitalt læringsverktøy for grunnopplæringen

Historisk kilde- og kunnskapsbase vil gi skolene en brukertilpasset inngang til sentrale tema, begreper og læringsressurser fra Trøndelag. Det blir etterspurt i den nye læreplanen. Det digitale læringsverktøyet skal enkelt kunne tas i bruk i skolen og vil være et bidrag til en læringsprosess der...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sekvensiell kjeding av WebServices i system for beredskaps-/katastrofehåndtering samt integrasjon mot fagsystem.

SMARTRAP vil bidra til mer effektiv elektronisk samhandling med andre virksomheter ved at prosjektet baserer seg på avansert og moderne WEB-teknologi i kommunikasjon med andre etater og datasystemer. Prosjektet er basert på at informasjonen til enhver tid hentes fra original datakilde i sanntid....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Etablere en informasjonsportal for nordområdene med under-liggende elektronisk tjenester til bruk for regjering og fylkesmenn i nord.

geoPolar skal etablere dynamiske kunnskapsbaser som grunnlag for bærekraftige beslutninger, økt verdiskapning, redusert konfliktnivå og risiko i Nordområdene. Gjennom et omfattende forvaltningssamarbeid, koordinert av Kartverket, skal prosjektet sikre at eksisterende og nye kunnskapsbaser gjøres ...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Gevinstrealisering 2006-2007 / Digitale Gardermoregionen

IKT-prosjekter har ofte kun fokus på teknologi, kostnader og tid. Eier tar ofte for gitt at resultater og gevinster kommer av seg selv. Vårt prosjekt har et proaktivt forhold til gevinstrealisering. Dette betyr at potensielle gevinstmuligheter kan påvirk es og endres over tid. Det fordres at hel...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

eBygg2009 - samordnet innføring av elektronisk plan- og byggesaksprosess i fire regioner

eBygg2009 er et samarbeid mellom fire regioner: Orkidé: Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Frei, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR): Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog, Fet, Nittedal, Skedsmo, Sørum. Smart-kommunene:...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

"Rett i Mappen" Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom SørTrøndelag, Vestfold og Oppland fylkeskommune, som alle har samme utfordring. Det er i dag, lite eller ingen, integrasjon mellom sak- og arkiv-løsninger og fagsystemer på skolene. Dette betyr at et stort antall med journalverdige dokumenter som produseres...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Økt elektronisk samhandling mellom helseforetaket, fasleger/legesentre og primær- og kommunehelsetjenesten

Akershus Universitetssykehus HF har ved nytt sykehus også fokus på innhold for å effektivisere drift og øke kvaliteten av sine helsetjenester alt ut fra et pasientrettet perspektiv. Prosjektet "Elektronisk samhandling" er et av flere prosjekter som skal s tøtte opp om dette. Gjennom et ønske om å...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

SORUBA - Strategiske og operasjonelle rammeverk for utvikling av bredbåndsanvendelser

SORUBA-prosjektet er delt inn i tre hovedfaser; konsolidering, utvikling og pilotering. I konsolideringsfasen vil vi samle erfaringer og kompetanse innenfor fagfeltene IKT-strategi og gevinstrealisering. Dette gjøres gjennom studier av Høykom-prosjekter, erfaringsutveksling mellom utførende prosj...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Filmarkivet.no med åpne standarder

Filmarkivet.no er i dag tilgjengelig både på det åpne internettet og som iptv-tilbud i lukkete nettverk. Internett-versjonen er kun basert på Microsoft-programvare, noe det har kommet reaksjoner på fra brukere av andre operativsystemer. I tråd med regjer ingens og opposisjonens senere uttalelser...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Regionale geodatatjenester i Lofoten

Flere små kommuner sliter med å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på alle fagområder, og dette gjelder ikke minst geodata og GIS. Mange norske kommuner har i liten eller ingen grad gjort geodata-relaterte tjenester elektronisk tilgjengelig, verken internt i kommunen eller overfor andre vir...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Innføring av E-tjenester i Det Digitale Trøndelag

De syv kommunene og to fylkeskommunene i DDT, samt fylkesmannen i Sør-og Nord-Trøndelag ønsker i fellesskap å etablere en arena for utvikling av E-tjenester mot innbyggere og næringsliv. Prosjektet vil bygge videre på prosjektet DDT-I spesielt med tanke p å: -prosjektorganisering, metodikk for in...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samarbeidsportal for interkommunal samhandling og kompetanseutveksling

Prosjektet fokuserer på utnyttelse av bredbånd for videreutvikling og effektivisering av interkommunalt samarbeid, og omfatter aktører i tre samarbeidende kommuner. Det skal etableres en samarbeidsportal som tilgjengeliggjør et sett av IKT-tjenester som s tøtter samhandling og kompetanseoverførin...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark.

Prosjektets fokus: Prosjektet skal bidra til å skape og utvikle et tjenestetilbud for flere pasientgrupper som trenger et tilbud mellom sykehjem og sykehus i Finnmark, slik at sykestuefunksjonen i Finnmarks kommuner styrkes. Prosjektet skal utvikle og im plementere telemedisinske løsninger som g...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Styrking av realfag med bredbånd

Fredrikstad og Sarpsborg kommune har gjennom utarbeidelsen av en felles næringsplan for Nedre Glomma regionen arbeidet tett for å få til felles løsninger innen IT sektoren. Disse kommunene har gått til felles innkjøp av Class Fronter LMS. I Østfold er de t nå tre dominerende LMS systemer, Class ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kompetansetiltak i helse-og sosialsektoren i distriktskommuner.

Mange distriktskommuner har erfart nødvendigheten av å samordne sine behov for ny kompetanse. Endret oppgavefordeling har gitt kommunene nye og store utfordringer, blant annet innenfor psykisk helsevern og geriatri. Eina er et etterutdanningsnettverk i Na mdalen som består av 16 kommuner, Helse N...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Granvin og Voss på felles IKT-plattform

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom 2 kommunar - Granvin og Voss. Samarbeidet mellom kommunane er forankra både hjå ordførarane og hjå den administrative leiinga ved rådmennene. Det må etablerast ein breibandsinfrastruktur mellom heradshuset i Gr anvin og tinghuset på Voss. Gjennom etabl...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland