Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Økonomiske konsekvenser av internasjonale handelsbarrierer: En analyse av laksenæringen.

Awarded: NOK 1.2 mill.

I dette prosjektet gjennomføres to nyskapelser i forhold til tidligere internasjonalt publiserte artikler. For det første gjennomføres økonomiske konsekvensberegninger, som belyser effektene av ulike handlesreguleringer som minstepris, tolltariff og tollk vote for norsk eksportnæring. Den andre nyskapelsen i prosjektet består i å analysere de økonomiske konsekvensene av begrenset markedsgang for eksportnæringen i Norge. Dette gjøres bl.a. ved estimering av eksportfunksjoner for oppdrettsfisk. Prosjektet by gger på et empirisk fundament og tar utgangspunkt i faktiske handelsmessige forhold, som analyseres ved anvendelse av kvantitativt og kvalitativt redskaper. De empiriske resultatene anvendes til å gjennomføre økonomiske konsekvensberegning av ulike handel sbarrierer. Det empiriske utgangspunktet i prosjektet har to vesentlige implikasjoner. For det første er det viktig at vi har et tilstrekkelig datagrunnlag til rådighet. For å oppfylle dette kriteriet har vi valgt å anvende analysen vår på internasjonal handel for laks, fordi produksjon/eksport av laks har vært gjennomført siden 1980 årene. I tillegg til den økonometriske analysen gjennomføres en analyse av ikke-tollmessige handelshindringer i form av subsidier, frivillige eksportbegrensninger, diskriminering i forbindelse med markedsadgang, avtaler om ordnede markedsforhold, eller produktstandarder som favoriserer nasjonale produsenter og byråkratiske rutiner som gjør markedsadgang vanskelig for utenlandske bedrifter. Pros jektet anvender komplementære kvantitative og kvalitative analysemetoder til å analysere handelsbarrierer for oppdrettsfisk.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project