Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Mellom markedsøkonomi og befolkningspolitikk: Husarbeid som ideologi og praksis

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

155289

Application Type:

Project Period:

2003 - 2009

Funding received from:

Location:

Prosjektet vil analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. På grunn av sin tvetydige karakter er det et godt utgangspunkt for å stu dere spenninger og dilemmaer i moderne samfunn. Prosjektet vil analysere hvordan husarbeidet er blitt italesatt og politisert i offentligheten, av myndigheter, organisasjoner og fagfolk og av dem som utfører arbeidet. - Hvordan er det blitt definert og omtalt? - Hvilken stilling er det blitt tillagt innenfor en bredere samfunnsøkonomisk sammenheng? - I hvilken grad og på hvilken måte er det blitt definert som interessant i en politisk offentlighet? Prosjektet vil også analysere husarbeidets betydning for kjønnskonstruksjonen. Hvordan har gifte kvinner blitt definert - i statistikk, lovgivning, velferdspolitikken, og i forhold til medborgerskap? Hvordan har husarbeidet fungert som kunnskapsfelt? Har det dannet grunnlaget for kvinners selvdef inering og handIingsstrategier? Har det også gitt grunnlag for en selvstendig subjektposisjon og maktbasis for gifte kvinner?

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora