Back to search

OG-Program for olje og gass

Modellering av dampreformer reaktorer

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

143710

Project Period:

2001 - 2004

Funding received from:

Location:

Prosjektforslaget er basert på en direkte videreføring av NFR-prosjektet "Karbondannelse ved framstilling av syntesegass". En ocillerende mikrovekt (TEOM 1500) vil fortsatt være sentral i det eksperimentelle arbeidet, som i stor grad vil gjennomføres ved industrilike betingelser. Parameterssstudie av koksdannelser: industrilike betingelser. Driftsparametre i et prosessanlegg er viktig for å kontrollere koksdannelsen. Dette er i første rekke katalysatorsammensetning, temperatur, trykk, damp/kar bon forhold og fødesammensetning. Det skal undersøkes hvordan nevnte parametre påvirker koksdannelse n. Det vil også bli gjennomført samtidige kinetikkmålinger for hovedreaksjonen og koksdannelsen, inkludert deaktiveringskinetikk, for å bestemme sammenhen gen mellom mengde koks og katalysatoraktivitet. Mikrokinetikkmodellering: I forbindelse med videreutvikling av mikrokinetikkmodeller vil det inkluderes reaksjoner fra høyere hydrokarboner enn metan for å kunne simulere realis tiske føder. Det er også planlagt videreutviking av koksdannelse og deaktiveringskinetikken i dampreformeringen. Deaktivering og regenerering: Deaktiveringsmekanismer skal identifiseres og betydningen av dem skal kvantifiseres. Det skal gjøres forsøk på regenerering av kokset katalysator for å skaffe mer informasjon om hvordan koks påvirker katalysatoraktiviteten. Prosessoptimalisering: Teknologier for produksjon av syntesegass for GTL produkter skal evalueres. Det vil bli fokusert på å finne forskjell en mellom optimal syntesegassteknologi for Fischer Tropsch produkter og metanol Dr. grad: Dampreforming av metan over Ni katalysatorer (påbegynt) Dr.grad Varmetransport i fixe bed reaktor

Funding scheme:

OG-Program for olje og gass

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project