0 projects

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous language resilience: From learners to speakers

Over hele verden forsvinner urfolksspråk. Ettervirkningene av hard assimilasjonspolitikk har ført til at mange urfolksspråk er i ferd med å bli borte. Nå ønsker mange å ta tilbake disse språkene, ikke bare I Sápmi, men også andre steder i verden. Det ser ut til at kjennskap til og bruk av urfolks...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation.

Å skape et hjem er noe av det mest grunnleggende vi mennesker gjør. I dette prosjektet skal vi undersøke betydningen av hjemmet for kulturell overlevelse blant samer og inuit i Norge, Sverige, Danmark og Grønland. Da ser vi på både arkitektur, interiør, aktiviteter og boformer. Vi skal også under...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

South Saami Memory Culture: The dynamics of indigenous and nation-state identities

Prosjektets mål er å utdjupe kunnskapen om sørsamisk historie, språk og kultur, eit område som har vore relativt lite utforska tidlegare. Noko som skuldast at sørsamisk historie, språk og kultur gjerne har kome i skuggen av den meir folkerike nordsamiske kulturen. Prosjektet er ei undersøking av ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Governance of Land and Natural Resources in Sápmi, a legal approach.

Prosjektets hovedmål er å analysere, utrede og foreslå modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge. Urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser landområder tradisjonelt brukt av dem, står sentralt for utvikling av deres kultur og samfunnsl...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

How can language technology make a difference? An investigation of the impact language-aware computer programs have upon Saami literacy

Samiske språk har de siste tiåra blitt tatt mer og mer i bruk i skolen og samfunnet for øvrig. Parallelt med dette har det blitt utarbeida tastatur, ordretteprogram og andre dataprogram for de samiske språka, og sammenligna med tilsvarende språksamfunn står de dermed relativt godt rusta i den dig...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North

"Arctic Silk Road" -prosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer over tid og rom. "Silkeveien" i Arktis refererer til et infrastrukturnettverk som skal lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjørute og smeltende hav...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM studerer hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet av Stortinget i 2018 for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolker og iverksetter sitt mandat. Prosjektet vil gi ny kunnska...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Seminar on academic writing in Sami

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Knowledge Systems, Planning and Environmental Decision Making: The Role of Community-Based Impact Assessments

I 2022 har analysene med datamaterialet i Nasafjellsaken fortsatt. Bl.a. analyseres konsultasjonsprosesssene og kunnskapsgrunnlaget i konsekvensutrednings- og konsekvensanalyser. Rapporten Avtal mellan samebyar och exploatörer: Hur påverkas renens välmående av Rasmus Kløcker Larsen, Jannie St...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and home-based elderly care in Sápmi and Atayal region (Taiwan)

Vi lever i en verden med en aldrende befolkning. Altfor ofte blir vi fortalt at aldring er noe som er negativt. I økonomisk og demografisk forskning har det da også blitt påstått at «eldrebølgen kommer», underforstått at eldre mennesker er en byrde for samfunnet. I et urfolksperspektiv er imidl...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Epistemalas modalitehta máná ehtalas ja morálalas árvvostallamis Epistemic modality in expressions of ethics and morals in child language

Det overordnede målet for prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom barns språkinnlæring og etiske refleksjoner. Prosjektet er tverrfaglig og omfatter forskningsdisipliner som samisk språkvitenskap, filosofi, pedagogikk og litteratur. Vi undersøker hvordan barn i 5-7-årsalder med nord...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Making knowledges visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi.

Dette forskningsprosjektet har søkelys på høstingspraksiser i kystsamiske områder i Norge, og undersøker hvordan relasjoner mellom mennesker og ikke-mennesker konstituerer kunnskaper. Gjennom en flerfaglig tilnærming, basert på samfunnsvitenskap og humaniora, spør prosjektet: Hvordan praktiser...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context

The “Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context” will gather international scholars who focus on Indigenous internationalism and its history. This may include research on global Indigenous organizations (like the World Council of Indigenous Peoples - WCIP), transnational Indigenous...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018

Konferansens Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018, har som formal å samle urfolksforskere I ulike disipliner der de deler sine erfaringer og kunnskapsproduksjon med hverandre. Årets tema har tatt utgangspunkt i de fagfeltene som Sámi allask...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Minority Names in Oral and Written Contexts in a Multi-Cultural World. - NORNA-symposium 2019 at the Sámi University of Applied Sciences.

Sámi allaskuvla | Samisk høgskole skal arrangere et symposium Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden i april 2019 i Guovdageaidnu. Dette er det 49. symposiet av nordiske navnesymposier i regi av NORNA, Nordiske samarbeidskommittéen for navneforskn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Opportunities and Challenges for Integrating Sámi Reindeer Herding Traditional Environmental Knowledge in Environmental Governance

Arktisk er i rask endring, både når det gjelder, klima, arealbruk og samfunnsøkonomi. De raske endringene medfører behov for forbedrede styrings- og forvaltningssystemer basert på den best tilgjengelige kunnskap. I de senere år har man sett økt anerkjennelse og behov for å integrere urfolks tradi...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Societal Dimensions of Sami Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North

SoDiSámi - Societal Dimensions of Sámi Research har undersøkt på kva måte ulike institusjonelle og samfunnsmessige forhold og diskursar har påverka produksjonen av kunnskap om samisk kultur og historie i nordiske land. Prosjektet har også løfta fram på kva måte den akademiske produksjonen av kunn...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Citizenship and Education

Hvordan urfolksutdanning går fra politikk til praksis er et hovedtema. Vi har framheva de prosessuelle sidene ved både utdanning og medborgerskap. Vi har undersøkt hvordan det at stater har både urfolk og ikke-urfolk som medborgere blir uttrykt i politikk, pedagogikk og praksis. En del av dette e...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sluttkonferanse: Photography and Indigeneity

Sluttkonferansen til prosjektet Negotiating History: Photography in Sámi Culture er planlagt som et større arrangement over 3 dager. Selv om prosjektet er Bergensbasert, vil vi legge sluttkonferansen til Tromsø med tanke på tilgjengelighet og målgrupper. Vil vil bruke Rica Ishavshotell som arena....

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Cultural, psychosocial and sociodemographic determinants of self-harm and suicidal behavior in Sami and Greenlandic adolescents;

Selvmordsatferd og selvskading er to viktige områder i ungdommers helse. Forekomsten av selvskading i tenårene er høy og selvmord er etter ulykker den hyppigste dødsårsak blant ungdommer globalt sett. Urfolksungdom og spesielt i de arktiske områdene har en høy forekomst av selvmord. Samtidig vise...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging

Prosjektet handler om ulik grad av tilknytning til det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge og Sverige: Hvem er "innenfor" og "utenfor"? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor? Et...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Urfolksmatematikk i det 21. århundre-muligheter og utfordringer/Indigenous mathematics education in the 21st century-possibilities and chall

ransen var a) erfaringsutveksling, b) etablering og styrking av nettverk og c) å se etter muligheter for å utvikle fagfeltet videre sammen. Et viktig poeng var at lærere med urfolksbakgrunn og lærere som underviser urfolkselever skulle inviteres til å delta sammen med forskere. De 48 konferanse...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Sámi skuvlahistorjádutkamis sámi oahpu ovddideapmái"- Sámi School History Conference at Sámi allaskuvla Guovdageaidnu 26.-27. October 2016

I have been editing Finnish Sami school history in 2014. I participated together with Otso Kortegangas in Uppsala to Nordic school history conference and we held Sami paper session. There we got an idea to hold a Sami school research conference at Sami allaskuvla Kautokeino Norway on October 2016...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC)

Prosjektet har hatt to målsetninger, der en målsetning har vært å studere hvilke regler som regulerer relasjonen mellom tradisjonelle samiske næringer (særs samisk reindrift) og konkurrerende industrielle aktiviteter (særs mineralutvinning). Den andre målsetningen har vært å studere innholdet i o...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Anders Pedersen Bær ja Lars Jacobsen Hætta boares teavsttat odda konteavsttas (Anders Bær og Lars Hætta - gamle tekster i nye kontekster

Prosjektet går ut på å ferdigstille tekstene til Lars Hætta (1834-1897) og Anders Bær (1825-1882)for en ny utgivelse på gjeldene nordsamisk skriftspråk. Tekstene skal i tillegg oversettes til norsk. Sammen med tilretteleggingen for en ny utgivelse av tekstene på samisk og norsk, skal det ferdigst...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Arctic governance triangle: government, indigenous peoples and industry in change

TriArc prosjektet har bidratt til å belyse hvordan urfolk verden over har styrket sine rettigheter i løpet av de siste tiårene som innebærer nye forpliktelser for myndighetene. I tillegg vektlegger forskningen bedrifters ansvar overfor urfolksgrupper ved store utbygginger, med krav om involvering...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Engaging the voices of Sámi children: Sustaining traditional knowledge through kindergarten, school and community knowledge transfer

Prosjektet fokuserer på bruken av samisk tradisjonskunnskap i samisk barnehage og skole. Det samiske læreplanverket framholder samisk innhold og kulturelle perspektiver på kunnskap og læring, men fremdeles er det opp til hver enkelt lærer å realisere en samisk utdanning. Tidligere samisk skolefo...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Og opp steg en tøylesløs joik". Joik i bevegelse mellom tradisjon og modernitet

Det moderne samfunnet stiller joiken overfor en rekke muligheter og utfordringer. Det er interessant å se hvordan det samiske samfunnet takler utfordringene med et moderne samfunn og en ny medieverden i forhold til en gammel, tradisjonell joikekultur, og om joiken sjøl undergår endringer som følg...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Missing Link: A Corpus of Archival and Contemporary Ume Saami

Målet med prosjektet Missing Link er å lukke et betydelig gap i forståelsen av den samiske språkgruppen, fordi nåværende informasjon om og dokumentasjon av umesamisk er meget mangelfull. Selv om umesamisk var selveste hjørnesteinen for det første samiske skriftspråket i Sverige, samt sentral i ti...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2015

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. SDÁ er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Nordisk...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku