Back to search

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Historieundervisning og interkulturell læring.

Awarded: NOK 0.59 mill.

Prosjektet omfatter 4 faser: <h>1. Kort oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til interkulturell historisk læring i vest-europeiske samfunn etter ca. 1990. Analyse av synet på interkulturell læring i <i>Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring</i> og i fagplanene for historie i <i>L 97</i> og i <i>Læreplan for videregående opplæring. Eldre historie. Nyere historie. Felles allmennfag</i>. <h>2. I del 2 av prosjektet vil hovedvekten bli lagt på å drøfte hvordan det legges til rette for interkulturell læring i et utvalg norske lærebøker i historie for grunnskole og videregående skole. <h>3. Tredje del av prosjektet omfatter observasjon av historieundervisning og intervjuer med lærere ved seks norske sko ler med ulik elevrekruttering. Hovedproblemstillingen i del tre gjelder lærernes syn på hvordan interkulturell historisk læring kan fremmes gjennom det gitte temavalget i lærebøkene som blir brukt, og deres vurdering av hvilket supplerende læremateriell o g hvilke læringsformer som kan bidra til interkulturell historisk læring. <h>4. I siste del av prosjektet blir alternative retningslinjer for interkulturell historisk læring oppsummert og drøftet med bakgrunn i norske og internasjonale erfaringer.

Funding scheme:

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project