0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Organization of the first conference on Environmental and Occupational Health Aspects Related to Nano- and Ultrafine Particulate Matter

The conference, Environmental and Occupational Health Aspects Related to Nano- and Ultrafine Particulate Matter (EOHNANO) is organized by the National Institute of Occupational Health (STAMI) in Norway, the Norwegian Institute of Public Health (FHI) and the North-West Russian Public Health Resear...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution

Klimaendringene vil påvirke avlinger de kommende tiårene. Samtidig har luftforurensning allerede fått betydelige konsekvenser for produktiviteten i landbruket, og forårsaker avkastningstap i hele Europa. Til tross for internasjonal innsats for utslippsreduksjon, forventes dårlig luftkvalitet i Eu...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

3rd European Joint Meeting of COST Action CA16229 European Network for Environmental Citizenship

Prosjektet arrangerte 3rd European Joint Meeting of COST Action CA16229 European Network for Environmental Citizenship i Stavanger, 3-5. juni 2019. Det søkte beløpet dekket nødvendige arrangementskostnader ut over de som COST dekker, inklusive moms. Temaet for møtet var ?Assessing and Measuri...

Awarded: NOK 32,689

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordic Probabilistic AI Summer School

The Nordic Probabilistic AI School (ProbAI) will serve as state-of-the-art expertise in machine learning and artificial intelligence, attracting highly qualified lecturers, as well as students, academics and professionals engaged in the AI field. The motivation to organise the summer school ste...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Uncertainty-Aware Coevolution Design of Self-Adaptive Cyber-Physical Systems

Cyber-fysiske systemer som er selvtilpassende får stadig større oppmerksomhet, da disse anses for å være mer fleksible og robuste i lys av uforutsette hendelser. Dette fordrer imidlertid at systemene utformes på en måte som 1) muliggjør co-evolusjon med omgivelsene, slik at systemet lærer av og t...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New Hydrate Management: New understanding of hydrate phenomena in oil systems to enable safe operation within the hydrate zone

Gasshydrater kan plugge rørledninger og prosessutstyr, og er en av de største utfordringene i olje- og gassproduksjon. De tradisjonelle metodene for å håndtere gasshydrater bidrar til en vesentlig del av utslippene fra petroleumssektoren, hovedsakelig gjennom bruk av store mengder varme og kjemik...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Flexible electricity use in households: barriers, opportunities and effects.

Flexeffect-prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd og har hatt som formål å skaffe helhetlig kunnskap om virkninger av ulike virkemidler rettet mot husholdninger for å utjevne effekttopper i nettet. Prosjektet har satt søkelys på den nye nettleien innført i Norge 1. juli 2022. Vi har u...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Drowzee - Sleep onset reduction through neurotechnology

Ifølge de globale retningslinjene for diagnostisering og behandling av søvnløshet, er det behov for innovative løsninger og nye teknikker for å støtte eksisterende alternativer i behandlingen av insomni. Det anbefalte behandlingsalternativet, kognitiv atferdsterapi (CBT-I), er ekstremt tidkrevend...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Studio Gauntlet - Videospill som samler

Studio Gauntlet vil at du og dine beste venner skal dele en felles opplevelse på TV-skjermen! I større grad er spilling blitt en konflikt i hjemmet, eller noe som foregår over internett. Vårt mål er å gi barn, foreldre og venner spillopplevelser som er morsomme og som oppmuntrer til å samarbeide ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

RagnaRock Geo utvikler kunstig intelligens verktøy for seismisk tolkning

RagnaRock Geo benytter maskinlæring for å utvikle et tolkningsverktøy som skal assisterer lete-eksperter når de tolker 3D-kart av undergrunnen (seismikk). RagnaRock Geo har vist at tolkningsverktøyet deres kan spare 6 måneder av den tradisjonelle tolkningsprosessen. Programvaren har generert stor...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORCE, IFE, NIVA, og NORSAR strategisk samarbeid for SET Plan support gjennom EERA CCS, 2019-2021

Hoved hensikt og målsetting med NORCCS Alliansen er - A spille en viktig og synlig rolle i de strategiske processene i Europeiske CCS arena for en vellykket og akselerert implementering av SET Plan for CCS. - Å samarbeide med nationale og internationale aktører for forbedring av teknologi moden...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Combine - treningsmedlemskap som samler ulike sentre i ett og samme medlemskap.

Combine er et nytt treningskonsept i Norge, som samler ulike sentre i ett treningsmedlemskap. I utgangspunktet innebærer det alle sentre som tilbyr trening og aktiviteter, men primært enkeltstående sentre som fokuserer på én nisjeaktivitet. Combine bidrar til at disse sentrene får fylt opp ledig ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advancing BIOfuel PATHways with regional climate change implications (BIOPATH)

Transportsektoren er blant de største bidragsyterne til globale utslipp, og uten betydelig reduksjonspolitikk forventes transportutslippene å øke raskere enn fra en hvilken som helst annen sektor. Hovedformålet med BIOPATH er å undersøke samspillet mellom fremtidige biodrivstoffbaner, endret area...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Å ta i bruk embryoteknologi som avlstiltak på gris er av interesse, men det er en utfordring å samle eggceller eller embryoer fra levende purker uten kirurgiske inngrep. Dette prosjektet har sett på utvikling av utstyr og metoder for å gjøre dette mulig. Nye og forbedrede versjoner av katetrene ...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, UIO og Norges Idrettshøgskole. Gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram har prosjektet som hovedformål å fremme helse i innvandrergrupper ved å forbedre, videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen. Befolkningssammensetn...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploiting bioresources for environmental friendly strawberry production with enhanced yield, quality and shelf life (MiljøVennlig)

Meldugg og gråskimmel er de to viktigste soppsykdommene i jordbær og kan forårsake betydelige kvalitetstap og vesentlige reduksjoner i avlinger før og etter høsting. Det er tidligere rapportert om potensialet til optisk bestråling for behandling av meldugg i et bredt spekter av avlinger. Nøyaktig...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dynamic integration of proton conducting systems in an intermittent energy landscape

DYNAPRO har fokusert på å oppnå høyere virkningsgrad og produksjon av hydrogen i keramiske membranreaktorer under dynamiske og kostnadseffektive betingelser. Kjerneteknologien benytter høytemperatur protonledene keramiske elektrokjemiske celler som separerer hydrogen fra hydrogenholdige blandinge...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoName: Improving sodium ion battery perfomance with nanostructured metallate anodes

NANONAME prosjektet har fokus på Na-ione batterier som et alternativ og supplement til Li-ione batterier. Forventelig vil Na-ione batterier finne betydelig kommersiell bruk innen en periode på fem år, trolig innen andre nisjer enn transportsektoren der Li-ione batterier dominerer. Na-baserte batt...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Footprints of Cities: A New Approach

I dette prosjektet har vi beregnet karbon- og andre ressursfotavtrykk for byer og lokale myndigheter. Da prosjektet startet, var ideen om en Scope 3-vurdering av karbon- eller biodiversitetsfotavtrykk for en by en original idé. Nå, flere år senere, er begrepet vanlig ved store institutter som Wor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020

Prosjektet "Stedssansen i en teknologisk tid" undersøker den menneskelige evnen til å finne veien og skape mening i et landskap i historisk perspektiv. Vi tar utgangspunkt i nåtidens mange diskusjoner om hvordan nye teknologier som smarttelefoner og GPS har svekket stedssansen. Vi vurderer slike ...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding evolvability

Evolverbarhet er levende organismers evne til å evolvere. På kort sikt avhenger evolverbarhet av tilstedeværelsen av arvelig (genetisk) variasjon. På lengre sikt er evolverbarhet avhengig av organismenes evne til å produsere og opprettholde potensielt adaptiv genetisk variasjon, og dermed evnen t...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Hydrothermal Production of Organic molecules: carbon transformation and Decomposition in ocean crust fluids

Den globale midthavsryggen er oversådd med dyphavsvarme kilder som gir næring til en "dyp biosfære" av eldgamle mikroorganismer, sannsynligvis de første som dukket opp på jorden. Havet regnes dermed som "livets vugge", men sammenhengen mellom denne tenkningen - potensialet for at oppløste organis...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors

Landbaserte økosystem i Norge og Tibetplatået er under økende belastning, spesielt som følge av pågående temperaturøkninger og menneskelig aktivitet. En forståelse av hvordan belastningene har utviklet seg historisk, og hvordan de vil utvikle seg i fremtiden, har vært manglende. En detaljert fors...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet h...

Awarded: NOK 55.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plattform for universitetskommune

Trondheim kommune og NTNU etablerte i 2018 et samarbeid som på daværende tidspunkt var unikt i norsk og internasjonal målestokk; "Universitetskommunen Trondheim TRD3.0" med hovedmålsettinger som var utformet etter modell av forskrift om bruk av betegnelsen universitetssykehus. Samarbeidet var i f...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir digitalisert og automatisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert kanskje også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å lykkes med CCAM er at kjør...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

HEALTHx2: patient-centered approaches for studying the effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women

Psykiske lidelser er ikke uvanlige blant gravide og nybakte mødre. Et betydelig antall kvinner kan ha behov for antidepressiv behandling i løpet av graviditeten. For å beskytte både mor og barn, er det nødvendig å veie fordelene med antidepressiv behandling for moren opp mot risikoen forbundet me...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiveDecom: Digital support for holistic management of the decommissioning of nuclear and other facilities

Nukleær dekommisjonering er et konservativt område der man har vært tilbakeholdne med å ta i bruk metoder og teknologier som ikke kan vise til vellykket industriell anvendelse og godt dokumentert beste praksis. Det er imidlertid en økende interesse for og tro på at digitalisering kan bidra til å ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo