Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of the Latvian genitive and dative with a contrastive view on Lithuanian (stip: Sturla Berg-Olsen)

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Number:

141493

Application Type:

Project Period:

2001 - 2005

Funding received from:

Location:

Målet for prosjektet er å komme fram til en teoretisk tilfredsstillende framstilling av den semantiske strukturen til de to kasusene genitiv og dativ i moderne latvisk. Data fra moderne litauisk vil danne grunnlag for en kontrastiv analyse av de to kasuse ne i latvisk og litauisk. Som en del av prosjektet vil en se på mønstre for variasjon mellom genitiv og andre former i latvisk talespråk i og omkring hovedstaden Riga, og inkorporere disse mønstrene i de semantiske strukturene etablert på bakgrunn av data fra skriftlig standardspråk. Under arbeidet med prosjektet vil en støtte seg til kognitiv semantisk teori, som legger til grunn at hver kasus er organisert som et hierarkisk ordnet nettverk av betydninger. Prosjektet innebærer en ny tilnærmingsmåte til fenomenet kasus innen baltistikken, selv om kognitiv semantikk har vært brukt i analyser av kasus i slaviske og andre språk. Et annet innovativt element er bruken av data fra uformelt talespråk. Prosjektet vil således bidra til ny innsikt i et område av baltistikken som har fått lite oppmerksomhet de siste tiårene, og forhåpentlig også frambringe ny viten om kasus i baltisk. Dermed vil prosjektet også ha betydelig allmennlingvistisk verdi.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project