0 projects

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Strategic decisions in Norwegian farm households. Changes in the 1995-2002 period.

Since the farming sector consists primarily of family firms, the structural development of the sector and of farm dominated rural areas is the result of numerous micro-level household decisions. The important decisions are often strategic in nature; imply ing that long-term consequences are consi...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Tilpasning under press: Gårdbrukerparets liv i et generasjonsperspektiv.

I dette prosjektet analyserer vi generasjoners antatt ulike tilpasninger i landbruket med særlig fokus på gårdsbrukerparet. Ved å analysere levekårene, livskvaliteten og livsformene til brukerpar med tilhørighet i ulike kohorter, er vårt mål å bedre innsi kten i det varierte, samtidige landbruksl...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Fritidsfiske i sjøen.

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning II.

Formålet med oppholdet i Chile og Peru var todelt. I den ene delen skulle jeg undersøke ulike deler av lakseindustrien i Chile. Formålet var å sammenlikne den Chilenske laksenæringen med den norske for å identifisere likheter og ulikheter på næringsstrukt ur og produksjonsteknologi. I Peru var fo...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Understanding New Markets

Prosjektet er en bearbeidet versjon av søknaden Toward a new understanding of marketing, som ble fremmet i forbindelse med Forskningsrådets SFF-utlysning. Tre sentrale overordnete forskningsspørsmål ble her fremsatt: 1. Hva er de viktigste forskjellene mellom markeder? 2. Hvilke faktorer driver a...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning III - dr.gr. stip og utenl.stip Linda Nøstbakken.

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Internasjonaliseringsstrategier for norsk trelastindustri.

Formålet med prosjektet er å øke vår kunnskap om norske trelasteksportørers internasjonale konkurranseevne. Norsk trelastindustri har i de siste ti til femten årene blitt stadig mer internasjonalt orientert med en eksportandel på 30-40 %. Over 90 % blir e ksportert til europeiske markeder med Tys...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Knowledge and practice in the fishing sector under changing management regimes. A comparative study between Norway and Newforundland.

Future challenges in the respect of recruitment, practice and knowledge in the fishing fleet are studied through a comparative study of in the fishing fleet in Norway and Newfoundland. The study has focus on mechanisms and structures which are important f or how knowledge is generated, implemente...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Analyse av virkemidler i norsk skogpolitikk

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

EU-prosjektet "Evaluation of financing of forestry in Europe".

The purpose of the project is to analyse how forest sector related financial policy instruments are handled in different countries. For this the project will employ a network of researchers and policy makers to cooperate in gathering and investigating the oretical and empirical relevant materials...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning, doktorgradstipendiat II - Stipendiat Alexander Severinsen.

Prosjektet belyser konsekvenser av handelspolitikk for norsk havbruksnæring, og hvordan disse handelspolitiske føringene bidrar til strategiske tilpasninger og endringer i næringen. Analysens handelspolitiske føringer omhandler EU med hovedvekt på "Laksea vtalen" og WTO-regelverket.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

International ocean governance and Norway.

The project is a strategic programme on international ocean politics and its implications to Norwegian Ocean governance. The developments in important global policy spaces relating to the environment, trade and oceans in general are assessed and analysed with a view to the implications to coastal...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassing gjennom nye kontraktsformer.

Prosjektet skal analysere behov for, muligheter og konsekvenser av nye kontraktsformer i norsk primærjordbruk. Prosjektet skal gi systematisk kunnskap om hvilke kontraktstyper som kan egne seg for å regulere forholdet mellom primærprodusenter og foredling sledd, gitt større behov for markedstilpa...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Kvalitet, informasjon og merking

Det vil bli økt konkurranse i det norske matvaremarkedet. Norske produsenter vil være avhengig av å produsere det forbrukerne ønsker og merke produktene sine slik at de attraktive produktattributtene kommer klart fram. I første del av prosjektet vil vi foreta en litteraturstudie av attraksjonsme...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Fenomenet grensehandel - rasjonalitet mer enn galskap?

Fenomenet grensehandel skal belyses ved hjelp av ulike metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative tilnærminger, men med klar hovedvekt på de kvalitative. Prosjektet har fire hovedproblemstillinger eller –tema som skal belyses 1) Hvilke argumenter er det som framsettes i den offentl...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Å sette pris på hylleplassen. Innkjøpsrutiner og -systemer i internasjonale dagligvarekjeder.

<.zeta.> betale for hylleplassen - "slotting fees" - er av mange betraktet som en måte å prissette et knapt gode -markedsadgang. Norske eksportører kan fortelle om ulike og uoversiktlige innkjøpssystemer hos detaljlister i ulike land. Rapporter fra det no rske markedet tyder på at varianter av sl...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassing, omstillingsevne og ledelsesressurser i samvirkebasert næringsmiddelindustri: Nye konkurransestrategier og former.

Framtiden for det norske landbrukssamvirket er uklar. Går det mot slutten, eller mot en ny start? Kommer landbrukssamvirke til å ta nye former? Hva er i så fall de mest aktuelle mulighetene, og hva er konsekvensene for samlet effektivitet, konkurranseevne , samt medlemmenes situasjon? I prosjektb...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Fiskerinæringen, landbruket og WTO-forhandlingene, fase II.

Utgangspunktet for prosjektet er som tidligere de motstridende interessene mellom ulike næringsorganisasjoner som synes å gjøre seg gjeldende i forhold til de pågående og kommende forhandlingene. Det er økende oppmerksomhet omkring miljø og handelen med f isk og fiskeprodukter blant nasjonale og ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Det multifunksjonelle landbruket: Transaksjonskostnader, adferd og virkemidler.

De senere årene er det lagt økende vekt på internasjonalisering av matvaresektoren. Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er avveiningen mellom friest mulig handel og sikring av fellesgoder landbruket bidrar til. Spørsmålet har generell interesse, men e r spesielt viktig for land som har lav ko...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Determinants for market orientation at the industry and value chain levels in agribusiness and fisheries.

Marked orientations are widely recognised as a major determinant of profitability of both companies, value chains, and whole sectors of the economy. The importance of degree of market orientation in the food sector is widely acknowledged. However, determi nants of market orientation have until no...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Marketing competencies in the seafood industry.

The project focuses on how senior managers` develop and exploit their marketing competencies to enhance the performance and value adding of firms in the seafood industry. The proposed research is based on 3 phases of empirical research. In phase II we aim to study managers` decision-making proces...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

"Inngrepsfrie naturområder" som verktøy for arealforvaltning.

Kartene over de såkalte "inngrepsfrie naturområdene" har fått en sentral posisjon i norsk arealforvaltning. Områdene som ligger mer enn 5 km fra "tyngre tekniske inngrep" som veger, jernbanelinjer, kraftlinjer og kraftanlegg er redusert fra 48% av landare alet i 1900 til 12% i 1998. Kartene gir e...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Compliance and Enforcement in the Norwegian fishing sector.

The cheating problem is an interesting topic. From a management perspective the cost of control of the fishery is high, it is thus desirable to tailor regulative tools better. From an academic perspective - the compliance and enforcement problem provides the opportunity to compare the impact of ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt ledende eksportør av laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og di...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Entry info foreign markets: A comparative study of regulatory regimes impact on entry mode decisions in the salmon fish farming industry.

<.zeta.> undersøke hvilken innflytelse det regulative rammeverk har på valg av adgangsform (oppkjøpere, datterselskap, utenlandske salgs/markedsavdelinger, samarbeid etc.) blant oppdrettsselskap i Norge, Skottland og Chile betraktes som interessant. For d et første så opererer de under ulike nasj...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Policy Analysis for Norway using the CAPRI Moddeling System.

NILF has decided to continue as part of the CAPRI network and the further development of the CAPRI modelling system. This project aims at applicating the CAPRI modelling system to policy analysis for Norway, according to for example: 1. changes in the agr icultural policy in Norway according to t...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku