Back to search

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Virkninger av radioaktivt nedfall på kognitiv utvikling hos fostre i 8. - 15. uke av svangerskapet

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

160874

Application Type:

Project Period:

2004 - 2010

Funding received from:

Location:

Formålet er å undersøke om selv moderate doser med ioniserende stråling kan ha en skadelig effekt på den kognitive utvikling hvis bestrålingen skjer i den mest sårbare perioden av fosterstadiet. En gruppe 18 åringer som var i 8.-15. uke av svangerskapet, og hvor mødrene oppholdt seg i et område med relativt stor grad av radioaktiv nedfall under og etter Tsjernobyl-ulykken i april 1986, vil bli undersøkt. Det var særlig tre kommuner i Midt-Norge og Gavleborg län i Sverige som fikk mye radioaktivt nedfall. Fødselskohorten fra den aktuelle tidsperioden for de to områdene er tilsammen ca. 1100. Av disse vil 100 fra Norge og 100 fra Sverige bli undersøkt. Disse vil bli sammenlignet med en tilsvarende gruppe ungdommer som er født og oppvokst i områder uten rad ioaktivt nedfall fra Tsjernobyl. Det vil bli anvendt et nevropsykologisk testbatteri, hvor særlig hukommelse (gjenkjenning), men også oppmerksomhet- og eksekutivfunksjoner vil bli undersøkt. Rey og CVLT vil være sentrale i hukommelsestestingen (hippocampu s). I tillegg vil sosiale og atferdsmessige forhold bli vurdert ved CBCL. Ungdommene som i fosterstadiet oppholdt seg i områder med mer radioaktivt nedfall, vil på de nevnte variabler bli sammenlignet med en gruppe som ikke ble utsatt for det samme radioa ktive nedfallet.

Funding scheme:

MILGENHEL-Miljø, gener og helse