Back to search

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Utlekking, transport, omdanning og akkumulering av miljøgifter fra deponi til marint miljø

Awarded: NOK 2.2 mill.

Deponier er i fokus som miljøgiftkilder til norske fjorder. Tungmetaller forekommer i ulik tilstandsform i deponimasser, og prosesser om gir utlekking vil kunne endre denne. Tungmetaller som lekker ut til sjøen adsorberes til og desorberes fra partikler s tyrt både av tilstandsform, partiklenes egenskaper og resipientforhold som f.eks. salinitet. Spredning, sedimentering og bioakkumulering kan derfor være funksjon både av forhold i fjorden, forhold i deponiet, og episodiske faktorer som fører til utlekking . Prosjektet ønsker å belyse et utvalg hypoteser om sammenhengen mellom disse faktorene og hva de betyr for tungmetallers skjebne i et ferskvannspåvirket fjordsystem ved en rekke eksperimenter med et modelldeponi koblet til en fysisk modell av en terskelf jord. Systemet etableres ved ombygging av et modelløkosystem på NIVA Marin Forskningsstasjon Solbergstrand. Prosjektet vil studere betydningen av episodiske faktorer som utløser utlekking fra modelldeponiet, og sammenlikne hvordan tungmetallene under uli ke utlekkings-scenarier fordeler seg mellom vann, suspendert materiale, bunnsediment, bioindikatorer og passive indikatorer over en saltgradient utover modellfjorden. Under forsøkene analyseres totalkonsentrasjoner, tilstandsform og opprinnelse av tungmet allene (isotopforhold), partikkelkarakteristikk og støtteparametre (temperatur, salinitet, oksygen, TOC, TN, POC og TSM) i ulike medier i deponimasser og fjord.

Funding scheme:

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project