Back to search

OG-Program for olje og gass

Verdianalyser for norsk gassvirksomhet (VENOGA) - helhetlig driftsstrategi ved liberalisering av gassmarkedet i Europa

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Number:

144217

Application Type:

Project Period:

2001 - 2004

Funding received from:

Location:

Det søkes om midler til et innovasjonsprosjekt innen Verdikjedeanalyser for norsk gassvirksomhet. Prosjektet gjennomføres ved SINTEF Teknologiledelse, NTNU Institutt for Industriell økonomi og Teknologiledelse i nært samarbeid med Statoil som industripart ner. 50 % av prosjektet er brukerfinansiert. Temaene som prosjektet tar opp faller inn under innovasjonsområdet Naturgass, og bifalles også av oljedirektoratet som svært viktig. Aktivitetene i prosjektet fokuserer på en gjennomgripende helhetstenkning kn yttet til verdikapning i produksjon,prosessering, transport og salg til energimarkeder i Europa, og til landbasert industri i Norge. Ettersom Norge eksponeres for stadig sterkerekrav om en deregulering av gassvirksomheten, vil rammebetingelsene knyttet ti l operativ planlegging og strategiske investerinsbeslutninger endre seg dramatisk. Dette utløser et forskningsbehov som simultant må fokusere på underliggende teknologiske føri nger, usikre markedsforhold og endrede rammevilkår. Arbeidet vil resultere i i mplementering av planleggingsmodeller for uttesting i Statoil, og vil kunne yte et vesentlig bidrag til mer rasjonell utnyttelse av naturressursene på norsk kontinentalsokkel. Totalrammen for prosjektet er 12 mill. kroner over 4 år, og inkluderer utdanne lse av en doktorgrad.

Funding scheme:

OG-Program for olje og gass

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project