145 projects

P-SAMISK-Program for samisk forskning

South Saami Memory Culture: The dynamics of indigenous and nation-state identities

Prosjektets mål er å utdjupe kunnskapen om sørsamisk historie, språk og kultur, eit område som har vore relativt lite utforska tidlegare. Noko som skuldast at sørsamisk historie, språk og kultur gjerne har kome i skuggen av den meir folkerike nordsamiske kulturen. Prosjektet er ei undersøking av ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Governance of Land and Natural Resources in Sápmi, a legal approach.

Prosjektets hovedmål er å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge. Urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser landområder tradisjonelt brukt av dem, står sentralt for utvikling av deres kultur og samfunnsliv. Det i...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

How can language technology make a difference? An investigation of the impact language-aware computer programs have upon Saami literacy

Samiske språk har de siste tiåra blitt tatt mer og mer i bruk i skolen og samfunnet for øvrig. Parallelt med dette har det blitt utarbeida tastatur, ordretteprogram og andre dataprogram for de samiske språka, og sammenligna med tilsvarende språksamfunn står de dermed relativt godt rusta i den dig...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM skal studere hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen tolker og iverksetter sitt mandat gitt av Stortinget. Stortinget vedtok i 2018 at kommisjonen skal granske myndighetenes fornorskningspolitikk som ble ført overfor samer, kvener og norskfinner, gjennom å gjøre en...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North

"Arctic Silk Road" -prosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer over tid og rom. "Silkeveien" i Arktis refererer til et infrastrukturnettverk som skal lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjørute og smeltende hav...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Epistemalas modalitehta máná ehtalas ja morálalas árvvostallamis Epistemic modality in expressions of ethics and morals in child language

Det overordnede målet for prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom barns språkinnlæring og etiske refleksjoner. Prosjektet er tverrfaglig og omfatter forskningsdisipliner som samisk språkvitenskap, filosofi, pedagogikk og litteratur. Vi undersøker hvordan barn i fem-syvårsalderen m...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Making knowledges visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi.

Dette prosjektet har søkelys på høstingspraksiser i kystsamiske områder i Norge. Forskningsprosjektet undersøker hvordan relasjoner mellom mennesker og ikke-mennesker konstituerer kunnskaper. Videre undersøkes det i prosjektet om hvordan disse relasjonene og kunnskapene kommer til uttrykk gjennom...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and home-based elderly care in Sápmi and Atayal region (Taiwan)

Dette prosjektet studerer aldring, hverdagsliv og hjemmebasert omsorg blant samer i Norge og Tayal-folket i Taiwan. Vi er et team bestående av samiske, tayal og norske forskere. Sammen vil vi undersøke hva som regnes som hjemmebasert omsorg, hvem som er involvert i hjemmebasert omsorg, og hvordan...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Seminar on academic writing in Sami

-

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Knowledge Systems, Planning and Environmental Decision Making: The Role of Community-Based Impact Assessments

IndKnow forsker Rebecca Lawrence har bidratt med en omfattende publisering og formidling. Bl.a. viser filmen The Power of Coming Together, Sápmi to Country, urfolks felles utfordringer i møte med utvinningsindustri. Artikkelen om mineralutvinning i Sverige, som Lawrence er medforfatter til, viser...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context

The “Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context” will gather international scholars who focus on Indigenous internationalism and its history. This may include research on global Indigenous organizations (like the World Council of Indigenous Peoples - WCIP), transnational Indigenous...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018

Konferansens Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018, har som formal å samle urfolksforskere I ulike disipliner der de deler sine erfaringer og kunnskapsproduksjon med hverandre. Årets tema har tatt utgangspunkt i de fagfeltene som Sámi allask...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Minority Names in Oral and Written Contexts in a Multi-Cultural World. - NORNA-symposium 2019 at the Sámi University of Applied Sciences.

Sámi allaskuvla | Samisk høgskole skal arrangere et symposium Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden i april 2019 i Guovdageaidnu. Dette er det 49. symposiet av nordiske navnesymposier i regi av NORNA, Nordiske samarbeidskommittéen for navneforskn...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Opportunities and Challenges for Integrating Sámi Reindeer Herding Traditional Environmental Knowledge in Environmental Governance

Arktisk er i rask endring, både når det gjelder, klima, arealbruk og samfunnsøkonomi. De raske endringene medfører behov for forbedrede styrings- og forvaltningssystemer basert på den best tilgjengelige kunnskap. I de senere år har man sett økt anerkjennelse og behov for å integrere urfolks tradi...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Societal Dimensions of Sami Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North

SoDiSámi - Societal Dimensions of Sámi Research har undersøkt på kva måte ulike institusjonelle og samfunnsmessige forhold og diskursar har påverka produksjonen av kunnskap om samisk kultur og historie i nordiske land. Prosjektet har også løfta fram på kva måte den akademiske produksjonen av kunn...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Citizenship and Education

Skolen og utdanningssystemet skal utdanne medborgere i Norge/Sápmi med holdninger og kunnskaper til å delta i et mangfoldig samfunn. I Norge/Sápmi, og i andre land med urfolk, skal kunnskaper om urfolk være en del av medborgerskapet. Forskere fra New Zealand, Australia og Sverige deltar i prosjek...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sluttkonferanse: Photography and Indigeneity

Sluttkonferansen til prosjektet Negotiating History: Photography in Sámi Culture er planlagt som et større arrangement over 3 dager. Selv om prosjektet er Bergensbasert, vil vi legge sluttkonferansen til Tromsø med tanke på tilgjengelighet og målgrupper. Vil vil bruke Rica Ishavshotell som arena....

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Cultural, psychosocial and sociodemographic determinants of self-harm and suicidal behavior in Sami and Greenlandic adolescents;

Selvmordsatferd og selvskading er to viktige områder i ungdommers helse. Forekomsten av selvskading i tenårene er høy og selvmord er etter ulykker den hyppigste dødsårsak blant ungdommer globalt sett. Urfolksungdom og spesielt i de arktiske områdene er i en spesielt sårbar stilling angående selvm...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Urfolksmatematikk i det 21. århundre-muligheter og utfordringer/Indigenous mathematics education in the 21st century-possibilities and chall

ransen var a) erfaringsutveksling, b) etablering og styrking av nettverk og c) å se etter muligheter for å utvikle fagfeltet videre sammen. Et viktig poeng var at lærere med urfolksbakgrunn og lærere som underviser urfolkselever skulle inviteres til å delta sammen med forskere. De 48 konferanse...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging

Prosjektet handler om ulik grad av tilknytning til det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge og Sverige: Hvem er "innenfor" og "utenfor"? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor? Et...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Sámi skuvlahistorjádutkamis sámi oahpu ovddideapmái"- Sámi School History Conference at Sámi allaskuvla Guovdageaidnu 26.-27. October 2016

I have been editing Finnish Sami school history in 2014. I participated together with Otso Kortegangas in Uppsala to Nordic school history conference and we held Sami paper session. There we got an idea to hold a Sami school research conference at Sami allaskuvla Kautokeino Norway on October 2016...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Arctic governance triangle: government, indigenous peoples and industry in change

En god del av 2020 har gått med til skrivearbeid med artikler som bl.a. vil publiseres i boka Indigenous peoples, resources and governance: Agencies and interactions, som vil utgis av Routledge. Marina P. Goloviznina har i rapporteringsperioden publisert sin første artikkel om Izhma-Komi og deres...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Anders Pedersen Bær ja Lars Jacobsen Hætta boares teavsttat odda konteavsttas (Anders Bær og Lars Hætta - gamle tekster i nye kontekster

Prosjektet går ut på å ferdigstille tekstene til Lars Hætta (1834-1897) og Anders Bær (1825-1882)for en ny utgivelse på gjeldene nordsamisk skriftspråk. Tekstene skal i tillegg oversettes til norsk. Sammen med tilretteleggingen for en ny utgivelse av tekstene på samisk og norsk, skal det ferdigst...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC)

Prosjektet har produsert og er i ferd med å produsere flere artikler som kommer inn på spørsmål om det rettslige rammeverket. I et av arbeidene analyseres hvordan det norske rettslige rammeverket for mineralutvinning er bygget opp og hvordan det forholder seg til reindriftens rettigheter, behov o...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Engaging the voices of Sámi children: Sustaining traditional knowledge through kindergarten, school and community knowledge transfer

Prosjektet fokuserer på bruken av samisk tradisjonskunnskap i samisk barnehage og skole. Det samiske læreplanverket framholder samisk innhold og kulturelle perspektiver på kunnskap og læring, men fremdeles er det opp til hver enkelt lærer å realisere en samisk utdanning. Tidligere samisk skolefo...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Og opp steg en tøylesløs joik". Joik i bevegelse mellom tradisjon og modernitet

Det moderne samfunnet stiller joiken overfor en rekke muligheter og utfordringer. Det er interessant å se hvordan det samiske samfunnet takler utfordringene med et moderne samfunn og en ny medieverden i forhold til en gammel, tradisjonell joikekultur, og om joiken sjøl undergår endringer som følg...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Missing Link: A Corpus of Archival and Contemporary Ume Saami

Målet med prosjektet Missing Link er å lukke et betydelig gap i forståelsen av den samiske språkgruppen, fordi nåværende informasjon om og dokumentasjon av umesamisk er meget mangelfull. Selv om umesamisk var selveste hjørnesteinen for det første samiske skriftspråket i Sverige, samt sentral i ti...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2015

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. SDÁ er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Nordisk...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Assimilation policies in the education of the Kola Sámi in 1900s- 2010s: Historical development and consequences.

Denne studien tar for seg internatskoler for samiske elever på Kolahalvøya, og drøfter hvilke virkninger skolene har hatt for de samiske samfunnene med særlig fokus på assimilasjon inn i det sovjetiske storsamfunnet. Tidsperioden er fra 1917 til 1991, med hovedvekt på etterkrigstida. Russifiseri...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgi en samisk oversettelse av Sara Margrethe Oskals doktorgradsavhandling "Samisk gjøgler ut i verden" (2010)

"Skealbma máilmmi lávddiin" (arbeidstittel) er en oversettelse av stipendiatsarbeidet til Sara Margrethe Oskal til samisk språk og for samiske lesere. Hun disputerte ved Kunsthøgskolen i Oslo ved Fakultetet for scenekunst i januar 2010 med avhandlingen "S kealbma ut i verden. Samisk gjøglertradis...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku