41,709 projects

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

I skyggen av Opplysningen

1) Prosjektet vil studere marginaliserte og tabubelagte ideer, erkjennelsesteknikker og litterære uttrykk i Opplysningens århundre. 2) Prosjektet vil søke å justere de overleverte forestillinger om epoken med utgangspunkt både i lysmetaforen ("fornuftens lys") og i epokens paradoksale fascinasjon...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Middle English Grammar Project: Survey of Middle English Transmission

The present project forms part of the Middle English Grammar Project, a large-scale undertaking that aims to produce an authoritative account of Middle English (ca 1100-1500). The accounts that exist are badly outdated, and an up-to-date description is ne eded. This project is concerned with Mid...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Atypical Utterance Prosody of the Northern Russian Dialects of the White Sea, an Endangered Language Variety in a Language Contact Area

The study of utterance prosody of spontaneous speech is an underdeveloped area of linguistic research, but new technology and methods to record and analyse living speech empirically have made this kind of research far more accessible. The rapidly disappea ring traditional Russian dialectal featur...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Det usamtidiges samtidighet - kriseerfaring og historisk(e) tid(er) i moderne tysk litteratur

Erfaringen av historisk tid - hvordan vi forestiller oss forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid - synes å ha fått en prekær status i dagens virkelighet: På den ene side framstår tiden som oppløst i en rekke absolutt samtidige, kommunikasjonsteknologisk frembrakte øyeblikk, på den annen side e...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Pieces of Indefinites and the Nature of Cross-Linguistic Variation

It is a cross-linguistically pervasive generalization that indefinites (e.g., "somebody" in English) use interrogative words as building blocks (e.g., Japanese and Russian), though there are languages that use other building blocks, such as simpler indefi nites, in addition to/instead of interrog...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

An archaeology of the Pharaonic Nile and the rise of the Egyptian civilisation - Comparing religious water-worlds in history

There have been two dominant theories regarding the rise of the early civilisations: 1) large-scale irrigation systems gave rise to despotic and bureaucratic states, and 2) population increase in a restricted area such as the Nile valley led to warfare an d subsequently to hierarchies and the ris...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Konferanse om samisk språk-, helse-, sosial- og kulturforskning i lulesamisk område

Det overordnede prinsipp for regjeringens samepolitiske arbeid er at den samiske befolkning selv har rett til å utvikle språk, kultur og sitt nærings og samfunnsliv. Samtidig forplikter staten seg til å tilrettelegge for en slik utvikling. Det samiske fol ket er knyttet sammen i ulike regioner, d...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Modernism on Display Arkitekturutstillinger og utstillingsarkitektur som institusjonell og kunnskapsteoretisk forståelsesform

Modernism on display OAFs jubileumsutstilling i Kunstnernes Hus 1931 er den første utstilling av format over norsk arkitektonisk modernisme. Denne ikke-dokumenterte, nesten glemte utstillingen har en rekke interessante teoretiske implikasjoner og anskue liggjør på en særlig klar måte modernisme...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Demokratisk teori og historisk praksis - Om forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750-1850

Prosjektet vil undersøke forestillinger, holdninger og praksiser knyttet til folkestyre i Vesten 1750 - 1850. Norden, og særlig Norge, vil stå i sentrum, men det er langt på vei de idémessige forbindelser til det øvrige Europa og til Amerika som vil bli v ektlagt. Fortolkningen av de republikansk...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Samuel Beckett and Christianity

Samuel Becketts forhold til sin irsk-protestantiske bakgrunn og kristendom generelt har vært et underbelyst tema i Beckett-forskningen. Dette er delvis fordi pålitelig og detaljrik informasjon om hovedperioden for Becketts intellektuelle dannelse på 1920 og -30 tallet ikke var tilgjengelig før Ja...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Nasjonal fagkonferanse i nordisk litteraturvitenskap

Nasjonal fagkonferanse for nordisk litteraturvitenskap rhar som formål å samle vitenskapelig og faglig ansatte ved universiteter og høgskoler som forsker og underviser om nordisk litteratur i nordisk/norskfagene. Hensikten er å samle et forskningsmiljø so m er stort, spredt over mange institusjon...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Nasjonal musikkvitenskapelig konferanse, Norges musikkhøgskole, 10-11/08 2006

Prosjektets mål er å samle norske musikkvitenskapelige miljøer rundt to emner som anses for å være av betydning for teoretisk og metodisk fagutvikling, nemlig anvendt musikkteori og tolkningsteori. Gjennom arbeid med disse emnene tas det sikte på å etable re en plattform for diskusjon av dagsaktu...

Awarded: NOK 27,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

HIFO-seminaret 2006

Hovedtema for konferansen vil være "Vår virksomhet som historikere i offentligheten". Gjennom temaet vil vi fokusere på historikeren og historiefagets mange roller i politikk, kultur og samfunn. Konferansen skal være et møtested både mellom fagmiljøer in nen historie og mellom historikere og and...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Power mise-en-scène: Opera, Aesthetics and Politics in the 18th Century

This inter-disciplinary project is an investigation of the relationship between opera and politics in the 18th century. It is an attempt to combine historical and musicological approaches in order to highlight the way music drama and politicial drama inte racted in a culture where staging was vit...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Foreign prisoners in the Spanish Inquisition 1540-1700

The 44.000 trial summaries from the Spanish Inquisition known as relaciones de causas, will be registered in a database. The wedding of modern database techniques and the Inquisition's yearly reports holds great promises, and I will use this to ascertain the number of foreigners tried by the Inqu...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Norwegian Missionaries. Practice and Representation in the Formation of "Self" and "Other"

The aim of this project is to explore cultural and social transformations following the encounter between Norwegian protestant missions and the local communities where they worked. Much research done in the field of colonialism and post-colonialism mainly focus on the consequences of the Europea...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Spill, performativitet og nærvær. En undersøkelse av spillstrukturer i ny mediekunst (new media art)

Det siste tiåret har vi vært vitne til en vending innenfor samtidskunsten hvor fokus er forskjøvet fra verket som en mer eller mindre selvstendig presentasjonsform, til relasjonelle verkhendelser hvor kommunikative strategier settes i spill. Innenfor det digitale kunstfeltet er særlig ?nærvær? et...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Imagining the West: Perceptions of the Western 'Other' in 19th-20th Century Eastern Europe and Turkey

Ever since the Enlightenment, East and West have been the constituting elements of the most important single bipolarity in terms of which religious, national, and civilizational communities, major political and cultural projects/movements have been defini ng themselves and one another. While ther...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Chinese Individual: Negotiations of Rights and Responsibilities

The focus of this project is the remarkable change of concepts and practices related to the individual and its position in Chinese society, community and family since the late 19th century, and especially in the past 60 years. We see today a rising focus in China - as in many other parts of the w...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sola Scriptura: Luther vs. Derrida om skrift og Deus absconditus

Derridas skriftteori, om skrift som dekonstruksjon og différance, får i hans senere tekster en teologisk dreining, både hva gjelder interessefelt og begrunnelse. Derrida er særlig opptatt av hvordan Gud skjuler seg, unndrar seg språklig betegnelse, selv n år man anvender navnet 'Gud'. Gudsbegrepe...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arktiske diskurser

Skildringer av arktiske eller subarktiske strøk og livet der utgjør et omfangsrikt materiale produsert både i disse strøkene og i andre deler av verden, f.eks. Europa og Amerika. Omfanget øker særlig i og med den systematiske vitenskapelige undersøkelsen av Arktis som er på plass etter romantikke...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Blikk for virkelighet. En studie i tidsskriftet Le Mercure galant (1672-1720) og framveksten av en moderne kulturanalyse.

Prosjektet tar sikte på å studere det franske tidsskriftet Le Mercure galant og dets rolle i framveksten av en moderne, kulturell offentlighet. Med sin blanding av tilsynelatende trivielt journalistisk og litterært stoff, fra moteannonser og helseråd til "historier fra virkeligheten" og leserbrev...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Transformations in Clay. Moloko pottery in its social and ritual context

The main objective of this project is to carry out an analysis of the Moloko pottery that is focused on a social understanding of the manipulation of ceramic vessels in household space. The pottery will be analysed in its contexts of production and use, p articularly within the house and around t...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Domestic servants, criminals and housewives - Norwegian female migration to Amsterdam in the seventeenth century

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI Domestic servants, criminals and housewives. Norwegian female migration to Amsterdam in the seventeenth century

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø (UPUS)

Den overordnete ambisjonen med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og større innsikt i de språklige praksisformene en finner i norske byer i dag. Norsk talemålsforskning har i stor grad vært orientert omkring rurale og semi-urbane forhold, og den mer syst ematiske kunnskapen en har om språkforhol...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The interpretation of bare singular nominals in Russian

I motsetning til vesteuropeiske språk mangler russisk et morfologisk uttrykk for (u)bestemthet. Prosjektets mål er å avdekke hvordan fraværet av artikkel gjenspeiler seg i tolkningen av substantiver. Russisk har andre midler til rådighet for å uttrykke be stemthetskategorien - som for eksempel or...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Norske historikerdager 2005

Årets møte vil fokusere på den norsk-svenske unionen 1814-1905, unionsoppløsningen og en del konsekvenser av denne. først og fremst utenrikspolitiske. Vi vil dessuten forsøke å følge utviklingen av det moiderne Norge i sin alminnelighet gjennom det siste hundreåret Det vises ellers til vedlagte p...

Awarded: NOK 80,751

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Herredømme over bønder. Verdslige godseieres maktgrunnlag og maktutøvelse 1300-1660.

Formålet med prosjektet er å undersøke det norske godseiersystemet i høy- og senmiddelalder (ca. 1300-1660) med hovedvekt på godseieres muligheter for maktutøvelse i kombinasjonen av privat jordeiermakt og kongelige ombud. Denne kombinasjonen kan ha gitt store verdslige godseiere muligheter for å...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Brukermedvirkning i psykiatrien. En studie av polikliniske samtaler mellom psykiatere og mennesker som lider av schizofreni.

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse kjennetegnet blant annet av vrangforestillinger, hallusinasjoner, sosial tilbaketrekning og redusert mentalt og praktisk ferdighetsnivå. Hos en del blir språket enkelt, ordfattig og mindre målrettet. I interaksjo ner mellom psykiatere og mennesker som li...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa